Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Be ikkje oksen om å drikke, men om å bere vassbøttene.

Don't ask the ox to take a drink, but to carry the water-buckets.

Be om mykje, men ta det som blir tilbydd.

Ask a lot, but take what is offered.

Be til Gud, men fortset å hamre (men hamr i veg). • Stol på Gud og gjer eitkvart nyttig om du kan.

Pray to God, but keep hammering (but hammer away).

Be til Gud, men hald fram med å ro mot land.

Pray to God, but keep rowing to shore.

Be til Gud, og fornærm ikkje djevelen.

Pray to God, and don't offend the Devil.

Be til Gud. — Førebu deg på å møte Skaparen! (Blir brukt som trussel).

Begge ulvane er mette, og sauane er trygge så lenge. *

Beiske pillar kan ha velsigna verknadar.

Bitter pills may have blessed effects.

Beiskt å ete og ei skam å kaste vekk. [kan somt vere].

Berg ikkje egget så du mister høna.

Don't save the egg and lose the hen.

Berre ørna kan sjå inn i sola.

Only the eagle may look into the sun.

Berre ein tosk vil gjere legen til arvingen sin.

Only a fool will make his doctor his heir.

Berre Gud vaktar over toskar.

Only God guards fools.

Berre når ulvane er fôra kjenner lamma seg trygge.

Only when the wolves are fed will the lambs be safe.

Berre sanninga blir att. (Fork.)

Berre skreddarar går utan klede og skomakarar utan sko.

Only tailors go without clothes and shoemakers without shoes.

Betre å gi egget enn høna.

Better give the egg than the hen.

Betre å handle med tap enn å stele med forteneste.

Better to trade at a loss than steal at a profit.

Betre å lide sjukdom enn å gjere andre sjuke.

Better to suffer ill than to do ill.

Betre å spare oppved randa enn på botnen.

Better spare at brim than at bottom.

Betre med brød og vatn enn kake og problem.

Better bread and water than cake and trouble.

Betre med di eiga brødskorpe enn din grannes pai.

Better your own crust than your neighbour's pie.

Betre mindre men storleg betre.* • Betre ein liten suksess enn ein stor fiasko. Bedre med noko verksemd enn for mykje lediggang. Betre å vere liten og skine enn å vere stor og kaste skugge.

Better smaller but better.

Bjørnen dansar og sigøynaren samlar inn kopekane.

The bear dances and the gypsy collects the kopecks.

Bjørnen får betale for sauetårene.*

The bear will pay for the sheep's tears.

Bli ikkje blanda opp i andre sine saker.

Bokkveitegraut roser seg sjølv. [Ein treng ikkje slå på tromme om det ikkje er noko særleg på ferde.]

Borte frå auga og ute av hjartet.

Brød og salt kan ein dele lykkeleg, men tobakk er det best at kvar held for seg sjølv.

Bread and salt may be happily shared, but tobacco is best kept private.

Bruk ditt eige hovud så lenge du har det.*

Use your [own] head.

Bry deg ikkje hardt med å bli født kjekk eller gild – berre heldig nok.*

Don't bother to be born handsome or good – just be born lucky.

Byr du deg å bere korga, så ikkje klag over kor tung ho er.

If you offer to carry the basket, don't complain of the weight.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]