Norsk del, Gullvekta
Tyske ordspråk ≍ Deutsche Sprichwörter
Seksjon › 19 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Begynn-mykje får lett lite fullført.*

Fangvielan richt wenig aus.

Dårlege menneske har dårlege vurderingar. [bl.a.]

Faule Leute haben faule Anschläge.

Knyttneve-rett var ikkje det verste.*

Faustrecht war nie schlecht.

Fjør gjer fuglen i stand til å fly; pengar mannen.

Federn machen den Vogel flügg, Geld den Mann.

Fjør prydar fuglen.

Federn zieren den Vogel.

Fei for eiga dør, så har du nok å bruke kosten din til.

Fege vor deiner Tür, so brauchst du Besen genug.

Manglar det vind, så ta årene fatt.

Fehlt es am Wind, so greife zum Ruder.

Det er fint med ein mann som noko kan.

Fein Ding um einen Mann, Der etwas kann.

Feittet flyt ovanpå, om det så er hundefeitt.

Fett schwimmt oben, und ist es auch nur Hundsfett.

Eld av halm brenn med sterkt lys, og fort.

Feuer bei Stroh Brennt lichterloh.

Eld brenn det som er nært, ei vakker kvinne både nært og fjernt.

Feuer brennt in der Nähe, ein schönes Weib nah und fern.

Fiskar fangar ein med krokar, folk med ord.

Fische fängt man mit Angeln, Leute mit Worten.

Flid har alltid noko att.

Fleiß hat immer was übrig.

Flittige elevar gjer flittige lærarar.

Fleißiger Schüler macht fleißigen Lehrer.

Spør ikkje kva andre gjer; pass [skøyt] dine eigne saker.

Frage nicht, was andre machen, acht auf deine eignen Sachen.

Kvinner og pengar styrer verda.

Frauen und Geld Regieren die Welt.

Det er lettare å få seg kvinnekjøt enn kalvekjøt.

Frauenfleisch ist leichter zu bekommen denn Kalbfleisch.

Frie folk er ikkje i kjeltringskinn.

Freie Leute stecken in keiner Bubenhaut.

Fridom gir ferie frå mang slags vondskap.*

Freiheit gibt Urlaub zur Bosheit.

Fridom, same kor ring, er like fullt bra. [Les inn: "jamt, i det store og heile".]

Freiheit, wie gering, ist doch ein gut Ding.

Vennars feil og lyte bør ein merke seg og tole litegrann, men ikkje nemne og gnage på.*

Freundes Gebrechen soll man kennen und tragen, nicht aber nennen und nagen.

Fred gjødslar åkeren. [I vid meining: Fred gagnar åkrar.*] • Fred gir føde, ufred piner ut.

Friede düngt den Acker. • Friede ernährt, Unfriede verzehrt.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk, ordtak frå tysktalande land, opp Seksjon Sett Neste

Deutsche Sprichwörter, tyske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [E-Mail]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]