Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V–Z

Vakt deg for den som gir råd ut frå eigeninteresser.

Beware of the person who gives you advice according to his own interests.

Ved Kamtsa og Bar Kamtsa blei tempelet øydelagt til slutt.*

Through Kamtsa and Bar Kamtsa was the Temple destroyed.

Små årsaker får somtid alvorlege følger. Ordspråket refererer til ei historie der ein mann i Jerusalem heldt fest og sende ei innbyding til Kamtsa, ein av vennane sine. Men dessverre blei innbydinga levert til Bar Kamtsa, som var ein fiende. Og han takka ja til innbydinga. Då verten oppdaga mistaket, ville han jage Bar Kamtsa ut av huset, og nekta å la han få betale for maten også. Hendinga fekk Bar Kamtsa til å dra til den romerske keisaren og fortelje at jødane var forrædarar. Dette førte med tida til at tempelet blei øydelagt. Jamfør: "Store brannar kjem av små gneister."

Vel reisekameraten din før du drar ut på reisa. (Arabisk)

Choose your companion before (taking) the road. (Abr. Arabian)

Ven deg ikkje til å sverje.

Do not grow accustomed to uttering oaths.

Ver fattiglem heller enn løgnar.

Be a pauper, rather than a liar.

Ver ikkje grufullt oppfarande, så syndar du ikkje i slikt eit anfall.*

Don't be choleric and you shall not sin.

Raseri går fort ut over dømmekrafta så ein lett gjer ting å angre i ettertid.

Ver ikkje så søt at du blir opp-eten, og heller ikkje så beisk at du blir spytta ut.

Don't be too sweet lest you be eaten up; don't be too bitter lest you be spewed out.

Ver svært audmjuke, for håpet til folk flest er Makken.

Be exceeding lowly of spirit, for the hope of man is the worm. [Pirqe Aboth]

Verda er til for godhugs skyld.

The world exists for the sake of kindness.

Verda liknar ei bru som fell saman.

The world resembles a collapsing bridge.

Vertshushaldaren set pris på drankaren, men ikkje somsvigerson.*

The innkeeper loves a drunkard, but not for a son-in-law.

Vi blir fort gamle og seint kloke.* ("Vi blir for fort gamle og for seint kloke" gjeld nok også for somme. Det spørs kven "vi" er).

We are too soon old, and too late wise.

Vil du vite kva Gud meiner om pengar, så sjå på dei han gir pengar til.-- Vil du vite kva gode Gud synest om pengar, så sjå nøye på dei han gir det til.

If you want to know what God thinks of money, look at the people he gives it to.

Visdom betaler i og for seg ikkje for dagligvarer.

Wisdom by itself does not pay for groceries.

Visdom er ei veldig god stamtavle.

Wisdom is a very great pedigree.

Visdom er kostelegare enn perler.

Wisdom is more precious than pearls.

Visdom er meir dyrebart enn juvelar.

Wisdom is more precious than jewels.

Vit kor du kom frå, kor du er på veg, og kven du skal svare for dernest.

Know where you came for, where you are going, and who you are about to give account and reckoning in front of. [Pirqe Aboth]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]