Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Dagar i fyll har sine morgondagar.

Drunken days have their tomorrow.

Dagen til ein vis mann er verd heile livet til ein fåkunnig.

A wise man's day is worth a fool's life.

Damer i bukser skulle ikkje snu ryggen til "ukser".

Ladies in slacks should not turn their backs.

De første hundre åra er dei hardaste.

The first hundred years are the hardest.

Dei beste planane til mus og menn slår ofte feil (etter Robert Burns) (30).

The best laid plans of mice and men often go astray.

Dei daude blir snart gløymt.

The dead are soon forgotten.

Dei døyr bra som lever bra.

They die well that live well.

Dei finaste edelsteinane ligg djupast [men ikkje alltid)]*

Fairest gems lie deepest.

Dei fjerne engene ser grønare ut.

The distant fields look greener.

Dei fleste menn får så god kone som dei fortener, og det er ikkje så mykje.*

Most men get as good a wife as they deserve, and that isn't much.*

Dei fleste menn får så god kone som dei fortener.

Most men get as good a wife as they deserve.

Dei rolege, vise eller sløve kjem tvilen til gode.

Quiet people, whether wise or dull, get the benefit of the doubt.

Dei som aldri har hatt ei pute, treng den nok ikkje heller.

Those that never had a cushion never need one.

Dei som dansar lyt betale spelemannen.

If you dance, you must pay the piper.

Dei som leikar med skarpe reiskap lyt vente å bli skore.

They who play with edged tools must expect to be cut.

Dei som prøver å svindle bør vente å få igjen med same mynt.

Those who try to deceive may expect to be paid in their own coin.

Dei som svik vennane sine skal ikkje vente at andre har tiltru til dei.

Those who betray their friends must not expect others to keep faith with them.

Dei som tar fortenesta skulle også bere utgiftene.

Those who take the profits should also bear the expense.

Dei som trur dei ikkje kan, har vanligvis rett.

Those who think they can't are generally right.

Dei stutte dumskapane er best.

The shortest follies are the best.

Dei største gjerningane gjer vi utan å vite dei er det.

Our greatest deeds we do unknowingly.

Dei unge kan døy; dei gamle må det.

The young may die; the old must die.

Dei ytre formene syner det indre vesenet - vi gjettar på fruktkjøtet før vi skjer vekk skalet.

The outward forms the inward man reveal - we guess the pulp before we cut the peel.

Demokrati er betre enn tyranni.

Democracy is better than tyranny.

Demonstrasjon er beste instruksjonmåten.

Demonstration is the best mode of instruction.

Den beste anstand ei jente kan ha, er å vere forelska i ein annan.

The best chaperon a girl can have is to be in love with another fellow.

Den beste delen av ein bok er ikkje tankane som står der, men tankane den vekker (62).

The best part of a book is not the thought it contains but the thought it suggests.

Den beste måten slå i hel tida på er å drive [arbeide] den til daude.

The best way to kill time is to work it to death.

Den beste måten å behalde vennar på er å ikkje svike eller utlevere dei [eller flå dei -].

The best way to keep friends is not to give them away.

Den beste måten å få utretta [gjort] noko på, er å gjere det sjølv.

The best way to get something done is to do it yourself.

Den beste rådet eg veit her i livet er å ikkje gi for mykje.

The best advice I know in life is don't give too much.

Den eine tidsalderen sine gudar blir nemnt berre i forbifarten i den neste.

The deities of one age are the bywords of the next.

Han er daud som er utan feil.

He is dead that is faultless.

Den er ingen tosk som kvittar seg med det han ikkje kan halde på så han skaffar seg slikt han ikkje mister sidan.

He's no fool who parts with what he can't keep to get what he shall not lose.

Den fødte tosken blir aldri heilt kurert.

He who is born a fool is never cured.

Den første ulykka di kan bli den siste.

Your first accident may be your last.

Den kloke gjere som han sjølv rår til (foreslår).

The wise man keeps his own counsel.

Den kloke lærer av andres erfaringar, ein middels mann lærer av eiga erfaring, og ein tulling lærer ikkje av nokon sine erfaringar.

A wise man learns by the experiences of others; an ordinary man learns by his own experience; a fool learns by nobody's experiences.

Den kortaste avstanden mellom to punkt er ei rett linje [den treng ikkje vere den snøggaste eller behagelegaste for det).

The shortest distance between two points is a straight line.

Den lettaste måten å få skilsmisse på, er å gifte seg.

- The easiest way to get a divorce is to be married.

Den meste destruktive kritikken er likesæle.

The most destructive criticism is indifference.

Den reiser fortast som reiser aleine.

He travels fastest who travels alone [sometimes].

Den som aldri har tvilt, har aldri halvtrudd.

Who never doubted never half believed.

Den som aldri lærer noko, gløymer aldri noko av det.

He who never learns anything never forgets anything.

Den som argumenterer med ein tosk, skal sjå til at han ikkje gjer det same.

When you argue with a fool, make sure he is not doing the same.

Den som bed ein venn om meir enn han kan gi, fortener å få nei.

He who asks more of a friend than he can bestow deserves to be refused.

Den som drar på dans, skal vere varsam med kven som blir tatt i hand.

When you go to dance, take heed whom you take by the hand.

Den som drikk og går sin veg, får vel drikke ein annan dag.

He who drinks and walks away lives to drink another day.

Den som druknar, grip jamvel etter eit strå.*

A drowning man grabs at a straw.

Den som er full blir klar i toppen seinare, men det blir ikkje ein stor tulling.

A drunk man will sober up, but a damn fool never.

Den som er redd for blad, lyt halde seg vekke frå skogen.

He that fears leaves must not come into a wood.

Den som er sint har det sjeldan vel.

He that is angry is seldom at ease.

Den som et fort, arbeider fort.

A swift eater, a swift worker.

Den som forelskar seg i seg sjølv, får neppe mange rivalar.*

He that falls in love with himself will have no rivals.

Den som har drukke, vil drikke meir.

Who has drunk will drink.

Den som har ikkje noka framtid mister grepet om noet [no].

He who has no future loses his grip on the present.

Den som har stor tru, skal ikkje bli liten i fiasko ved det.*

Who is great in faith won't be small in failure.*

Den som held lag med bikkjer, lærer å pese.

He who associates with dogs learns to pant.

Den som ikkje brydde seg, mista kornlappen [kornteigen, kornåkeren] sin.

Don't care lost his corn patch.

Den som ikkje er den gode sakas venn, er ikkje venn av meg.

He who is no friend to the good cause is no friend of mine.

Den som ikkje trur på samarbeid, skal merke seg det som skjer med vogna når eine hjulet fell av.

If you don't believe in cooperation, watch what happens to a wagon when one wheel comes off.

Den som ikkje vil smile, skulle ikkje starte butikk.

A man without a smiling face must not open a shop.

Den som lagar bål av halm får mykje røyk og lite varme.

He that makes a fire of straw has much smoke but little warmth.

Den som legg seg med hundar får reise seg med lopper.

He who lies down with dogs will rise with fleas.

Den som lever dyrisk, lever iallfall ikkje evig.

He that lives carnally won't live eternally.

Den som lever på håp har ein slank diett.

He that lives on hope has a slender diet.

Den som liker å krangle, kan ende vennelaus.

The man who loves to argue is left without friends.

Den som lønner godt med vondt, får neppe vondskap ut av sitt hus.

Who rewards evil for good, evil shall not depart his house.

Den som ov-smigrer deg er ein hyklar: dess meir slik smiger, dess meir hykling.

The man who flatters you is a liar: the greater the flattery, the bigger the liar.

Den som raudnar er ikkje heilt ut eit beist.

The man that blushes is not quite a brute.

Den som sjansane ofte går forbi, finn dei vel til sist.

Whom chance often passes by, it finds at last.

Den som skal knekke nakken, finn trappa i mørke.

He who is to break his neck finds the stairs in the dark.

Den som skryt av anene sine, er som ei potet: den beste delen er nedi jorda.

He who boasts of his descent is like a potato: the best part is underground.

Den som slåss og så stikk av, kan leve for å slåss ein annan dag.

He that fights and runs away may live to fight another day.

Den som smigrar grannen sin, sprer ei not framfor føtene hans.

A man that flatters his neighbour spreads a net for his feet.

Den som speidar i skyene kan bli slått ned med torestokk.

He that pries into the clouds may be struck with a thunderbolt.

Den som strever der inga forteneste finst, blir med tida sett på som ein tosk året rundt.

Who busies himself where no profit is found remains a fool the whole year round.

Den som tar fanden med i båten, lyt frakte han over sundet.

He that takes the devil into his boat must carry him over the sound.

Den som vil behalde vennane sine, låner dei ikkje pengar.

If you want to keep friends don't loan them any money.

Den som vil ete kjernen, må knekke nøtta.

He that will eat the kernel must crack the nut.

Den som vil gjere seg til tosk, skal vel finne mange til å hjelpe seg.

He that would make a fool of himself will find many to help him.

Den som vil glede alle, arbeider fåfengt.

He labours in vain who tries to please everybody.

Den som vil nyte frukta, skal ikkje plukke blomsten.

If you would enjoy its fruit, pluck not the blossom.

Den største kunsten er livskunsten.

The greatest art is the art of life.

Den tidlege barndommen skal en gjere så glad og sorglaus som råd

Early childhood should be as happy and carefree as you can make it. *

Den travle har få gjestar som driv, fluger kjem ikkje til kokande kjel.

The busy man has few idle visitors: to the boiling pot the flies come not.

Den veikaste frukta fell først til bakken.

See the weakest fruit drops earliest to the ground.

Den vise og tosken har sine kameratar.

The wise and the fool have their fellows.

Der det er åtsel, samlar det seg ramnar.

Where the carcass is, there the ravens will collect together.

Der er ikkje noka utdanning som motgangen.

There is no education like adversity.

Der tener ikkje til noko å bede når fanden har fått deg.

There's no use to pray after the devil has you.

Der åtselet er, samlar det seg ørner.

Where the carrion is, there the eagles gather.

Dess betre dag, dess betre gjerning.

The better the day, the better the deed.

Dess eldre tosken blir, dess hardare fell han.

The older the fool, the harder he falls.

Dess fleire kjente, dess større fare.

The more acquaintances, the more danger.

Dess hardare kamp, dess søtare triumf.

The tougher the fight, the sweeter the triumph.

Dess høgare dei flyg, dess verre fell dei.

The higher they fly, the harder they fall.

Dess høgare ein klatrar, dess verre kan ein falle (jf. Ap 101).

The higher you climb, the harder you may fall [cf. Ap 101].

Dess større treet er, dess hardare fell det.

The bigger the tree, the harder she falls.

Det auget ikkje kan sjå, kjem ikkje hjartet til å kreve.

What the eye can't see, the heart won't crave.

Det blir født ein tulling i minuttet.

There's a fool born every minute.

Det blir meir ut av kornet på mølla enn i bingen.

Corn makes more at the mill than it does in the crib.

Det du ikkje veit av, kan vere den verste fienden din.

Your ignorance is your worst enemy.

Det er alltid eit rotegg i kvar folkehop.

There's always a bad egg in every crowd.

Det er alltids meir damfisk.*

There are always more fish in the pond.

Det er berre dei med tiltru som blir svikne.

None are deceived but they that confide.

Det er betre å betale og ha til overs enn å ha mykje og alltid vere i gjeld.

It is better to pay and have a little left than to have much and be always in debt.

Det er betre å gå rundt grøfta enn å falle ned i den.

Better go around than fall into the ditch.

Det er betre å sitte i fengsel med ein vismann enn med ein fulling i paradis.

It is better to sit with a wise man in prison than with a fool in paradise.

Det er den vakre fuglen som blir sett i bur.

It is the beautiful bird which gets caged.

Det er då ikkje like ille å tru ei løgn som å fortelje ei * (opp. 35).

It is not as bad to believe a lie as to tell one.

Det er ei tid til å fiske og ei tid til å tørke garn.

There is a time to fish and a time to dry nets.

Det er ein dårleg hær når fanden ber fana.

It's an ill army when the devil carries the colours.

Det er ein stakkars frosk som ikkje leikar med sin eigen dam.

It's a poor frog who doesn't play with his own pond.

Det er ein ting å bli utdanna og enda ein ting å halde seg utdanna.

It is one thing to get educated and another thing to keep educated.

Det er ein toms som ikkje kan bli sint, men ein klok mann som ikkje vil det.

He is a fool who cannot be angry but a wise man who will not.

Det er ein tosk som foraktar mor si • Det er ein tosk som held ap med mor si.*

A foolish man despises his mother.

Det er ein tulling som gjer legen til arvingen sin.

He is a fool that makes his doctor his heir.

Det er eit middel mot alt, om vi berre kunne finne det.

There is a remedy for everything, could we but hit upon it.

Det er er somtid best å brenne alle bruer bak seg.

It is sometimes best to burn your bridges behind you.

Det er fleire måtar enn ein å kverke ein katt på.

There are more ways than one to kill a cat.

Det er gagnlaust å låse låvedøra når hesten er stolen.

- There's no use in closing the barn door after the horse is stolen.

Det er godt at feila våre ikkje står skrivne i fjeset vårt.

It is well that our faults are not written on our faces.

Det er godt ha nokre vennar både i himmelen og i helvete.

It is good to have some friends both in heaven and in hell.

Det er greitt å drikke som ein ørret om en drikk det ein ørret drikk.

It's all right to drink like a fish if you drink what a fish drinks.

Det er no betre å vere ein levande kanin enn ein daud tiger.

It is better to be a live rabbit than a tiger.

Det er ikkje alt som er forbode som er søtt.*

Not everything forbidden is sweet.*

Det er ikkje alt som skin som er sølv.

All that shines is not silver.

Det er ikkje den som har mange idear men den som har ei overtyding som får bli kalla stor.*

Not he who has many ideas but he who has one conviction may become a great man.

Det er ikkje kleda som tel, men det dei dekker over.

It is not the clothes that count, but the things the clothes cover.

Det er ikkje kulingen men korleis ein set seila som avgjer kor ein fer.

It's not the gale but the set of the sail that determines the way you go.

Det er ikkje kulingen men korleis seilet er sett, som avgjer kor ein drar.

It's not the gale but the set of the sail that determines the way you go.

Det er ikkje nok for ein gartnar å vere glad i blomster, han lyt også kunne stelle dei.*

It is not enough for a gardener to love flowers; he must also ---

Det er ikkje som svaiar som fell.

Everything does not fall that totters.

Det er ille å bli sviken, men verre å svike.

It is an ill thing to be deceived, but worse to deceive.

Det er jamt betre å halde ulven utanfor saueflokken enn å trekke ut klør og tenner på han etter han har komme inn der.

It is better to keep a wolf out of the fold than to trust drawing his teeth and talons after he shall have entered.

Det er lett å lure den unge ulven.

It is easy to fool the young wolf.

Det er lett å sjå ned på det ein ikkje kan få.

It is easy to despise what you can't get.

Det er lettare å gå ned enn opp.

It's easier to go down than up.

Det er lettare å miste ein venn enn å finne ein.

A friend is easier lost than found.

Det er lettare å miste trua enn å finne den igjen.

It's easier to lose faith than to find it again.

Det er mange ekko i verda, men få røyster.

There are many echoes in the world, but few voices.

Det er mange gleppar mellom kopp og leppe.

There is many a slip 'twixt cup and lip.

Det er meir ved ærlegdom enn det som møter auget.

There is more to honesty than meets the eye.

Det er modigare å leve enn å døy.

It's more brave to live than to die.

Det er sikrare snakke vel om dei daude enn dei som lever.

It's safer to commend the dead than the living.

Det er utfordringa til ein mann å dra så langt han kan på den rette vegen.*

It is a man's challenge to go as far as he can on the right road.*

Det finst andre fiskar i sjøen.

There are other fish in the sea.

Det finst berre ein slags blasfemi, og det er urettferd.

There is only one blasphemy, and that is injustice.

Det finst ein kjele gull ved enden av regnbogen.

There's a pot gold at the end of the rainbow.

Det finst fleire måtar drepe ein hund på enn å kvele den med peanøttsmør.

There are more ways to kill a dog than by choking him on peanut butter.

Det finst ikkje så mange som lyt late som dei er frå vitet for å overleve.*

There are not so many who must feign madness to survive.*

Det finst inga løgn som er spunne så fint at ikkje sanninga vil skine fram.

There is no lie spun so fine, through which the truth won't shine.

Det finst ingen liten fiende.

There is no little enemy.

Det finst meir enn ein måte å gå omkring busken på.* (Uoversettleg)

There's more than one way to beat the devil around the bush.

Det gir hunden glede å bjeffe og bite, men ikkje småbarn.

It's dog's delight to bark and bite, but little children never.

Det gjer sikkert forskjell om paven er på di side.*

It makes a difference if the pope is on your side.*

Det heile kjem an på kven sin stut som blir stanga i hel.

It all depends on whose ox is gored.

Det hender at botemiddelet er verre enn sjukdommen.

Sometimes the remedy is worse than the disease.

Det hender givaren gjer gåva dyrebar.

The giver makes the gift precious.

Det kan vere fryd i fare og fare i fryd *(134).

There is delight in danger and danger in delight.

Det koster noko å vere meir enn ape, men det koster truleg meir å bli syndetræl.*

It costs something to be a Christian, but it costs more to be a sinner.

Det lønner seg slett ikkje å jumpe frå frå steikepanna til elden.*

Don't jump from the frying pan into the fire.

Det meir ein grev i skiten, dess verre stinkar den.

The more you stir dirt, the worse it stinks.

Det skal ei smart kvinne til for å spele toskete.*

It takes a smart woman to be a fool.

Det skal meir til enn dansesko for å vere dansar.

You need more than dancing shoes to be a dancer.

Det skal vere ein første gong til alt.

There must be a first time for everything.

Det som ikkje har plikt til, har du neppe noko med.

What isn't your duty isn't your business.

Det som tosken kan klare, kan enda ein.

What one fool can do, another can.

Det trauste hjartet skal vel smadre noko vanhell.

A stout heart crushes some ill luck.

Det trengst deig for å få skorpe.

It takes dough to have crust.

Det veks meir korn i svingete rader.

More corn grows in crooked rows.

Diamantar kjem i små pakker.

Diamonds come in small packages.

Diamantdottera blir til glaskone.

A diamond daughter turns to glass as a wife.

Did er penger, seier nederlendaren.*

Dime is money, as the Dutchman says.

Din beste venn er deg sjølv.

Your best friend is yourself.

Dine eigne feil ser sikkert like store ut for den andre som hans ser ut for deg.

Your own faults look as big to the other fellow as his do to you.

Diplomati er å gjere og seie dei fælaste ting på finaste måte.

Diplomacy is to do and say the nastiest thing in the nicest way.

Djervleiken lykkast ikkje støtt.

Boldness does not always succeed.

Djup ropar til djup.

Deep calls unto deep.

Dobbelttunga gir trøbbel.

Tongue double brings trouble.

Dottera til ei livleg gammal kvinne blir ei som forvaltar hushaldet dårleg.

The daughter of a spry old woman makes a poor housekeeper.

Drep ikkje gåsa som legg gullegg.

Don't kill the goose that lays the golden egg.

Driv forretninga di så den ikkje driv deg.*

Drive your business or it will drive you.

Drog ikkje toskar til marknaden, blei ikkje dårlege varer selde.

If fools went not to market bad wares would not be sold.

Drukn ikkje deg sjølv for å berge den som druknar.

Don't drown yourself to save a drowning man.

Draumar gir vengar til fjols.

Dreams give wings to fools.

Du kan ikkje hindre fuglane i å fly over hovudet på deg, men du kan hindre dei i å bygge reir i håret ditt.

You can't keep the birds from flying over your head, but you can keep them from building a nest in your hair.

Du kan velje vennar, men slekta di blir kasta på deg.

You may choose your friends; your family is thrust upon you.

Du må vere smartere enn hunden for å lære den knep.

You have to be smarter than the dog to teach him tricks.

Du tar ikkje andre drinken om du ikkje har tatt den første.

You can't take a second drink unless you have taken a first.

Dynamitt kjem i små pakker.

Dynamite comes in small packages.

Dyrk slike vennar som vil deg vel og ikkje utbytter deg. [jf. Buddhas ord]*

Cultivate friends who pray for you, not prey upon you.

Døyande menn snakkar sant.

Dying men speak true.

Dauden har ingen kalender [får vi vel tru].

Death keeps no calendar.

Dauden køyrer med den drikkande bilisten.

Death rides with the drinking driver.

Dauden og skattane kan vere vanskeleg å slå.*

Death and taxes may be hard to beat. *

Dauden sluker lam så vel som sau.

Death devours lambs as well as sheep.

Døm aldri ved førsteinntrykka.

Never judge by first impressions.

Døm menneske ut frå kva dei har utretta heller enn frå kva tru dei måtte ha.

Judge men by their deeds, not by their creeds.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]