Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Ha det moro mens du lever, for du kjem til å vere daud i lang tid.

Have fun while you live, because you are going to be dead a long time.

Ha mot til ikkje å ta til deg motet til ein annan.

Have the courage not to adopt another's courage.

Hadde ikkje bikkja stogga for å kvile, hadde ho fanga kaninen.

If the dog hadn't stopped to rest, he'd have caught the rabbit.

Hald auga opne før ekteskapet, og lat dei vel att etterpå.

Before marriage open your eyes wide; afterwards close them tightly.

Hald deg ikkje med dårleg selskap så du ikkje får det til å vekse.

Keep not ill company lest you increase the number.

Hald einkvar for fiende før han har prova han er venn.

Every man's your enemy till he proves your friend.

Hald eit vennskap trygt ved ein reparasjonsmodus.*

Keep your friendship in repair.

Hald foten på merket.

Keep your foot on the mark.

Hald ingen for vellykka før dauden.

Count no man successful until he is dead.

Hald kvardagane ærlege, så blir det lett å halde kviledagen heilag.

- Keep the weekdays honest and it will be easy to keep the Sabbath holy.

Hald kyllingane dine i din eigen bakgård.

Keep your chickens in your own backyard.

Haldbarheit må vere betre enn oppvisning.*

Durability is better than show.

Haldninger provar ikkje noko som helst (cf 31).

Attitudes don't prove anyhing.

Halen kan ikkje riste hunden.

The tail can't shake the dog.

Halvdelen av osten til kongen blir borte som avkutt.

The king's cheese goes half away in parings.

Han brente si eiga blemme; la han no sitte på ho.

He burned his own blister; now let him sit on it.

Han skal ha ei lang skei som sit til middags med fanden.

He must have a long spoon who sups with the devil.

Han som anklager alle dømmer berre ein.

He that accuses all convicts only one.

Han som har kryssa elva veit kor djup ho er.

He who has crossed the flood knows how deep it is.

Han som søker likskap skulle dra til kyrkjegarden. (Jf. Som daude er vi alle lik.*)

He who seeks equality should go to the cemetary.

Handel blomstrar under uvisse omstende.

Commerce flourishes by circumstances precarious.

Hanreien er den siste som får vite om det.

The cuckold is the last that knows of it.

Har ein inga hand, kan ein ikkje knyte neven.

If you have no hand you can't make a fist.

Heile kunsten ligg i å gjere det beste ut av ein dårleg marknad.

All the art lies in making the best of a bad market.

Hell sukker og fløte over ei fluge, og det smakar ganske som bjørnebær.

Put cream and sugar on a fly and it tastes very much like a black raspberry.

Heller bøyge nakken enn kveste panna.

Better bend the neck than bruise the forehead.

Helvete er fylt av ofra for harmlaus leik.

Hell is populated with the victims of harmless amusements.

Hendingar i kjømda kaster ofte skuggar framfor seg.

Coming events cast their shadows before.

Hjartet har grunner som forstanden ikkje kjenner med.

The heart has arguments with which the understanding is unacquainted.

Ho som er pen, er halvvegs gift.

She who is a beauty is half married.

Hundar gler seg over å gøy og bite, for Gud har laga dei slik.

Dogs delight to bark and bite for God has made them so.

Hundar som drep sauar er vonde av seg.

Sheep-killing dogs are vicious.

Hundehuset er ikkje nokon stad å oppbevare pølser.

The doghouse is no place to keep a sausage.

Hunden får ikkje brød kvar gong han lograr med halen.

The dog doesn't get bread every time he wags his tail.

Hunden har vendt attende til spyet sitt, og sugga som blei vaska rein, veltar seg i gjerma

The dog has returned to his vomit again, and the sow that was washed to her wallowing in the mire.

Hunden som ikkje bryr seg om at du plystar på han, duger nok ikkje.

The dog that minds not your whistle is good for nothing.

Høflighet høver for dei danna og tjuvane kan ikkje vere utan.

Courtesy is appropriate for gentlemen and necessary for thieves.

Høyr bevisa før du dømmer.

Hear the evidence before you pass sentence.

Håp det beste, men bu deg på det verste.

Hope for the best, but prepare for the worst.

Håpet om vinst minskar pine.

Hope of gain lessens pain.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]