Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Heime er eg konge.

Daheim bin ich König.

Heime er ein mann to.

Daheim ist ein Mann zwei.

Heime er det godt å vere danna [og opplært].

Daheim ist gut gelehrt sein.

Heime lyt ein vere klok og kunnig.

Daheim muß man bewandert sein.

Der ligg haren i peparen! [Det er det springande punktet.]

Da liegt der Hase im Pfeffer.

"Ein katt kan sjå på ein konge."

Darf doch die Katze den Kaiser ansehen.

Ettersom leiken er, gjer ein ei stråbylt til konge.

Darnach das Spiel ist, macht man einen Strohwisch zum König.

I samsvar med spelet lyt ein velje hjerte og ikkje rute. [Frå kortspel.]

Darnach das Spiel ist, muß man Herz wählen und nicht Schellen.

Slik mannen vil ha det, blir pølsa steikt for han. [Tilpassingar til menneske er det dei neste er om også.]

Darnach der Mann geraten, wird ihm die Wurst gebraten.

Slik mannen vil ha silda, blir ho steikt for han.

Darnach der Mann ist, brät man ihm den Hering.

Som gjestane er, steiker ein røyesilda.

Darnach die Gäste sind, brät man die Bücklinge.

Gi i samsvar med det du har.

Darnach du hast, darnach gib.

Der ligg ein spelemann i grav! [Seiast om nokon snublar.]

Da liegt ein Spielmann begraben.

Tankar er ikkje akkurat lys.*

Dachten sind keine Lichter.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]