Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

De pærer, bli modne og fall rett ned i munnen min. [Ein kan trenge å gape ei stund før det skjer.]

Pear, get ripe and fall right into my mouth. [You may have to gape a while before it happens.]

Dei bad om eddik frå ein som sa han hadde førti år gammal eddik, og han svarte: "Hadde eg gitt eddik til alle som bad om det, ville eg framleis hatt førti år gammal eddik?"

They asked for vinegar from he who claimed that his vinegar was forty years old; his answer was "If I had given to all who asked for it, would I still have vinegar of forty years?"]

Dei best lagde planar kan også svikte [til tider].*

The best laid plans fail.

Dei beste orda blir sagt i spøk. • Mangt eit sant ord blir sagt som spøk. • Mangt eit alvorsord blir sagt i spøk.

The best of words are spoken as jokes. • Many a true word is spoken in jest. • Many an earnest word is spoken in jest.

Dei kallar deg gåvmild og får deg til å miste det du eig; dei kallar deg modig og får deg til å miste livet.

They call you "generous" and make you lose your property, they call you "brave" and make you lose your life.

Dei sa til den fattige at det snødde, og han sa: "Eg er budd på å måtte skjelve."

They told the poor man it was snowing, and he said "I'm ready to shiver." [The poor are resigned to hardship.]

Dei seier noko som er fortid, er forbi når det er for seint å kalle det fram igjen.

They call "past" a thing that is past. [and it is too late to call it back.]

Dei sette nattergalen i gullbur, og han lengta etter eigne trakter.

They put the nightingale in a golden cage, it still craved for its country.

Dei som har ein vingard i ein bakke har ein brann i hjarta. [Eigedommar gjer ein neppe heilt fri omsut og uro.]

Those with a vineyard in the hill have a burning brand in their hearts. [Possessions do not mean being free from care and worries.]

Dei som lever lengst, kan få sjå mest.*

They who live longest, [may] see most.

Dei som trår etter etter høgare stillingar, lyt ha tiltrengt talent eller utstyr, for elles vil dum karrierelyst føre til fall.

Those aspiring to higher positions must be equipped with necessary talent or equipment, otherwise their foolish ambition will be the cause of their downfall.

Dei spurde kamelen korfor ryggen hans var bøygd. "Kva for del av meg er bein?" sa han.

They asked the camel why its neck was curved. "What of me is straight?" it said.

Dei store tjuvane heng dei små.

The great thieves hang the little ones.

Den allmennt godtatte er bror til tiggaren.

The leeful man is the beggar's brother.

Den eine spikeren driv ut den andre. [- kan brukast til det i visse høve. Klauvhammaren kan få ut spiker i andre høve.]

One nail drives out another.

Den eine tenesta fortener ei anna til gjengjeld.

One good turn deserves another.

Den eines tap kan bli den andres vinning.* [Det gjeld å passe seg og sitt.]

One man's loss is another man's gain.

Den fåvettuge er ofte sin eigen fiende; kan han då vere venn med nokon annan?*

An ignorant person is his own enemy, how can he be a friend to another?

Den fattige har ingen vennar. [Den ulykkeleg har sjeldan vennar.]

A poor man has no friend. [One that is unhappy has seldom friends.]

Den fattige prøver å finne mat, den rike matlyst.

The poor man seeks for food, the rich man for appetite.

Den hata får neppe ein altfor lykkeleg slutt.*

The hated man seldom ends well.

Den kjem først til kollen kan sitje kor han vil der.

He that comes first to the hill may sit where he will.

Den skinande pengen sparer ein til mørke dagar. [Dvs. når ein treng pengar. Jf. Det er for seint å spare når bingen er tom.*]

The bright coin is kept for dark days. [Money saved can come to one's rescue in a time of need. - It is too late to spare when the bottom is bare (when all is spent).]

Den som aldri har blitt brent av sola, skjønar neppe heilt ut verdien av skugge. *

Who has never been burned in the sun won't know the value of shadow.

Den som bedømmer berre ut frå éi side i ei sak, handlar feil [sjølv når han får rett. Jf. Hastig dømmer kvar tosk.]

He considers ill that considers not both sides. Hasty is the judgement of every fool.

Den som bergar skipet sitt, er kapteinen om bord. [Ein gløgging kan ta mål av stoda og vinninga fort.]

He who saves his ship is the captain. [A clever man can weigh up the situation and gain quickly.]

Den som bur seg på vondt, mønstrar og bryt sund slaget frå det.

He that prepares for ill, gives the blow a meeting and breaks its stroke.

Den som drar langt for å gifte seg, vil enten lure eller la seg lure.

He that goes far to be married, will either deceive or be deceived.

Den som drar ut på reise utan losing, fer lettare vill.*

He who sets out on a journey without guidance loses his way.

Den som er redd for gjeld, opnar ikkje døra si på vidt gap. [Den som vil unngå gjeld, er varsam med utgiftene og gåvmilda si.]

One who is afraid of debts does not open his door wide. [A person who wants to avoid debts is careful with his expenses and with his generosity.]

Den som er redd for sporvar, skal ikkje så hirse.

Who fears the sparrows must not sow millet.

Den som et avlinga grøn, får gå svolten når innhaustinga kjem. [Men mange slags grønsaker blir i grunnen hausta når dei er grøne.]

He who eats his crops when they are green will go hungry at harvest time.

Den som føreser alle farar, seglar aldri til sjøs.

He that forecasts all perils will never sail the sea.

Den som først har gjort gale ein gong, kjem kanskje til å gjere det igjen.

He that hath done ill once will do it again.

Den som fell i sjøen vil jamvel trive etter ein ål.

He who falls into the sea will grasp at an eel. [A desperate man will face many a risk.*]

Den som går inn i eit tyrkisk bad, får snart sveitte. [Ein må bere følgene av mangt ein gjer.*]

He who enters a bath will sweat. [Everybody has to bear the consequence of his act.]

Den som gir berre fagre ord, matar deg med ei tom skei.*

He who gives fair words, feeds you with an empty spoon.

Den som gjer vondt mot andre, har gjort det mot seg sjølv.

He who does evil to others, has done it to himself.

Den som høgg med tunga, treng hovudet til skjold.

He that strikes with his tongue must ward with his head.

Den som handterer tornar får stundom svi for det.*

He that handles thorns shall smart for it.

Den som har beiskt i bringa, spyttar ikkje søtt.

He who hath bitter in his breast spits not sweet.

Den som har ei vakker kone, treng meir enn to auge.

Who has a fair wife, needs more than two eyes.

Den som har falle hardt, kan neppe hjelpe ein annan som ligg der.*

He that is fallen cannot help him that is down.

Den som har mange vinmarker har mange bekymringar.

He who has many vineyards has many cares.

Den som har skylda, mistenker alle.

Who is in fault suspects everybody.

Den som hardterer honning, slikkar fingrane [Den som har hand om pengar og andre ressursar, vinn fordelar med det].

One who handles honey, licks his fingers.

Den som held seg i lag med kjeltringar, tar til seg vanane deira.

A person who associates with scoundrels will acquire their habits.

Den som held ulven med selskap, lærer å ule.

Who keeps company with the wolf, will learn to howl.

Den som held ut vanskane, veit kva dei er. [Ho kjenner best kor dei høghæla skorne klemmer, som spring i dei.* - for eksempel som Audrey Hepburn gjer i filmen Charade (1963)]

He who endures the trouble knows what it is. [Every one knows best where the shoe pinches him.]

Den som hjelper fienden skal ein også rekne for fiende.

He who helps the enemy is also considered an enemy.

Den som ikkje bryr seg med å vere gift, får heller ikkje barn. [Tja, det spørs kva for samlivsskikkar som gjeld.]

He who can't bother to get married will have no children.

Den som ikkje er redd Guds dom, har neppe gagn av å bli skalla [gammal].*

He who knows not (i.e. fears not) God does not benefit from such as baldness. [Partial]

Den som ikkje har fred heime, er i helvete på jord.

He who has no peace in his home, is in hell on earth.

Den som ikkje har noko uoppgjort, ser glad ut. [Lykke kjem frå ei sunn sjel.]

He whose account is clean will have a happy face. [Happiness comes from the health of soul.]

Den som ikkje har noko, skal ikkje spare noko.

Who nothing have shall nothing save.

Den som ikkje vørder, blir ikkje vørd sjølv.

He that respects not is not respected.

Den som kappar av ein renning, kappar av hovudet til ein annan. [Den som kappar av skott i utrengsmål er ein slags drepar.]

He who cuts down a shoot cuts down someone's head. [A person needlessly cutting down trees is a kind of murderer.]

Den som kastar stein etter slektningana sine, vil aldri trivast. Gi slektningen det han har krav på. [Å gjere godt startar heime.]

He who throws a stone at his relatives will never prosper, give the kinsman his due. [Charity begins at home.]

Den som kjem inn i eit tyrkisk bad, vil sveitte. [Om følger av handlingar.]

Who enters the Turkish bath will sweat.

Den som kjem utan å vere innbydd, sit utan pute. [Ein ubedd gjest får ikkje rekne med ein varm velkomst.]

He who comes without invitation sits without cushion. [An uninvited guest cannot expect a warm welcome.]

Den som kjenner seg sjølv best, har sjeldan høge meiningar om seg sjølv.*

He who knows himself best esteems himself least.

Den som klekker ut ugagn, har gjerne ugagn i vente.*

He that mischief hatches, mischief catches.

Den som lærer frå seg alt, kan lære vekk i meste laget.* [Vink mot å fortelje alt til de underviste.]

He teaches ill, who teaches all [- advising not to tell the learner everything.]

Den som legg ut på ei lang reise utan proviant, setter etter kvart auga på skreppa til ein annan.

Who sets off on a journey without any provisions, will have his both eyes on another's bag.

Den som lei mot seg sjølv, blir kanskje ikkje god mot nokon etter kvart.*

He that is ill to himself will be good to nobody.

Den som ligg nede treng ikkje vere redd for å falle ned.

e that is down need fear no fall.

Den som liker støy, får kjøpe seg gris.

He that loves noise, must buy a pig.

Den som plantar eit valnøttre, får kanskje ikkje ete valnøttene sjølv.* [A seedling bears nuts after 6, 7, 8 years or never. Cf. The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now.]

He who plants a walnut-tree expects not to eat of the fruit.

Den som reiser langt, veit korleis.

He that travels far, knows how to. [TK]

Den som reiser langt, veit mangt.

He that travels far, knows much.

Den som sår dugleik, haustar gjetord.

He that sows virtue, reaps fame.

Den som setter eit esel på eit hustak, får bringe det ned att sjølv.

He who puts a donkey up on a roof has to get it down again himself.

Den som stoler på rotne greiner, kan falle ned.

Who trusts to rotten boughs, may fall.

Den som tar hinmannen til kamerat, har ein dårleg kamerat. [Koranen 3:48]

Whose taketh Satan for a comrade, a bad comrade hath he. Koran 3:48

Den som trur alle er som han sjølv, blir narra.

He that thinks everyone is like himself is deceived.

Den som veit ingenting, tviler på ingenting.

He that knows nothing, doubts nothing.

Den som veit minst trur stundom han veit mest.*

He that knows least commonly presumes most.

Den som vil bli rik før natta kan bli hengt før middag.

He that will be rich before night, may be hanged before noon.

Den som vil ete nøttekjerna, lyt knekke skalet.

He that will eat the kernel, must crack the nut.

Den som vil fange fisk, får ikkje ha noko imot å bli litt våt her og der.*

He who would catch fish must not mind getting wet.

Den som vil ha barn, lyt vere villig til å halde ut med dei.

He who desires to have children must be willing to endure their hardships.

Den som vil ha egg, får halde ut kaklinga frå hønene.

He that would have eggs must endure the cackling of hens.

Den som vil ha eit muldyr utan feil, får gå til fots.

He who wants a mule without fault must walk on foot.

Den som vil ha rosa, lyt samtykke i at tornane følger med. [- ta tornane med på kjøpet.]

Who desires the rose must also consent to the thorn.

Den som vil henge hunden sin, slår først frampå om at hunden er gal.

He who would hang his dog gives out first that it is mad.

Den som vil snyte når det er leik, vil også snyte deg i alt som går.

He that will cheat at play, will cheat you anyway.

Den som vil vere gammal lenge, får bli gammal mens det er tid.

He that would be old long/well old, must be old betimes.

Dersom alle foór til himmelen, blei helvete tomt.

If everyone would go to heaven, hell would be empty.

Dersom hovudet ditt ikkje verkar, så gi det ikkje mykje bry.* [Når ein er frisk, bør ein halde seg frisk. Overbelasting kan gjere sjuk.*]

If your head be without pain do not thrust it into trouble. [When you are well hold yourself so.]

Dess meir ein veit, dess mindre trur ein.

The more one knows, the less one believes.

Dess meir ein veit, dess mindre trur ein.

The more one knows, the less one believes.

Det beste middelet mot ein dårleg mann er mykje avstand mellom.*

The best remedy against an ill man is much ground between.

Det beste terningkastet er å kaste terningane vekk.

The best throw of the dice is to throw them away.

Det bur ein galning i alle hus, men heime hos oss er alle galne.

There is a madman in every house, but in our house everybody is mad.

Det den skalla skammar seg over, blir løynd av hua [eller hatten].

The shame of a bald man is concealed by the cap.

Det det er eit åtsel, er det også kråker.

Where there is carcass, there are also crows.

Det du har gjort om dagen er det du søv over om natta.*

Your work of the day is your sleep, i.e. dream at night.

Det ein ikkje kan lækje, får ein døyve eller halde ut med.*

What cannot be cured must be endured.

Det eine emnet fører til eit anna. [Hyggeleg prat gjer ein til den ein er (eller verkar som).]

One topic leads to another. [Sweet discourses makes one what he is.]

Det eldstesøstera har på seg, vil yngstesøstera også gå i [- i ein storleik som passar].

What the elder sister wears, the younger sister wants to wear also.

Det er betre å hjelpe ni som ikkje treng det, enn å nekte hjelp til nokon som verkeleg treng det. (Jf. "Det er betre att ti skyldige går fri enn ein uskyldig blir dømt" i lys av rettsregelen "Tvilen skal komme tiltalte til gode.")

It is better to misplace our charity on nine unworthy persons than to deny alms to one that is really in need.

Det er det ein opptar frå maten som gir næringa, meir enn maten i seg sjølv.

It is not what is eaten but what is digested that nourishes the body.

Det er ein dårleg fugl som sulkar til sitt eige reir.

It is a bad bird that fouls its own nest.

Det er ein god venn som snakkar godt om oss bak ryggen på oss.

He is a good friend that speaks well of us behind our backs.

Det er ein sjuk fugl som sulkar sitt eige reir.

It is an ill bird that fouls its own nest.

Det er ein skiten fugl som sulkar sitt eige reir.

It is a dirty bird that fouls its own nest.

Det er ein skorpion under kvar stein i Tyrkia.* [Det er ingen skorpionar i Noreg, fortel Store norske leksikon.]

There is a scorpion under every stone.

Det er ein tosk som kyssar tenestejenta når han kan kysse husfrua med hell.*

He is a fool that kisses the maid when he may kiss the mistress.

Det er eit stussleg hjarte som aldri frydar seg.

It is a poor heart that never rejoices.

Det er godt å slå hovudet til ein orm med fienden sitt.

It is good to strike the serpent's head with your enemy's head.

Det er godt å vere glad og klok.

It is good to be merry and wise.

Det er ikkje alle blomster det er greitt å lukte på. [Det er feil å flørte med alle søte jenter.]

Not every flower is for smelling. [It is wrong to flirt with every pretty girl.]

Det er ikkje gull alt som glimar.

All that glitters is not gold.

Det er ikkje gull alt som glimrar.

All that glitters is not gold.

Det er ikkje gull alt som glimrar.

Not everything that shines is gold.

Det er ikkje kniven som gjer kokken.

The knife does not make the cook.

Det er ikkje munkar under alle hetter.* Det er ikkje hetta som gjer munken, osv.

All hoods make not monks.

Det er ingen leik der ein græt og ein annan ler.

It is no play where one greets [weeps] and another laughs.

Det er lett for ein ungkar å skilje seg frå kona. [Om nokon som vil ha hjelp ut av ei vanske han sjølv er ansvarleg for. Jf. Frå ei trygg hamn kan ein fint gi råd til folk i havsnød.]

It is easy for a bachelor to divorce a wife. (Said to a person who demands to be helped out of a difficulty for which he himself is responsible.) [*From a safe port one can advise comfortably.]

Det er ganske lett å vere etterpåklok.*

It's easy to be wise after the event.

"Det er sure druer", sa reven då han ikkje kunne nå opp til dei.

"The grapes are sour," the fox said when he could not reach them.

Det går trått å lære ein gammal hund nye kunstar.

It is hard to teach an old dog tricks.

Det finst vennar og vennar [dvs. vennar av ulike slag.]

There are friends and friends.

Det første steget er det vanskelegaste.

The first step is the hardest.

Det første steget er vanskeleg.

It is the first step that is troublesome.

Det gjeld å ikkje låne seg til fleire sorger.*

He who borrows gets sorrows.

Det går lett å klippe sauen som har ull. [lettare . . . godt med ull.]

The woolly sheep is easy to shear. [Partial]

Det har snødd på tre med raude kirsebær. [Somtid hender noko sjeldsynt.]

It has snowed on trees with red cherries. [Even very unlikely things sometimes happen.]

Det kan gå betre med ein neve jord enn ein neve gull.* [Gullet blir misunt; det kan bli farleg; mens jordstykket ("neven jord") kan gi grøde livet gjennom.]

Instead of having a handful of gold, it [could be better] to have a handful of earth (i.e. a piece of land).

Det kan komme ei løgn eller to ut av mykje snakk.

In many words, a lie or two may escape.

Det kjem ikkje anna ut av sekken er det som er i han.

There comes nought out of the sack but what was there.

Det kjem ikkje røyk frå ein stad det ikkje er eld [- stort sett].

No smoke will come out from a place where there is no fire.

Det lindrar somme å skifte bustad. [Endringar kan fryde.*]

There is comfort in changing of places. [Change brings life.]

Det minst stelte hjulet i vogna gir mest lyd frå seg.*

The worst wheel of the cart makes the most noise/creaks most.

Det rotne eplet skadar naboane.

The rotten apple injures its neighbours.

Det skulle no vere betre å ha ein ektemann som ser stygg ut, enn slett ingen.

It could be better to have an ugly husband than none at all.*

Det som auget ikkje ser, sørger ikkje hjartet over.

What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over.

Det som auget ser, vil hjartet ha. [Vi trur fort det vi vil ha.]

What the eye sees the heart wants. [We soon believe what we desire.]

Det som dervisjen tenker, det gjer han også. [Det ein tenker, syner seg i kva ein tar seg til.]

Whatever the thoughts of the dervish, so are his actions.

Det som gjer treet vakkert, er stammen, greinene og lauvverket, og alt på det som under jorda.* [Mykje verkar saman i ein heilskap. Hos treet finn mange glede i knoppar om våren, blomsterprakt og frukter, og gilde haustfargar visnande lauv, og stammer, berre greiner eller snødekte greiner om vinteren.]

What makes a tree beautiful is its leaves.

Det som kjem til å hende, det kjem til å hende. [Det som skjer, det skjer.]

What will be, will be.

Det som tusen lærde ikkje veit, det kan ein vis vite.

What one thousand scholars may not know, one wise man may know.

Det største steget er ut av døra.

The greatest step is that out of doors.

Det tar lang tid for ei tung gryte å koke opp.

A heavy cauldron takes long to boil.

Det trengst musklar av jern for å slåst mot kjærleiken.

One needs muscles of iron to fight against love.

Det veks ikkje hår frå eit egg.

Hair will not grow on an egg.

Det vi lærer først, sit best.*

What we first learn, we best can.

Det vrælande barnet får mjølka.

It is the squalling child that gets the milk.

Driv forretningane dine; la ikkje dei drive deg.

Drive your business, do not let it drive you.

Driv ikkje med sladder med barn omkring deg. [Barn har store øyre og lange tunger. Jf. Små gryter har store øyre.]

Do not gossip while children are around. [Children have wide ears and long tongues.]

Du kan vel gjeste tante, om ikkje altfor ofte.

You may visit your aunt, but not very frequently.

Dugleiken søker å bli synt fram.*

Virtue shows itself.

Dyr blir styrt av taumane sine, og folk av løfta sine. [Lovnadar bitt folk.]

Animals are governed by their reins; people by their, promises. [Words bind men.]

Døm ikkje berre ut frå korleis ting ser ut.* [Utsjånad kan narre.]

Never judge from appearance. [Appearances are deceptive.]

Dårleg nabo driv ein til å ha sine eigne gryter og panner. [Minner ein på at ein får gå etter å vere sjølvhjelpt og ikkje så mykje avhengig av andre.]

The bad neighbour forces one to have one's own pots and pans.

Dårleg nytt får ein fort høyre. [reiser fort, har vengar.]

Bad news is soon heard. [- travels quickly, - has wings.]

Dårleg samvit føler stadig frykt.

A guilty conscience feels continual tear.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]