Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gambling er son til griskheit og far til djup fortviling og armod.*

Gambling is the son of avarice and the father of despair.

Gamle fiskarar døyr aldri, dei berre luktar slik.

Old fishermen never die, they just smell that way.

Gamle revar er ikkje lette å fange.

Old foxes are not easily caught.

Gamle sko er best å gå i.

Old shoes wear best.

Gamle Skrytar er ein god hund, men Hald-Fast er betre.

Old brag is a good dog, but hold fast is better.

Gamle vennar er best, men nye kan det vere mest moro med.

Old friends are the best, but new ones are the most fun.

Gamle vennar held seg godt.*

An old friend wears well.

Gammal hund lærer ikkje nye knep.

An old dog will learn no tricks.

Geni er ein del inspirasjon og tre delar sveitte (Thomas Alva Edison).

Genius is one part inspiration and three parts perspiration.

Geniet ropar ikkje ut sin visdom frå hustaka.

A genius does not shout his wisdom from the housetops.

Gi fanden det han har fortent.

Give the devil his due.

Gi meg blomster mens eg lever.

Give me flowers while I live.

Gi somme alt som du har og dei vil jamvel ha månen.

Give some people everything you have and they still want the moon.

Gild industri held kroppen sunn og pengepungen full.*

Industry keeps the body healthy, . . . and the purse full.

Gjeld er verste slags fattigdom.

Debt is the worst kind of poverty.

Gjerde betyr ingenting for dei som kan fly. [Milarepa]

Fences mean nothing to those who can fly.

Gjerningar taler høgare enn ord.

Deeds speak louder than words.

Gjevmilda vår skulle aldri overstige evnene våre.

Our generosity should never exceed our abilities.

Gjort gjerning var vel begynt.

Deed done is well begun.

Gjer aldri vondt i håp om at godt vil komme ut av det.

Never do evil hoping that good will come of it.

Gjer det du gjer med omhug [nok].

Do what you do carefully.

Gjer det så bra som du ser ut til.

Do as well as you look.

Gjer du deg til dørmatte, blir du trakka på.

If you make yourself a doormat, you will be stepped on.

Gjer ei god gjerning kvar dag.

Do a good deed every day.

Gjer eigen dørstokk rein før ein annan sin.

Clean your own doorstep before you clean someone else's.

Gjer heller lite men godt, enn mykje dårleg.

Better do little good than a great deal bad.

Gjer ikkje mot andre det du ikkje vil at dei skal gjere mot deg.

Don't do to others what you would not have done to you.

Gjer mot andre det du ville at dei skulle gjere mot deg. [Med unntak: Gi deg ikkje til fant. Ver ingen dum masochist (sjølvplagar). Nedanfor følger to variantar til av Den gylne regel:].

Do unto others as you would have them do unto you. [Alternativtely:] Do as you would be done by.

Gjer mot andre som andre gjer mot deg [Like for like].

Do unto others as others do unto you.

Gjer rein din eigen bakgård først.

First clean out your own backyard.

Gjer reint rundt eiga bakdør før du gjer reint omkring ein annan si.

Clean around your own back door before you clean around someone else's.

Gjer som du bør, same kva som skjer.

Do what you ought, come what may.

Gjere det eller farge tøy! :)

Do it or dye!

God lytting betyr ikkje at ein sit stum.

Good listening does not mean sitting dumb.

Godt gjort arbeid gjer fornøyelse* meir moro.

Work well done makes pleasure more fun.

Godt hell slår å stå opp tidleg.

Good luck beats early rising.

Godt humør, hjelpsemd og ærlegdom er greie følgesveinar å ta med gjennom livet [ein skal også områ seg].

Cheerfulness, helpfulness and honesty are fine, good companions to take with you through life.

Godt stell hindrar ulykker (bilhald er meint).

Good care prevents accidents. (Refers to care of your automobile).

Godtfolk er det få av.

Good folks are scarce.

Grav brønnen før du er tørst.

Dig the well before you are thirsty.

Gravlegg dykker eigne daude. (Militær standard).

Bury your own dead.

Grip høvet i panneluggen.

Take opportunity by the forelock.

Gråt ikkje over spilt melk.

Don't cry over spilled milk.

Gull er fandens fiskekrok.

Gold is the devil's fishhook.

Gutar legg sjeldan an på jenter med briller.

Boys seldom make passes at girls wearing glasses.

Gymnas hater geni, akkurat som kloster hatar helgenar (Emerson).

Colleges hate geniuses, just as convents hate saints (Emerson).

Gå på dine eigne føter.

Walk on your own feet.

Går reven i silke, er den ikkje anna enn ein rev likevel.

Though the fox wear silk, he is still a fox.

Gås og rev ruslar ikkje omkring i lag.*

Tigers and deer do not stroll together.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]