Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

K

Kall ikkje kvar krokete grein ein boge, og ikkje alle som du ser, for onkel. [Grip ikkje det første som ser bra ut.]

Do not call every crooked branch your bow and do not call everyone you see your uncle. [Don't seize on the first thing that looks good.]

Kamelen ser ikkje sin eigen pukkel, men pukkelen til bror sin ser han rett som det er.*

The camel never sees its own hump, but that of its brother is always before its eyes.

Kan du ikkje bite, så syn ikkje tennene dine.

If you cannot bite never show your teeth.

Kapp av [kuper] halen til ein hund, og han er framleis ein hund. [Kupering (kosmetisk amputasjon av bl.a. hundar var vanleg før, men er ikkje lenger tillatt i Noreg.]

Cut off a dog's tail and he will be a dog still.

Kapp ikkje av deg nasen for å spotte fjeset.

Do not cut off your nose to spite your face.

Kast ikkje lasso etter stjernene på himmelen. [Det tener ikkje til noko å gråte etter månen.]

Do not throw a lasso at stars in the sky. [It is no use crying for the moon.]

Katten et fisk med glede, men vil helst ikkje bli våt på labbane.

The cat would eat fish but is loth / unwilling to wet its feet.

Katten held seg i ro til han ser musa.*

The quietness of the cat lasts till he sees the mouse.

Kjapt! vil du fange ei fluge.

With haste catch a fly.

Kjenn deg sjølv.

Know thyself.

Kjærleik er mor til enda meir enn sott, fiendskap og fromleik.* [Det er mange slags kjærleik, og mange slags utfall.]

Love is the mother of all godliness.

Klare dagar kan få mørke skyer.* • Klarvêret kan halde med litt skydanning i det fjerne.*

No day so clear but has dark clouds.

Klatring i hast gir brått fall.

Hasty climbers have sudden falls.

Kle opp ein staur, og så ser han ikkje ut som ein staur.

Dress up a stick, and it does not appear to be stick.

Kliv ikkje høgare enn støvelen din. [Sagt til nokon som blandar seg opp i ting vedkommande ikkje forstår.

Do not climb higher than your boot. [Said to one who meddles with things he does not understand.]

Klok er den som varar seg i tide.

He is wise that is ware in time.

Klø ryggen min, så klør eg din. [Den eine gode tenesta fortener gjengjeld.]

Scratch my back and I'll scratch yours. One good turn deserves another.

Kom hunden i hug og ha steinen klar. [Om du skal ha å gjere med ein fæl fyr, bør du vere klar til kamp.]

Remember the dog and have your stone ready. [If you're going to deal with an aggressive person, you ought to be ready for a fight.

Kone og barn er [gir lett] rekningar.

Wife and children are bills of charges.

Korfor halde ku når du kan kjøpe mjølk?

Why keep a cow when you can buy milk?

Korleis den elskande har det, går godt fram av ord og uttrykk.*

The condition of the lover is evident from his words and expressions.

Korleis folk er innvendig og utvendig er ikkje alltid sameleis. [Feila til folk står ikkje skrivne i pannebraskane på dei.*]

Not every one's inner self and outer appearance are the same. [Every one's faults are not written on their foreheads.]

Korleis vi lever er med og avgjer korleis og kor vi døyr.

The way we live [co]determines the way we die.

Kråkene klager over dei daude sauane og et dei.

Carrion crows bewail the dead sheep, and eat them. [He looks one way and rows another.]

Kua som er daud pleide å gi mykje mjølk.

The cow that has died used to give a lot of milk.

Kua veit ikkje kva halen hennar er verd før ho har mista han.

The cow knows not what her tail is worth till she has lost it.

Kunnskap utan praksis gjer ein berre halvveges kunstnar [handverkar].

Knowledge without practice makes but half an artist.

Kuren mot alderdom er grava [eventuelt likbrenning og oskespreiing.]

The cure for old age is the grave.

Kva for nytt har du utanom dårleg nytt?

What news do you have beside bad news.

Kva skal han med ein gullbalje, han som hostar blod?

What is the use of a gold basin to a person coughing up blood? [Money does not always help.]

Kvar blomst har sin eigen ange [luktar annleis].*

Every flower has a different smell.

Kvar dag blir ei side i historia om deg.

Every day of your life is a leaf in your history.

Kvar ein modig mann et yoghurt på sitt eige vis. [Folk har sine eigne måtar å gjere ting på. (Ta høgde for slikt.)]

Each brave man eats yogurt in his own way. [Everyone has his own way of doing things.]

Kvar flugl flyg i sin eigen flokk [Likt liker likt. Ei kaie vaglar seg saman med ei anna kaie. Like fuglar flokkar seg.]

Every bird flies in its own flock. [Like loves (likes) like. Jackdaw always perches by jackdaw.]

Kvar fugl får høyre seg sjølv synge.*

Every bird loves to hear herself sing.

Kvar hane gjel i sin eigen hønsegard. [Ein får mot ved vante omgivnader.]

Every rooster crows in its own pen.

Kvar hane raspar [skraper, rotar omkring] i sin eigen hage.*

Every cock scratches around in his own garden.

Kvar hane vil gale på sin eigen møkkahaug.

Every cock will crow upon his own dunghill.

Kvar kokk prisar si eiga suppe.

Every cook praises his own broth.

Kvar muslim treng ei kone. [No ja, alle er ikkje like. Somme har fleire.]

Every Muslim needs a wife.

Kvar og ein har ein brett i ermet.

Every man has a roll in his sleeve.

Kvar og ein liker sine eigne saker best.

Every man likes his own things best.

Kvar pottemakar prisar si eiga krukke.

Every potter praises his own pot.

Kvar stamp lyt stå på sin eigen botn.

Every tub must stand on its own bottom.

Kvart menneske med feil har sine feil.*

Every man has his faults.

Kven som er venn kjem betre fram på ein dårleg dag [i tunge tider, osv.]. • Kven som er venn stig fram mot svart [mørk] bakgrunn.

A friend is known on black [on bad days].

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]