Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

La det du gjer, svare til løfta dine.

Let your actions be equal to your promises.

La hovudet spare hælane.

Make your brain save your heels.

La hunden som søv få ligge.

Let the sleeping dog lie.

La ikkje same hunden bite deg to gongar.

Never let the same dog bite you twice.

La ikkje utdanninga komme i vegen for vettet ditt.

Never let your education interfere with your intelligence.

La kvar dag syte for seg, og Gud sende sundag.

Let every day provide for itself and God send Sunday.

La kvar stamp stå på eigen botn.

Let every tub stand on its own bottom.

La oss sjå fakta i auga og gå til rota av trøbbelet.

Let's face the facts and get at the root of trouble.

La rettferd skje jamvel om himmelen ramlar saman.

Let justice be done though the heavens fall.

Lag ein hage eller eit hageanlegg, og ein blir glad for resten av livet.

Make a garden or plant, and a man is happy for life.

Lagnaden kan fjerne rikdommar men ikkje motet.

Fortune can take away riches but not courage.

La somt i fred bra nok.

Leave well enough alone.

Le og bli feit.

Laugh and grow fat.

Leit ikkje etter gale og vondt.

Do not look for wrong and evil.

Lenge renn reven, men til sist blir den fanga.

Long runs the fox, but at last is caught.

Lev ditt eige live, for du døyr din eigen daude.

Live your own life, for you die your own death.

Lidingar er den godes skatt – men han vil heller kjøpe han enn å bere han.

Afflictions are the good mans' treasure - but he'd rather buy it than bear it.

Likeframheita drog dristig ut, smilande, men kraup heim i laser og tårer.

Candour once went further boldly and in smiles, but it crept home in tatters and tears.

Likemenn blir beste vennane.

Equals make the best friends.

List er apa sin visdom.

Cunning is the ape of wisdom.

List og lureri er mellom dei veikes våpen.*

Fraud and cunning are the weapons of the weak.

Lite sagt er snarast vøla [reparert].

Little said is soonest mended.

Litt diskresjon kan vere verdt tre gongar så mykje vidd.

An ounce of discretion is worth a pound of wit.

Litt høfligheit duger langt på veg.

A little courtesy will go a long way.

Litt pulver og maling får ei kvinne til å likne det ho ikkje er.*

A little bit of powder and a little bit of paint make a woman look like what she ain't.

Litt tvil sparer ein for mange mistak.

A little doubt saves many a mistake.

Livet er hund et hund.

Life is a matter of dog eat dog.

Lov lite men gjer mykje.

Promise little but do much.

Lov lite men med respekt.

Promise little but with respect. TK.

Luftslott er gode; sett no fundament under dei.

Air castles are good; now put foundations under them.

Lykka er som prisane: venter ein lenge nok, fell dei.

Fortune is like price: if you can wait long enough, the price will fall.

Lykka gjer somme til vennar til ulykka prøver dei.

Fortune makes friends; misfortune tries them.

Lykka kjem mest aldri med begge hendene fulle.

Fortune never comes with both hands full.

Lytt til einkvar, men gi røysta di til få (Shakespeare, Hamlet).

Give every man your ear but few your voice.

Løfter fyller ingen sekk.

Promises fill no sack.

Løgn rir på ryggen av gjeld.

Lying rides upon debt's back.

Løgnarar startar med å trenge seg på og imponere andre, men ender med å narre seg sjølve.

Liars begin by imposing on others, but end by deceiving themselves.

Lån aldri og lån aldri ut om du vil behalde ein venn.

Never borrow, never lend if you wish to keep a friend.

Lån til nokon og mist han som venn.

Make a loan and lose a friend.

Lås døra di og du held grannane ærlege.

Lock your door and keep your neighbours honest.

Lås stalldøra før hingsten blir stolen.

Lock the stable door before the steed is stolen.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]