Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

Løft ikkje ei tung bør, for ho kan skade ryggen din. [Føreseiing er betre enn mykje slit.]

Do not take a heavy burden, otherwise you may hurt your back. [Forecast is better than workhard.]

La ein annans skipsvrak vere sjømerke for deg.

Let another's shipwreck be your seamark.

La oss vente og sjå korleis tinga fortoner seg i morgon.

Let's wait and see how things will turn out in the morning. [It could be better to do things in the morning, if fresh and rested - or "in good time".]

La skomakaren bli ved sin leist.

Let the cobbler [shoemaker] stick to his last.

Landsbyen ein kan sjå, treng ingen gaid dit. [Ein treng ikkje forklare det som er opp i dagen eller seier seg sjølv.]

The village that one can see requires no guide.

Langt fråvær endrar ein venn.

Long absence changes a friend.

Lar ein vere å lære mangt, får ein ikkje vite stort.*

Learn not and know not.

Le, og verda ler med deg [i beste fall]; gråt, og du græt aleine.

Laugh, and the world would laugh with you; weep, and you weep alone.

Legg ein seg blant gisar, står ein opp med lopper.

If you lie down with hogs, you will get up with fleas.

Legg ikkje alle egga i eacute;i korg. [Ha to strengar til bogen.]

Do not put all your eggs in one basket. [Have two strings to your bow.

Legg ikkje handa mellom borken og veden. [Bland deg ikkje i familiekranglar.]

Put not your hand between the bark and the tree. [i.e. Do not meddle in family quarrels.] (

Leik ikkje med skarpe reiskap.

Do not play with edged tools.

Leit etter slikt som kan finnast.

Seek that which may be found.

Lenka er ikkje sterkare enn den veikaste lekken.

The strength of a chain is in the weakest link. [A chain is no stronger than its weakest link.]

Lenker av gull er lenker like fullt, og silkeband klyper.

Fetters of gold are still fetters. and silken cords pinch.

Lev og lær.

Live and learn.

Litt av noko er betre enn ingenting.

A little is better than none

Litt etter litt blir vi feite.

Little by little we become fat.

Litt hjelp er verdt mykje medkjensle.

A little help is worth a deal of pity.

Livet er halvveges over før vi meiner vi har blitt kloke på det.*

Life is half spent before we know what it is.

Livsklokskap kjem med akk. (Akk ja sann)*

Lov ikkje noko du ikkje kan halde.

Don't promise what you cannot perform.

Lykka gir fordelar til dei som bruker vurderingsevna si. [Dvs. Det kan lønne seg å bedømme godt.]

Fortune favours those who use their judgement.

Lyster gir ein ikkje gjerne slepp på.*

One does not despair of desires.

Løfte frå stormar blir gløymde når vêret er stilt.

Vows made in storms are forgotten in calms.

Lån berre ut det du har råd til å miste.

Lend only that which you can afford to lose.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]