Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Bak eit ordtak ligg lang tids erfaringar.*

A proverb is the wisdom of age and antiquity.

Bakkus har drukna fleire enn Neptun. [Påstanden er at alkohol har drepe fleire enn sjøen. God statistikk på det opp gjennom verdshistoria manglar venteleg.]

Bacchus has drowned more men that Neptune.

Baktaling etterlet ein rekneskap i bakkant.

Slander leaves a score behind it.

Bank når jernet er varmt. • Smi mens jernet er varmt.

Strike while [when] the iron is hot.

Berg ein framand på havet, og han blir din fiende. (Cornwall).

Save a stranger from the sea, and he'll turn your enemy.

Betre med ein mager hest enn ei tom grime.

Better a lean jade than an empty halter.

Betre med god karakter enn vakkert mannefjes.

A man had better have a good character rather than a handsome face.

Betre å bli født heldig enn rik.

It is better to be born lucky than rich.

Betre å fare til himmels i filler enn til helvete i broderte klede.

Better go to heaven in rags than to hell in embroidery.

Betre å førebygge enn å lækje.

Prevention is better than cure.

Betre å ha ære enn velstand.

It is better to have honour than wealth.

Betre å ri på eit esel som ber meg enn ein hest som kastar meg av.

Better ride on an ass that carries me than a horse that throws me.

Betre å vere født heldig enn klok.

Better born lucky than wise.

Bia veit kva for blomst som har honning. [Ein smarting veit kor eigen vinst kan ligge.*]

A bee knows which flower to take honey from. [A smart person knows where his profit lies.]

Bitaren blir somtid biten.

The biter is sometimes bit.

Bjørnane i fjella et beste slags pærer.

The bears in the mountains eat the best of pears.

Bli ikkje bergtatt av venleik; sjå etter grunnhåtten [sinnelaget]. [Venleik er ei ømtolig gåve. Søtt sjarmerer sjela.]

Don't be captivated by beauty; look for disposition. [A fragile gift is beauty. Sweetness charms the soul.]

Bli ikkje blanda inn i noko som ikkje er godt uttenkt først.

Refrain from getting involved in something that hasn't been well thought out.

Bli ikkje narra av korleis ei bok eller eit menneske ser ut utanpå, men sjå nærare etter i dei to.* [Ein kan ikkje vite korleis boka er berre ut frå omslaget.]

Do not be deceived by the look of a book or a man, rather look inside. [You cannot tell a book by its cover.]

Blir ikkje hjula smurde, køyrer ikkje vogna til slutt. [Med god smøring går det fort framover.]

If the carriage is not greased, it will not move on. [If you grease well, you speed well.]

Blygsel kan hindre framgang.*

Timidity prevents progress.

Bonde som står, når høgare enn bonde på bøygde kne.

Peasant erect is taller than peasant on bended knee.

Brenn ikkje eit lappeteppe for å bli av med loppene.

A quilt is not burnt to get rid of fleas.

Brenn ikkje ned huset for å skremme vekk musa.

Burn not your house to scare the mouse away.

Brett [rull] ikkje opp buksene før du kjem til straumen. [Vent med å ta av deg skorne til du kjem til elva.]

Do not roll up your trousers before reaching the stream. [Wait till you come to the river before pulling off your shoes.]

Bruk gjer meistring.

Use makes mastery.

Brønnar som blir flittig brukte, er neppe tørre.*

Drawn wells are seldom dry.

Byt ikkje hestar midt i strie straumen.* [- om det ikkje passar.]

Never swap horses in midstream.

Byt ikkje surmjølka du kjenner med kinnemjølka du ikkje kjenner.

Do not change the sour milk you know for the butter milk you don't know.

Bøye treet kan ein få til mens det er ungt.

A tree is bent while it is young.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]