Norsk del, Gullvekta
Tyrkiske ordspråk ≍ Turkish Proverbs
Seksjon › 35 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta mål "tusen gongar" og kapp av éin gong. [Ein kan vere for varsam også.*]

One should measure a thousand times and cut once. [You cannot be too careful.]

Ta strigleskrapa og gå inn i stallen; den som har gnagsår etter salen vil dra seg vekk frå deg [dra seg attende].

Take the currycomb and go into the stable, the one with the saddlegall will flinch. [When there is an investigation, a guilty person betrays himself by his anxiety.]

Ta vare på halmen; det kjem ei tid det kan bli bruk for han. [Om ikkje å kaste frå seg ibuande ressursar. - Halmveggar med rette slags puss har synt seg å vere gode! Mellom annan har det blitt lønsamt med halm til brensel att. Rett bruk av halm kan også betre jordsmonnet. Det finst anna bruk også.]

Keep straw, its time will come.

Tel ikkje kyllingane før dei er komne ut av egga.*

Don't count your chickens before they are hatched.

Tenk først og tal deretter.

Think first and speak afterwards.

Tenk gjennom alt fram til målet, før du startar.*

Think on the end before you begin.

Tida ventar ikkje på at toskana tar seg tid.

Time stays not the fool's leisure.

Tiggarposar blir ikkje fylt. [Somme får aldri nok.]

Beggar's bags won't be filled. [Some people never have enough.]

Til sist blir reven brakt til buntmakaren.

At length the fox is brought to the furrier.

Tillit er godt, men mistillit er betre.

Trust is good, but distrust is better.

Tillit er mor til bedrag.

Trust is the mother of deceit.

Tilpass kammen til skjegget ditt, og leit opp nokon du blir lykkeleg med heile livet.

Suit your comb to your beard, and search and find the one you will be happy with throughout your life.

Tiltru ikkje nokon annan det du kan gjere sjølv.

For that which you can do yourself, rely not on another.

Tjuven græt fælt over å bli hengd, men berre halvt over at han er tjuv.*

The thief is sorry he is to be hanged, but not that he is a thief.

To hanar vil ikkje gale på same møkkadunge.

Two cocks won't crow on the same dunghill.

To hunder blir sjeldan samde om eitt bein. p class="c"> Two dogs over one bone seldom agree.

To svart blir ikkje kvit.

Two blacks do not make a white.

To svarte blir ikkje éin kvit. [Det er tale om motsetnader.]

Two blacks do not make a white.

Tomme ord fyller ikkje ein tom mage.

Empty words will not fill an empty stomach.

Tomme ord fyller ikkje magen. [Ros er ikkje pudding.]

Empty words do not fill one's stomach. [Praise is not pudding.

Tomme tønner romlar mest.

Empty vessels make the most noise. [A fool talks too much. *Shallow streams make the most din.]

Tomsekken vil ikkje stå rett. [Ein lyt vere kunnig i noko for å komme seg fram.]

An empty sack will not stand up. [It takes some competence for a person to get along.]

Trenger du ein katt opp i eit hjørne, vil han bykse på deg.

If you corner a cat, it will jump on you.

Trening gjer god.* [Metodisk, godt tilpassa den enkelte, i passe mengder, med høvelege intervallar, i kjekt klima, og meir - slikt kan gagne.]

Practice makes perfect.

Tru ikkje det ei fiendetunge fortel.

Believe no tales from an enemy's tongue.

Tru ikkje på spådommar, men ver ikkje utan heller [- dei kan ha fordelar].

Don't believe in foretellings but don't stay without them.

Tråden brest der han er veikast. • Eit reip går sund der det blir slitt. [Bryet byrjar ein veik stad.]

The thread breaks where it is weakest. • A rope breaks at a worn place. [Trouble begins at a weak spot.]

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia, opp Seksjon Sett Neste

Turkish proverbs, tyrkiske ordspråk, ordtak i Tyrkia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]