Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

R

Reiskapen gjer arbeidet, men handa er stolt av det. [Det eigentlege arbeidet blir ofte gjort av folk som ikkje blir gitt æra for det.]

The tool does the work but the hand is proud of it. [The real work is often done by people who don't get the credit for it.]

Rekn ikkje for venn den som vil vere venn med deg i velstand, men rekn for ein sann venn den som vernar deg i triste tider. [Motgang prÝver vennar.]

Do not count as a friend he who befriends you in prosperous times, but count as a true friend he who protects you in your sorrowful times. [Adversity tries friends.]

Rette handlingar bringer velstand [men det kan komme meir til]. *

Fit and good] activity breeds prosperity.

Rette rikdom gjer lykkeleg.*

Riches alone make no man happy.

Rettsavgjerder blir fatta etter korleis saka blir lagt fram. [Resultatet avheng av sakspresentasjonen.]

Verdicts are pronounced according to the way the matter is presented. [The result depends on the presentation of the case.

Rikdom er til for å brukast [klokt, varsamt og godt, vel å merke].

Riches are for spending.

Rikdom kan vere både venn og fiende.

Wealth [can be] both a friend and an enemy to a man.

Rikdom og suksess kjem neppe til alle på eit sølvfat.*

Wealth and success do not just come to a man on a silver platter.

Riv ikkje av det så mange klede at kjem til å fryse. [Går du lenger med noko enn du toler, får du kanskje li for det.]

Do not strip off too many clothes, or you may get cold. [Do not exceed your capabilities or you will suffer for it.

Rolege er velkomne mange stadar.*

Quiet persons are welcome everywhere.

Rop ikkje hei og hå før du har komme ut av skogen. [Ta ikkje eit godt utfall på forskott.]

Do not halloo till you are out of the wood.

Ros fyller ikkje magen.

Praises fill not the belly.

Rykte er ei lygande kjeftesmelle.

Rumour is a lying jade.

Råd kan bli plagsame når noko ikkje kan rettast.

Counsel is irksome when the matter is past remedy.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]