Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Jamvel tjuvar og kjeltringar har intense kjensler.* • Jamvel tjuvar og kjeltringar er religiøse.* • Jamvel tjuvar og kjeltringar har andaktar. Devotion har mange tydingar. Somme passar.]

There isn't a rascal or a thief that doesn't have his devotion.

K

Kalk og kalk utan gjødsel gjer bonden rik og sonen fattig.

Lime and lime without manure makes the farmer rich and the son poor.

Kall meg kva det skal vere, men ikkje sein til middag.

Call me anything but late for dinner.

Kanskje ingen meistrar språket betre enn den som held munnen att (jf. Ap 107).

Perhaps no one has a finer command of a language than he who keeps his mouth shut [cf. Ap 107].

Karakter er det vi er; rykte er det andre trur vi er.

Character is what we are; reputation is what others think we are.

Kast bjelken ut av ditt eige auge før du prøver å kaste flisa ut av auga til grannen din (39).

Cast the beam out of your own eye before you try to cast the mote from the eyes of your neighbour.

Kast ikkje perler framfor svin.

Don't cast your pearls before swine.

Kast ikkje skit i brønnen som gir deg vatn.

Don't throw dirt into the well that gives you water.

Kattar med hanskar fakkar ikkje mus.

Cats that wear gloves catch no mice.

Katten ser på dronninga [utan skuld].

The cat may look at the queen.

Kjenn dei på fruktene.

By their fruits you shall know them.

Kjøp ikkje ein ku for å få eit glas mjølk.

Don't buy a cow to get a glass of milk.

Kjøpte vennar er ikkje rette vennar.

Bought friends are not friends indeed.

Klokka med mest lyd i seg, er ikkje alltid den som kling best.

The loudest bell does not always have the sweetest tone.

Kopiering er høgste slags smiger.*

Imitation is the highest form of flattery.

Kost skiten vekk frå eige inngangsparti og uroe deg ikkje over grannen sitt.

Sweep the dirt from in front of your own door, and don't worry about your neighbour's.

Krangel og lån gir så lett fortviling.

Disputing and borrowing cause grief and sorrowing.

Kreditt er sovande mistanke.

Credit is suspicion asleep.

Krossar er stigane til himmels.

Crosses are the ladders to heaven.

Kua fangar ikkje kaniner (Brukt for å syne ei dårleg vurdering).

Cows can catch no rabbits (Used to show poor judgement).

Kua har gløymt ho var kalv ein gong.

The cow has forgotten she was once a calf.

Kultur er noko og ferniss noko anna.

Culture is one thing, and varnish is another.

Kunnskap er søstera til dumskap.*

Knowledge is the sister of folly.*

Kunnskap som blir vunne ved arbeid, blir noko ein eig sjølv.

Knowledge conquered by labour becomes a possession.

Kunst er naturen si høgare hand.

Art is the right hand of nature.

Kunstnaren døyr aldri [Dvs. Minnet etter ein kunstnar kanskje kan kanskje leve lenge. Kunstnaren og minnet om kunstnaren er likevel to vidt forskjellige "ting": Ein får sjå forskjell på dei. Kunst kan dessutan gjere livet kjekkare, live opp og kanskje gagne helsa. [Jf. Grandma Moses]]

The artist never dies.

Kva godt er det med eit eple som ser bra ut og som har ein makk i midten?

What's the good of a fair apple if it has a worm in its heart?

Kva som helst slags utflukter kan tene ein tyrann.

Any excuse will serve a tyrant.

Kvar ektemann får slik utruskap som han fortener.

Each husband gets the infidelity he deserves.

Kvar fiasko lærer ein mann eitkvart, dersom han vil lære.

Every failure teaches a man something, if he will learn.

Kvar for seg.

Everyone for himself.

Kvar lege trur hans eigne piller er dei beste.

Every doctor thinks his pills the best.

Kvar og ein har sin sjef.

Everyone has his master.

Kvart korfor har eit derfor.

Every why has a wherefore.

Kvart menneske er ei bok for den som kan lese den.

Every man is a volume if you know how to read him.

Kvinner er som bøker: mykje forgylling får menn til å lure på om innbindinga er det viktigaste.

Women are like books: too much gilding makes men suspicious that the binding is the most important part.

Kysk er den som ingen har spurt.

Chaste is she whom no one has asked.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]