Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

A

Adelsmenn gir løfte og bøndene må halde dei.

Noblemen make promises, and peasants have to keep them.

Ah, ein kan tilmed venje seg til helvete.

Ah, you can even get used to Hell.

Alle er glad i treet som gir ly.

Everyone loves the tree that shelters him.

Alle får det same som Yakov. — Alle blir behandla likt.

Alle dyr er glad i sitt eige skinn.

Every animal is fond of its own fur.

Alle har sin eigen tsar i hovudet. — Alle har sin eigen måte å tenke på.

Alle jentene er gode, så kor kjem dårlege koner frå?

All girls are good then where do bad wives come from?

Alle kan vere sjøfolk når sjøen er still.

Anyone can be a sailor on a calm sea.

Alle kosakkar ikkje blir kapteinar.

All Cossacks do not become captains.

Alle med mannsmot er i fengsel.

All the brave men are in prison.

Alle ser ut frå sine eigne klokketårn. — Som ein mann er, så han ser.

Everyone looks out from his own belfry.

Alle vegar fører til Moskva.

All roads lead to Moscow.

Alt er ganske mogeleg, berre ein er omhyggeleg.* — Kom an, men bli ikkje for oppøst over det. (Ver omhyggeleg og nøyaktig)

Alt er overgrodd med gras. — Det har lenge vore gøymt og gløymt. "Det er vatn under brua".

Alt kjøt er ikkje dyresteik.

All flesh is not venison.

Alt som skjelv fell ikkje.

All that trembles does not fall.

Alt som står att er å begynne og slutte. — Når ein ikkje har starta enno.

Annette er ei fin jente etter det mor og bestemor hennar fortel.

Annie's* a fine girl according to her mother or grandmother.

*Annie er kjæleform av Anne, som kjem frå Hannah, som kjem frå Channah, som er Hebraisk for gunst og nåde. Same tydinga har Ane, Anne, Anita, Anja, Ann, Anna, Anne, Annette, Anniken, Anny, Hanna og Hannah.

Arbeid elskar toskar. — Dei trottige og ærlege arbeidarane er dei som blir nedlessa.

Arbeidaren med reint verktøy er kanskje ein dårleg arbeidsmann.*

The workman with clean tools is a bad worker.

Arbeidet er ikkje ein ulv, det setter ikkje til skogs. — Kva er det som hastar? Arbeidet vil framleis vere her.

Auga er større enn sjela. — Auga hans er større enn magen.

Auget ser det, men tanna kan ikkje få det. — Så nært og likevel så langt unna.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]