Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Dagen til ein vis mann er verd heile livet til ein fåkunnig.

A wise man's day is worth a fool's life.

Dauden og skattane kan vere vanskeleg å slå.*

Death and taxes may be hard to beat. *

Dei første hundre åra er dei hardaste.

The first hundred years are the hardest.

Dei fleste menn får så god kone som dei fortener.

Most men get as good a wife as they deserve.

Dei som dansar lyt betale spelemannen.

If you dance, you must pay the piper.

Den beste måten slå i hel tida på er å drive [arbeide] ho til daude.

The best way to kill time is to work it to death.

Den første ulykka kan bli den siste.

Your first accident may be your last.

Den kloke lærer av andres erfaringar, ein middels mann lærer av eiga erfaring, og ein dumming lærer ikkje av nokon sine erfaringar.

A wise man learns by the experiences of others; an ordinary man learns by his own experience; a fool learns by nobody's experiences.

Den mest knasande kritikken er likesæle.

The most destructive criticism is indifference.

Den som aldri lærer noko, gløymer aldri noko av det.

He who never learns anything never forgets anything.

Den som drar på dans, skal vere varsam med kven som blir tatt i hand.

When you go to dance, take heed whom you take by the hand.

Den som druknar, grip jamvel etter eit strå.*

A drowning man grabs at a straw.

Den som ikkje vil smile, skulle ikkje starte butikk.

A man without a smiling face must not open a shop.

Den som lever på håp et heller lite.

He that lives on hope has a slender diet.

Den som passar sine eigne saker, har til vanleg gode saker å passe.

The man who minds his own business generally has a good one.

Den som raudnar er ikkje heilt ut eit beist.

The man that blushes is not quite a brute.

Den som vil nyte frukta, skal ikkje plukke blomsten.

If you would enjoy its fruit, pluck not the blossom.

Den største kunsten er livskunsten.

The greatest art is the art of life.

Den tidlege barndommen bør vere så glad og sorglaus som råd

Early childhood should be as happy and carefree as you can make it. *

Dess betre dag, dess betre gjerning.

The better the day, the better the deed.

Dess større treet er, dess hardare fell det.

The bigger the tree, the harder she falls.

Det blir født ein tosk kvart minutt.

There's a fool born every minute.

Det er alltids meir fisk i dammen.*

There are always more fish in the pond.

Det er berre dei med tiltru som blir svikne.

None are deceived but they that confide.

Det er betre å gå rundt grøfta enn å falle ned i ho.

Better go around than fall into the ditch.

Det er deja vu om igjen. [Fransk: Allereie sedd. Utt: desjavý]

It's déjà vu all over again. [It's "already seen" all over again.]

Det er den vakre fuglen som blir sett i bur.

It is the beautiful bird which gets caged.

Det er ei tid til å fiske og ei tid til å tørke garn.

There is a time to fish and a time to dry nets.

Det er ein ting å bli utdanna og enda ein ting å halde seg utdanna.

It is one thing to get educated and another thing to keep educated.

Det er er somtid best å brenne alle bruer bak seg.

It is sometimes best to burn your bridges behind you.

Det er ikkje alt som skin som er sølv.

All that shines is not silver.

Det er ikkje kleda som tel, men det dei dekker over.

It is not the clothes that count, but the things the clothes cover.

Det er ikkje kulingen men korleis seilet er sett, som avgjer kva veg ein fer.

It's not the gale but the set of the sail that determines the way you go.

Det er ille å bli sviken, men verre å svike.

It is an ill thing to be deceived, but worse to deceive.

Det er lett å lure den unge ulven.

It is easy to fool the young wolf.

Det finst andre fiskar i havet.

There are other fish in the sea.

Det gir hunden glede å bjeffe og bite, men ikkje småbarn.

It's dog's delight to bark and bite, but little children never.

Det hender at botemiddelet er verre enn sjukdommen.

Sometimes the remedy is worse than the disease.

Det hjelper neppe stort å bede når fanden først har fått deg.*

There's no use to pray after the devil has you.

Det trengst to til å danse tango.

It takes two to tango.

Did er pengar, som nederlendaren seier.*

Dime is money, as the Dutchman says.

Djervleiken lykkast ikkje støtt.

Boldness does not always succeed.

Djup kallar djup.

Deep calls unto deep.

Driv forretninga så ho ikkje driv deg.*

Drive your business or it will drive you.

Dumme treng råd mest, men berre kloke maktar å følge råda dei får.

Fools need advice most, but wise men only are the better for it.

Dynamitt kjem i små pakker.

Dynamite comes in small packages.

Døyande menneske kan snakke sant.*

Dying men speak true.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]