Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Sag ikkje av greina du står på.

Don't cut the bough you are standing on.

Sakte men sikkert kan vel vinne eit og anna kapplaup.*

Slow but sure wins the race.

Sameinte står vi, delte fell vi.

United we stand, divided we fall.

Sanning avlar hat [frå dei som kjem til kort.]

Truth breeds hatred.

Sauen som blir skild frå flokken, blir eten av ulven.

The sheep separated from the flock is eaten by the wolf.

Sei ikkje du har kveite før du har lagra han i løa, og sei ikkje du har ein son til du har lært fattigdom å kjenne.

Do not say you have wheat until it is stocked in the barn, and do not say you have a son before you have experienced poverty.

Sei ingen ting, men tenk desto meir.

Say nothing but think the more.

Sei lite, men rett på sak.

Say little but to the point. [Speak words straight to the point. Hear much, speak little.]

Sei meg kven du er venn med,, så skal eg seie kva du er. [Sei meg kven du heng saman med, så skal eg seie noko om kva manerar du har.]

Tell me who your friend is, and I'll tell you who you are. [Tell me what company you keep, and I'll tell you who you are. Tell me your company and I'll tell you your manners.]

Sett foten ned der du tenker å stå.

Put your foot down where you mean to stand.

Silke og sateng sløkker elden i peisen.

Silks and satins put out the fire in the chimney.

Sjukdommane syner oss kva vi er.

Sickness shows us what we are.

Sjølv om du legg gullsal på eselet, er det enno eit esel. [Om ho strever alt ho kan, kan apa ikkje bli ein mann.]

Even if you put a golden saddle on its back, a donkey is still a donkey. [Though he endeavour all he can, an ape will never be a man.]

Sjølv vondt har sitt verre. [Det kunne alltids vore verre i fall du ikkje blir dradd til kyrkjegarden på ei kjerre. - Det skjer verre til sjøs.]

Every bad has its worse. [Things could always be worse. Worse things happen at sea.

Sjølvros er inga tilråding.

Self-praise is no recommendation.

Sjå mindre på konvolutten enn på det som er inni han.* [Ein kan ikkje sjå verdien av edelsteinen på innfatninga aleine. Det er ikkje tønna som avgjer verdien av vinen.*]

Don't look at the envelope, but at what is inside. [None can guess the jewel by the casket. - You cannot know wine by the barrel/cask.]

Sjå til ditt eige hus når det er fyr i nabohuset.*

Look to yourself when the neighbour's house is on fire.

Skitn ikkje til brønnen som du har drukke av.

Do not befoul the well from which thou hast drunk.

Skund deg å kjøpe mark, men ikkje med å få deg ei kone.

Make haste in buying land, but not in taking a wife.

Slakt ikkje gåsa som legg gullegg.

Kill not the goose that lays the golden eggs

Slaktaren tenker på oppfeitinga, men geita på slaktinga.

The butcher minds the fattening, but the goat the slaughter.

Sløy ikkje fisken du ikkje har fått. [Råd mot å ta mangt for gitt på førehand]

Gut no fish till you get them.

Slå ikkje ein som ligg nede.

Never hit a man when he's down.

Smi jernet mens det er heitt.

Beat the iron while it is hot.

Smiger sit i stua når tydeleg samkvem er kasta på dør.

Flattery sits in the parlour when plain dealing is kicked out of doors.

Små grisar har store øyre.

Little pigs have big ears.

Små gryter har store øyre [d.e. hankar, handtak. I overført tyding: Det er ikkje alt vaksne snakkar om, som høver for barnehugen.]

Little pitchers have big (great) ears.

Små synder gjer rom for store.

Little sins make room for great.

Små tjuvar blir hengde, men store slepp unna.

Little thieves are hanged, but great ones escape.

Snakk er stille, stille er gull.

Speech is silence, silence is golden.

Snakk om honning gjer ikkje munnen søt.

To speak of honey will not make the mouth sweet. Alternativt: It is not in speaking continually of honey that sweetness comes into the mouth.

Snart moden, snart roten.*

Soon ripe, soon rotten.

Snora går av til sist av det minst napp.

The cord breaks at last by the weakest pull.

Som du sår, kan du komme til å hauste.* [Mangt kan skje før avlinga er sikra.]

As you sow, so (shall) you reap.

Som ein fisk ute av vatnet.

He is like a fish out of water.

Som ein reier senga si, får ein ligge der. *

As you make your bed, so you must lie on it.

Som høna er, så er kyllingen.

Like hen, like chicken.

Somtid blir bitaren biten.

The biter is sometimes bit.

Sorg betaler inge gjeld.

Sorrow will pay no debt.

Sov på det.

Sleep over it.

Spar kjeppen og skjem ut barnet.

Spare the rod and spoil the child.

Sparket frå ein tagal hest er hardt. [Harmen til den som teier kan bli farlegast.*]

The kick of a quiet horse is hard. [The quiet man's anger is the most dangerous.

Spyttar eg nedover, skitnar eg skjegget; spyttar eg oppover, barten. [Ein er i fæl knipe.]

If I spit downward, (I defile) my beard; if upward, my moustache. [A reference to a very difficult situation.]

Spøk når det gler best.

Leave a jest when it pleases you best.

Spør til råds nokon som kan, men gjer som du sjølv veit best. [Lytt til hine, men tenk sjølv. Spør mange til råds, men gi ikkje slepp på det ditt eige hjarte vil ha fram.*]

Consult one who knows, but do what you know. [Listen to others, but use your own mind. *Take many counsellors, but the counsel of thine own heart do not abandon.]

Steg for steg kliv ein stigen.

Step after step the ladder is ascended.

Steinen i porten knekk ikkje tærne dine. [Dvs. Steinen som ikkje ligg i vegen min, treng ikkje bringe noko ilt over meg.*]

The stone that lies in your gate breaks not your toes. [i.e. The stone that lies not in my way need not offend me.]

Steinen Tolmod brast. [Det er grenser for tolmod.]

The stone of patience cracked. [There may be a limit to one's patience.]

Steller du marka, blir ho ei vinmark. Om ikkje, skrinn og berr.*<

If you look after it it will become a vineyard; if you don't, a barren field.

Stikk deg sjølv i det minste med ei synål før du stikk stoppenåler i andre.*

Prick yourself with a needle first before you stick a darning needle into others.

Stol ikkje på ein kar, for han kan døy; bli ikkje avhengig av eit tre, for det kan tørke inn; og len deg ikkje mot ein mur, for han kan falle saman. [Tillit utan utprøving (undersøking, gransking) kan føre til anger sidan.]

Don't rely on a man, he may die; don't lean on a tree, it may dry up, and don't lean on a wall, it may fall down. [If you trust before you try, you may repent before you die.]

Stol ikkje på ei kvinne når ho græt.

Trust not a woman when she weeps.

Stol ikkje på eit vondskapsfullt krek.*

Never trust a spiteful man.

Store avstandar får ein vanskeleg lagt bak seg i galopp [- ved berre å sprengri. Dvs. Ein tar det helst litt roleg på langturar. - Ordspråket blir også brukt figurativt, for det finst mange avstandar. Nokre er kulturelle, andre psykologiske, osv.].*

Distance is not taken by haste.

Store eiketre veks fram frå små eikenøtter. [Mangt stort starta i det små.]

Great oaks from little acorn grow.

Store fiskar svelger i seg små fiskar.*

A big fish swallows up a small fish.

Store lastar så vel som store gode sider, gjer folk vidgjetne.

Great vices, as well as great virtues, make men famous.

Stranda er aldri fri for bølger. [Somme stadar dreg til seg bråk.]

The seashore is never free of waves. [Some places tend to attract trouble.]

Strekk føtene så langt teppet rekk [Råd om å halde utlegga innanfor det ein har dekning for, o.a.].

Stretch your feet according to your blanket.

Strekk ikkje beina lenger enn dyna rekk.* [Bruk av inntekta.* Rekk ikkje handa lenger fram enn ermet toler.* Ein skal ikkje skreve breiare enn buksene toler.]

Stretch out your legs according to your quilt. [Spend according to your income. Put your hand no further than your sleeve will reach.]

Sukkersøtt er ikkje godt for tennene.*

Sweet things are bad for the teeth.

Sunne og giftige urter gror i same hage.

Wholesome and poisonous herbs grow in the same garden.

Svar ikkje eit spørsmål før det har blitt stilt.

Never answer a question until it is asked.

Sverta frå sot kan ein vaske av, men ikkje eit sverta rykte [eller skam].

The blackness of soot is cleaned, but the blackness face (i.e. shame) is not.

Svolten bjørn vil ikkje leike.*

A hungry bear won't dance.

Søvnlause netter kortar inn livet.

Sleepless nights shorten one's life.

Så gode frø og li ikkje av svolt. [Av eit dårleg frø blir det kanskje ingen god melon.*]

Plant good seed, and suffer not from hunger. [Of bad seed, never a good melon.

Så ikkje der ingenting gror.

Barren ground should not be sown. [Do not throw your seeds into the place where nothing grows.]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]