Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Makt skal ikkje vere noko vektig argument.*

Force is no argument.

Mang ein blomst er født til å raudne usett av folk.*

Many a flower is born to blush unseen.

Mange er kalla, men få er utvalde (Bibelen).

Many are called, but few are chosen.

Mange har blitt ruinert av for mange gode småkjøp.

Many have been ruined by buying good pennyworths.

Mange liker å forakte og forkleine det dei ikkje kan få.

There are many who prefer to despise and belittle that which is beyond their reach.

Mange slags frukter veks på livstreet, men ingen så herlege som vennskap.

There are many kinds of fruit that grow on the tree of life, but none so sweet as friendship.

Mange vassdropar blir til eit heilt hav.

Many drops of water make an ocean.

Mange vennar, få hjelparar.

Many friends, few helpers.

Manndom er litt av ein strid, alderdom er å beklage.

Manhood is quite a struggle, old age a regret.

Mannen som passar sine eigne saker, har vanligvis gode saker å passe.

The man who minds his own business generally has a good one.

Mannen tar ein drink og så tar drinken mannen.

A man takes a drink and then the drink takes the man.

Menn som har det med å love, har det også med å gløyme.

Men apt to promise are apt to forget.

Menneska applauderer meir dei som øydelegg dei, enn dei som gjer vel mot dei.

Mankind bestows more applause on her destroyer than on her benefactor.

Menneska låser dørene sine mot sola som går ned

Men shut their doors against the setting sun.

Menneska ottast dauden slik som barn ottast å gå inn i mørket.

Men fear death as children do going in the dark.

Mildt lynne er som ein uanfekta flod.

A gentle disposition is like an unruffled stream.

Min venn er den som hjelper meg; men ikkje den som synest synd på meg.

He is my friend that helps me, and not he that pities me.

Mindre sagt, meir gjort.

Less said, more done.

Mistenksamheit treng ikkje vere nokon feil, men å vise det kan vere ein stor feil.

Suspicion may be no fault, but showing it may be a great one.

Mistru ein prærie-hund og fiks det* [Nyttig motto?].

Distrust a prairie-dog and fix it.*

Mistru og varsemd er tryggleiken sine foreldre.

Distrust and caution are the parents of security.

Misunning er blind.

Envy is blind.

Misunning er ei form for ros.

Envy is a kind of praise.

Misunning er keivros.

Envy is left-handed praise.

Misunnt er betre enn å bli synst synd på.

Better be envied than pitied.

Moderer begeistring med dømmekraft.

Temper your enthusiasm with judgement.

Morgonfuglen fangar makken.

The early bird catches the worm.

Mot utan god oppførsel er som eit skip utan ballast.

Courage without conduct is like a ship without ballast.

Motgangen har ingen vennar.

Adversity has no friends.

Motgangen oppdagar dydar best.

Adversity does best discover virtue.

Munnen til ein tosk fører han i undergangen.

A fool's mouth is his destruction.

Muntert selskap kortar kilometrane.

Cheerful company shortens the miles.

Mykje blir lett ved industri, mykje er vanskeleg ved dovenskap.*

All things are easy to industry, all things difficult to sloth.

Mørke dager og stormar får ein til å sette større pris på solskin.

Dark days and storms heighten the appreciation of sunshine.

Målet er gagnlaust utan måten [ein eller fleire måtar å nå det på.]

The aim is useless without the way.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]