Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Fakk først, heng sidan.

Catch before hanging.

Fakta er betre enn tankespinn.*

Facts are better than theories.

Falsk er ei nesle som stikk den som blandar seg.

Falsehood is a nettle that stings those who meddle with it.

Falsk er trusmørket.

Falsehood is the darkness of faith.

Fanden kan sitere Skrifta til eigen fordel.

The devil can quote Scripture to his own advantage.

Fanden kjem aldri for seint til bussen.

The devil never misses the bus.

Fanden passer alltid sine eigne saker.

The devil always tends to his own business.

Fanden står ved sida av den som ikkje gjer det grann.

The devil is always at the elbow of an idle man.

Fanden tar vare på sine.

The devil takes care of his own.

Fanden vernar sine.

The devil protects his own.

Fangar du fisk, er du fiskar.

If you catch fish, you're a fisherman.

Fare er næraste nabo til tryggleik.

Danger is next neighbour to security.

Farten hjelper ikkje den som drar feil veg.

Speed will get you nowhere if you are headed in the wrong direction.

Fattigdom i tryggleik er betre enn overflod midt i frykt og uvisse.

Poverty with security is better than plenty in the midst of fear and uncertainty.

Fei for eiga dør for du feier for andre sine.

Sweep before your own door before you sweep before others.

Fei først rundt eigen dørstokk.

Sweep around your own doorstep first.

Feil kan ein ikkje forsvare med mistak.

Error can't be defended by error.

Fiaskoane dine kan bli suksessens vadesteinar.*

Your failures could be stepping-stones to success.*

Fine ord skaper ikkje smør til kålen (Fagre ord gjer ikkje kålen feit. - Norsk ordtak) (77).

Fair words butter no cabbage.

Fisk eller snitt agn.

Fish or cut bait.

Fisk og gjestar luktar fælt etter tre dagar.

Fish and visitors smell after three days.

Fjeset er ei maske; sjå bakom den.

The face is a mask; look behind it.

Fjeset viser litt av hugen, men utsjånaden kan bedra.*

The face is the index of the mind, but appearances are deceitful.

Fjør for fjør blir gåsa plukka

Feather by feather a goose is plucked.

Flid er suksessens husmor.

Diligence is the mistress of success.

Flid fører til glede.

Diligence brings delight.

Folk slit ut helsa for å bli rike, og seinare bruker det dei har for å vinne helsa attende.

Folks spend their health to acquire wealth and later spend their wealth in an effort to regain their health.

For ein gut er det betre å vere ufødt enn ulært.

A boy is better unborn than untaught.

For ein som forstår, er berre få ord tiltrengt.

To one who understands, few words are needed.

For kvar gås finst ein gasse.

For every goose there is a gander.

For kvart vonde under sola finst det ei råd eller det finst ingen.

For every evil under the sun there is a remedy or there is none.

For kvart vonde under sola finst eit botemiddel eller slett ikkje.

For every evil under the sun there is a remedy or there is none.

For langt aust er vest.

Too far east is west.

For mange fingrar skjemmer terta.

Too many fingers spoil the pie.

For mange kokkar fordervar brygget.

Too many cooks spoil the brew.

For mykje høfligheit blir for mykje skikk og handverk.

Too much courtesy, too much craft.

For mykje makt avlar mistru.

Too much force breeds suspicion.

For mykje merksemd på griseskinnet hjelper ikkje saueskinnet.

Too much attention to the pigskin doesn't help the sheepskin.

For mykje velstand gjer dei fleste til tullingar. • For mykje velstand gjer folk flest tullete.

Too much prosperity makes most men fools.

For å sjå venleik lyt ein ha venleik i seg [i sjela].

To see beauty you must have beauty in your soul.

For å unngå store feil, bli merksam på små feil [Jf. Lao Tzu, kap. xx]

The way to avoid great faults is to b aware of little ones.

For å vurdere ein kjenslene til ein annan, kom i hug dine eigne.

In order to judge another's feelings, remember your own.

Forakt er beste svaret på misbruk [o.a.].

Contempt is the best return for scurrility.

Forbanningar, som kyllingar, kjem heim for å vagle.

Curses, like chickens, come home to roost.

Fordelar blir til gift i dårlege sinn.

Benefits turn poison in bad minds.

Forholda er nitti prosent av spelet.

Condition is 90 percent of the game.

Fornuft lykkast der makt sviktar.

Reason succeeds where force fails.

Forretning er forretning, og elsk er elsk.

Business is business, and love is love.

Fortene først og ønske sidan.

First deserve and then desire.

Fortviling er konklusjonen til stakkarar.*

Despair is the conclusion of fools.

Framsyn er betre enn ei skrekknatt.*

Foresight is better than a night of terror.*

Framsyn er betre enn etterpåklokskap.

Foresight is better than hindsight.

Framtida tilhører dei som bur seg godt for den. *

The future belongs to those who prepare for it.

Fredens kledning falmar aldri.

The garment of peace never fades.

Fridomsmarka lyt ein no og då vinne centimeter for centimeter.

The ground of liberty must be gained by inches.

Frosten driv grisen heim.

The frost will bring the pig home.

Frukta fell ikkje langt frå treet [som regel].

The fruit doesn't fall far from the tree.

Frykt er ein fin spore, og det er harme også

Fear is a fine spur; so is rage.

Fryktelege vonde krev fryktelege botemiddel.

Desperate evils require desperate remedies.

Frå eitt tre kan ein få ein million fyrstikker, og ei fyrstikke kan rasere ein million tre.

One tree can make a million matches, and one match can destroy a million trees.

Frå gravplassen blir ingen brakt tilbake.

From the cemetery no one is brought back.

Frå små startar kom store ting.

From small beginnings come great things.

Fråver dødar lett liten kjærleik men får større kjærleik til å vekse.*

Absence kills a little love but makes the big ones grow.

Fuglar med same fjørdrakt, flokkar seg.

Birds of a feather flock together.

Fuglar med dei same fargane flokkar seg.

Birds of a colour flock together.

Følg dei få vise heller enn dei vulgære mange.

Follow the wise few rather than the vulgar many.

Følg ikkje så tett på sanninga at den sparkar ut tennene dine.

Follow not truth too near the heels lest it dash out your teeth.

Før ein braser opp over annans feil, skal ein ta tid til å telle ti av dine eigne.

Before you flare up at anyone's faults, take time to count ten of your own.

Føredøme kan vere betre enn forskrift.*

Example can be better than precept.

Først bygge huset, og så plassere møblar.*

First build your house and then accommodate the furniture.*

Først dit, først ekspedert.

First there, first served.

Først ei dotter, så ein son, og familien er vel i gang.

First a daughter, then a son, and the family's well begun.

Første forsøk er jamt vanskeligast.

The first attempt is the most difficult.

Få det du kan, og det du får blir steinen som skaper om bly til gull i deg.

Get what you can, and what you get, hold; it's the stone that will turn all your lead into gold.

Få nye vennar men behald dei gamle.

Make new friends but keep the old.

Få ting er lette for dei uvillige.

Few things are easy to the unwilling.*

Få trur det er menneskeleg å feile og guddommeleg å kysse og smatte.*

Few believe to err is human and to smack, divine.*

Få vennskap kan overleve gullgåve.*

No friendship can survive the gift of gold.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]