Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Naboåkeren ber betre korn enn vår gjer. [Jf. Graset er grønare p hi sida av nabogjerdet. Naboens kyr har større jur, osv. Det ligg ei åtvaring mot feilbedømming i slike.]

Our neighbour's ground yields better corn than ours.

Nattergalen blei sett i gullbur, men gret etter heimen sin. [Fridom er betre enn gull.]

The nightingale was put in a golden cage, but it cried for its home. [Liberty is better than gold.]

No er no, og då var då.

Now is now, and then was then.

Nokre små fisk er betre enn ein tom tallerken.

Better are some small fish than an empty dish.

Nåde til skurken kan vere hardferd mot folket.

Mercy to the criminal may be cruelty to the people.

Når brønnen er full, renn han over.

When the well is full, it will run over.

Når du er i Roma, så gjer som romarane.

When in Rome, do as the Romans (do).

Når ei dør blir att-laten, blir ein anna opna.

When one door shuts, another opens.

Når ei furu fell, samlar menn seg rundt ho både med og utan økser.

When a pine tree falls, men gather around both with and without axes. [People like to profit by or enjoy a great man's fall.]

Når ein drikkar blir edru, tar han til å tenke. [Drukken-dagar har sine morgondagar]

When a drunkard gets sober, he starts thinking. [Drunken days have all their tomorrows.]

Når ein går på leiting etter eselet til ein annan, syng ein litt. [Folk blir ikkje heilt motlause over andres vanskar.]

One searches for someone else's donkey while singing songs.

Når ein kar blir sinna, rir fornufta hans ut.

When a man grows angry, his reason rides out.

Når ein mann blir arg, rir vettet hans vekk.

When a man grows angry, his reason rides out.

Når hesten døyr, tar følet plassen hans.

When the horse dies, the foal takes its place.

Når hjartet er i flyr og flamme, flyg nok gneister ut av munnen.*

When the heart is a fire, some sparks will fly out of the mouth.

Når katten er vekk, danser musene.

When the cat is away, the mice will play.

Når lykka smiler, skal du omfamne ho.

When fortune smiles, embrace her.

Når magen er full, vil ein helst kvile ei stund.

When the belly is full, the bones would be at rest.

Når vinen går inn, går vettet ut.

When the wine is in, the wit is out.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]