Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

At ein er av godt slag kjem frå sjela og ikkje blodet.

Edel macht das Gemüt, Nicht das Geblüt.

Før hanen gjel, flaksar han med vengane.

Eh der Hahn kräht, schlägt er mit den Fittichen.

Før du leitar opp Gud, har Gud alt funne deg.*

Ehe du Gott suchst, hat dich Gott schon gefunden.

Ekteskapet er ikkje slikkeri.

Ehestand ist kein Geschleck.

Ære er det vanskeleg å verne om.

Ehr ist zu hüten schwer.

Ære og lønn gjer trufaste tenarar.

Ehr und Lohn machen getreue Diener.

Ære er skuggen av stor dugleik og kunnigheit.*

Ehre ist der Tugend Schatten.

Mykje verdsetting gjer neppe kunstnaren skrinn og låk.*

(Vergleichen:) Ehre macht Künstler.

Æresord er ikkje alltid sanningsord.*

Ehrenwort ist drum kein wahr Wort.

Ærleg gjer rik, men det ber sakte til.

Ehrlich macht reich, aber langsam geht's her.

Ærleg byttehandel er ikkje narreverk.

Ehrlicher Tausch ist kein Schelmstück.

Ær kleda dykkar, så gir dei dykk ære til gjengjeld.

Ehrt eure Kleider, sie ehren euch wieder.

Eige samvett er meir enn tusen vitne.

Eigen Gewissen ist mehr denn tausend Zeugen.

Heimen held som veg og mur.

Eigen Nest Hält wie Mauer fest.

Sjølvros er for grov.

Eigenlob ist zu grob.

Sjølvskrytet haltar.*

Eigenlob . . . hinkt.*

Eit augevitne gjeld meir enn ti høyrt-om-vitne.*

Ein Augenzeuge gilt mehr denn zehn Ohrenzeugen.

Bonden kjem like snart i himmelen som den adelege.

Ein Bauer kommt so bald in den Himmel als ein Edelmann.

Gnagande samvett er helvete på jord.

Ein bös Gewissen ist die Hölle auf Erden.

Ei dårleg kone er mannens forlis.

Ein bös Weib ist der Schiffbruch des Mannes.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]