Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Galne trur at andre er galne.

Mad people think others mad.

Gamle båtar vil leke. [Gamle får inkontinens, med ei omskriving.]

Old vessels must leak.

Gamle fuglar blir ikkje fanga med agner.

Old birds are not caught with chaff.

Gamle kyrkjer har dimme glas. [Synet blir jamt dårlegare med alderen.]

Old churches have dim windows.

Gamle menn kjenner unge menns slag [Slaga dei fekk som unge.]

Young men's knocks old men feel.

Gamle skor er gode å ha [før dei nye er inngåtte].*

Old shoes are easiest.

Gamle synder kastar lange skuggar.

Old sins cast long shadows.

Gammalaktig som ung, barnaktig som gammal. [Den som er gammalklok som barn, kan bli barnaktig i alderdommen]

Old young, young old. [i.e. If a person is sober in his childhood, he may become childish in his old age as if trying to compensate for his lost youth.]

Geita drakk vin og gjekk opp på fjellet for å sjå etter ulvar. [Vin kan gi stort mot, om ikkje vett. TK]

The goat drank wine and went up the mountain to look for wolves.

Geita har skjegg, ho også.

The goat has a beard too.

Gi råd til dei som aktar dei og tar vel vare på dei i hugen; sløs ikkje med pusten for andre.

Give advice to those who will heed your words and keep it in their ears (i.e. minds); don't waste your breath on others.

Gift deg ikkje til pengar; det må vere billigare å låne dei.*

Never marry for money, ye'll borrow it cheaper.

Gift er gift, om ho så blir servert i gullbeger.

Poison is poison though it comes in a golden cup.

Gir eit tre deg skugge i sola, så hogg det ikkje ned. Når treet er felt, er skuggen vekk.*

If a tree afford thee shade, do not cut it down. When the tree falls, the shade is gone.

Gjer godt og eig [ha] godt.

Do well and have well.

Gjer godt om du ventar slikt sjølv.]

Do good, if you expect to receive it.

Gjer mot hine som du vil dei skal gjere mot deg [stort sett].

Do as you would be done by.

Gjerningare speglar eit menneske; sjå ikkje berre på orda hans.

Work is the mirror of a person, don't look at mere words.

Gjesten får normalt ikkje velje maten han får servert. *

A guest does not get the food he expects but what he's served.

Glad er den som finn gleda si i eigne barn.

Happy is he that is happy in his children.

Gloa brenn der ho fell.

An ember burns where it falls.

God føredøme er betre enn læresetningar.

A good example is better than precept.

God helse og velstand gjer ven.

Health and wealth create beauty.

Gode gjerningar varer lenge, mykje anna blir vekke for oss.*

Good deeds remain, all things else perish.

Gode råd kan ein godt gi, men ikkje alltid god framferd.*

Good counsel may be given but not good breeding. [We may give advice, but we cannot give conduct.]

Godgjersle startar heime.

Charity begins at home.

Godleik er betre enn venleik som berre er eit hudlag djup.

Goodness is better than skin deep beauty. [2 in 1]

Godt agn får fin fisk på kroken. [Fine klede opnar mang ei dør.]

Good bait catches fine fish. [Good clothes open all doors.]

Godt er noko som gjer godt.

Well is, that well does.

Greina viser treet. • Greina viser kva slags tre det er. [Ein kan sjå på nasen din kva for suppe du liker.]

The branch shows the tree. [One may know by your nose what pottage you love.]

Grisar kunne fly om dei hadde vengar.

Pigs might fly if they had wings.

Gråt ikkje etter månen.

Do not cry for the moon.

Gullprisen heng saman med kor mykje gull det er på marknaden.* [Det sjeldne kan bli kostbart (om etterspurnaden er stor)].

The worth of gold is due to its scarcity. [The thing which is rare is dear.]

Gå ikkje bums inn i ting du ikkje har greie på.

Do not go into a matter you don't understand. [Partial]

Gå ikkje for langt i noko. [I ei stor elv finst store fisk, men sjå til at du ikkje druknar.]

Do not go too far in something. [*In a great river, great fish are found, but take heed lest you be drowned.]

Gå ikkje over brua før du kjem til ho.

Never cross a bridge till you come to it.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]