Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Hadde kattane vengar, kom sporvane til å døy ut.

If cats had wings, sparrows would become extinct.

Hald augene opne; eit sal er eit sal.

Keep your eyes open: a sale is a sale.

Hald fast når du har det.

Hold fast when you have it.

Hald ikkje for vennar alle som smiler opp i fjeset på deg [- som smiler til deg].

Do not take for friends al who smile on your face.

Hald munnen att og øyra opne.

Keep your mouth shut and your ears open.

Hall deg ikkje til dei som gjer vondt, så du ikkje blir brent.

Incline not toward those who do wrong lest the fire touch you.

Han gøyr meir enn han bit.

His bark is worse than his bite.

Han ler best som ler sist.

He laughs best who laughs last.

Handl skjønsamt, og bry deg ikkje om du blir kalla ein tosk.*

Act wisely and care not if you are called a fool.

Handlingane taler for seg sjølv.

His actions speak themselves.

Har det funnest ein dag utan kveld? [Mangt godt lyt ta slutt ein gong. Jf. "Mangt svinn og forsvinn."]

Has there ever been a day without an evening. [Many good things must end sometime.]

Har du med ei rev å gjere, så tenk på knepa hans.

If you deal with a fox, think of his tricks.

Har ein falle får ein halde fast i bakken.

If you have fallen, then cling to the ground.

Haren hoppar på fjellet, men gryta med suppevatn heng over elden.* [Det kan komme ei endring.]

The hare is in the mountain, but the soup water is on the fire. [The situation may soon change.]

Heis segl når vinden er god.

Hoist your sail when the wind is fair.

Heller [høyre på] kråka eg har enn nattergalen andre har.

Better the crow I have than the nightingale others have.

Heller ein urtemiddag [vegetarisk middag] i kjærleik enn ein bås-okse der hatet rår.

Better a dinner of herbs (where love is) than a stalled ox where hate is.

Heller eit egg i dag enn ei høne i morgon.

Better an egg today than a hen tomorrow.

Heller ri på eit esel som lar meg ri seg enn ein hest som kastar meg av.

Better ride on an ass that carries me than a horse that throws me.

Heller spørje om vegen enn å gå seg vill.

Better to ask the way than go astray.

Heller vere halvt hengt enn dårleg gift.

Better be half hanged than ill wed.

Heller vere tosk enn kjeltring.

Better be a fool than a knave.

Helsa blir ikkje verdsett før vanhelsa kjem.

Health is not valued till illness comes.

Helse er betre enn mang slags rikdom.*

Health is better than wealth.

Helse og velstand gjer pen.Health and wealth create beauty.

Helse og rikdom fostrar venteleg venleik.*

Health and wealth create beauty.

Herren gir i samsvar med hjarta til kvar enkelt.

God gives according to the heart of each.

Herren lar folk søkke, men ikkje druknast.

God lets man sink but not be drowned.

Herren sender furu til dei som ber om furu, og voks til dei som ber om voks. [Søk å bli forsørga av Allah, og ten han, og takk han, for til han blir de ført tilbake. - Koranen 29:17.]

God sends pine to those who ask for pine, and wax to those who ask for wax. [Seek your provision from Allah, and serve Him, and give thanks unto Him. for unto Him ye will be brought back. Koran 29:17.]

Hinmannen hjelper sine fram.*

The devil looks after his own.

Hinmannen tørker halen sin med den fattiges hovmod.

The devil wipes his tail with the poor man's pride.

Hoppar du ned i ein brønn, kjem kanskje ikkje forsynet og haler deg opp.*

If you leap into a well, providence is not bound to fetch you out.

Høge stadar har sine skrentar.

High places have their precipices.

Håp det beste og bu deg på det verste.

Hope for the best and prepare for the worst.

Håpet narrar ofte den tomsete.

Hope often deludes the foolish man.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]