Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Ei forsømt plikt kan vende attende i morgon med sju andre på ryggen.

A neglected duty may return tomorrow with seven others on its back.*

Ei open grind lar kyrne fare ut.

An open gate lets stock out.

Ein bror er ikkje alltid ein venn . . .

A brother may not be a friend . . .

Ein diamant på ein møkkahaug er likevel ein kostbar diamant.

A diamond on a dunghill is a precious diamond still.

Ein drink kan føre deg i undergangen.

One drink can lead to one's downfall.

Ein får dømme ein nederlendar ut fra kva han meiner, ikkje kva han seier.

Judge a Dutchman by what he means, not by what he says.

Ein identifisert sjukdom kan vere halvt kurert.

A disease known is half cured.

Ein kan ikkje lure samvitet.

You can't kid your conscience.

Ein kjenner fuglen på songen og mannen på snakket.

A bird is known by his note and a man by his talk.

Ein kjenner snikkaren på spona.

A carpenter is known by his chips.

Ein maur kan slite seg i hel, men tener ikkje pengar.

An ant may work its heart out, but it can't make money.

Ein stad for alt og alt på sin plass.

A place for everything and everything in its place.

Ein skal høye mens sola skin.

Make hay while the sun shines.

Ein tosk snakkar med øyra att.

A fool talks with his ears stuffed up.

Ein vaksen er berre ein som slutta å vekse oppover og starta å vekse utover (i vidda) (8).

An adult is only one who has ceased to grow vertically and started to grow horizontally.

Ein ål som ein held ved sporden er ikkje fanga rett [ålen er glatt].

An eel held by the tail is not yet caught.

Eit faktum kan vere rarare enn det oppdikta.*

Fact can be stranger than fiction.

Eit fullt aks står bøygd; eit tomt aks står strakt.

A full ear of corn will bend its head; an empty ear will stand upright.

Eit sikkert teikn på alderdom er einsemd.

A sure sign of age is loneliness [Cf. Ap 12].

Eit storarta mennesket mister ikkje barnehjartet sitt.

The great man is he who does not lose his child's heart.

Eld og lin kjem ikkje overeins.

Fire and flax agree not.

Elden du tenner for fienden din, brenner ofte deg sjølv meir enn han.

The fire you kindle for your enemy often burns yourself more than him.

Enkel og naturleg i vogga, deretter grei ved bordet.*

Homely in the cradle, pretty at the table.

Er det gale å ete fanden, er det gale å drikke suppe på han.

If it's wrong to eat the devil, it's wrong to drink his broth.

Erfaring utan lærdom er betre enn lærdom utan erfaring.

Experience without learning is better than learning without experience.

Eselet veit kven det skryt opp i fjeset på.

The ass knows in whose face he brays.

Et, drikk og ver glad, for i morgon kan kona di komme heim.

Eat, drink, and be merry, for tomorrow your wife may come home.

Etter flod følger fjøre.

A flow will have an ebb.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]