Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Sanninga er eit livstre - du skal ete av det heile livet.

Truth is a tree of life - you shall eat from it all your life.

Sanninga er ikkje alltid det vi vil høyre.

The truth is not always what we want to hear.

Sei ikkje til ein frå ein familie der nokon har hengt seg: "Heng opp denne fisken." [Jf. det engelske: "Snakk ikkje om reip i ein hengt manns hus."

Should there be a case of hanging in someone's family record, say not to him, "Hang up this fish".]

Vis omsyn til kjenslene og følsame felt hos andre ved bruk av godt skjønn. Det lar seg utvikle.

Sei ikkje: "Eg vil studere når eg er ledig" - du blir kanskje ikkje ledig til det.

Do not say, "I'll study when I'm free" - you may never be free. Also: say not, 'When I have leisure I will study; perchance you may not have leisure.'

Sei lite og gjer mykje.

Say little and do much.

Sett ikkje eit hinder framfor ein blind.

Do not place an obstacle before a blind person.

Sjølv den dyraste klokka viser berre seksti minutt i timen.

Even the most expensive clock still shows sixty minutes in every hour.

Sjalusi har jerntenner.

Jealousy has teeth made of iron.

Sjela kan ikkje spyttast ut.

The soul cannot be spat out.

Sjå på jenta og ikkje det ho har på seg.

Blick auf die Maid, und nicht aufs Kleid.

Skjegget gjer ikkje filosofen. (Italiensk)

The beard does not make the philosopher. (Italian)

Skjem ikkje ut den gamle, for til sist blir alle gamle, som får leve så lenge.*

Don't shame an oldster, for we'll all be counted among them.

Slektsledd kjem og går, men usemje og strid held fram. [Abr.)

Generations come and go, but controversy lasts - (Abr.)

Sløs ikkje vekk god pine.

Never waste good agony.

Sløy ikkje fiskane dine før du får dei. (Skotsk)

Don't gut your fish till you get them. (Scottish)

Smiger sit i stua når Likefram Reieleg er sparka ut av døra.

Flattery sits in the parlour when plain dealing is kicked out of doors.

Små barn står på fanget, store på hjartet. (Tsjekkia)

Small children stamp on your lap, big ones on your heart. (Czech)

Soldatane slåst, og kongane er heltar.

The soldiers fight, and the kings are heroes.

Som du reier senga di, får du ligge i ho. (Russisk)

As you make your bed so will you lie on it. (Russian)

Som du ser på nokon, ser han ut.

Wie du einen ansiehst, so sieht er aus.

Som kamelen er, slik er børa.

According to the camel is the load.

''Dess større menneske, dess større ansvar lagt på det" - slik er det ofte.

Somtid er ein slant brukt betre enn ein slant spart.

Sometimes a penny is better spent than saved.

Somtid fortel jamvel løgnaren sanninga.

Sometimes even the liar will speak the truth.

Somtid lønner det som for den vise å spele dum.

Sometimes it's worthwhile for a wise man to play the role of a fool.

Son, gjer så mykje godt du kan . . . hugs det er inga glede i underverda.

My son, do as much good as you can . . . remember, there is no joy in the nether world.

Spel fløyte for adelsfolk og dei likar det; spel for vevarar og dei godtar det ikkje.

Play the flute to noblemen (and they find it pleasant; play it) to weavers and they will not accept it.

Toskar kritiserer det som dei vise beundrar, legg Cohen til. Han seier også at mellom jødane var vevarar forakta lågstatusfolk. (nr. 153 og note til nr. 23

Spør ein fiende for å få råd, og gjer det motsette.

Frag' einen Feind um Rat, und mach es umgekehrt.

Spør fienden din om råd og gjere motsett.

Ask your enemy for counsel and do the reverse.

Stadige drypp tærar vekk ein stein.

Constant dripping eats away at a stone.

Stakkars den som blir hata av alle, eller den som blir elska av alle.

Woe to him who is hated by all, or to him who is loved by all.

Stol ikkje på folk som fortel deg alle vanskane sine, men held alle gledene sine ifrå deg.

Never trust people who tell you all their troubles but keep from you all their joys.

Straff av syndaren bør ein ikkje rekne som hemn.

Punishment of the sinner should not be seen as revenge.

Suter går ned betre med suppe enn utan.

Worries go down better with soup than without.

Svikt oss ikkje når vi blir gamle. [Alternativ: Oppgi, forlate, rømme frå, skrinlegge og (bm: la i stikken. ].

Do not abandon us when we grow old.

Synda ligg krøkt på lur ved kvar ei dør.

Sin crouches at every door.

Så lenge ein kan mjølke kua, blir ho ikkje bringa til slaktaren.

As long as the cow can be milked, it is not brought to the slaughterer.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]