Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

O

Også eit esel elskar å høyre skrytet sitt.

Even an ass loves to hear himself bray.

Om den åklaga ikkje seier noko, trur juryen han er skuldig.

If the defendant is silent the jury will think him guilty.

Om du køyrer, ikkje drikk; om du drikk, ikkje køyr.

If you drive, don't drink; if you drink, don't drive.

Om du vil bli elska, så ver verdt å elske.

If you'd be beloved, make yourself amiable.

Om ein hjelper dei vonde, øydelegg ein for dei gode.

If you help the evil, you hurt the good.

Om ein vil vite kva pengane er verdt, skal ein prøve å låne nokre.

If you want to know the value of money, try borrowing some.

Om geita ikkje hoppa omkring, så braut ho heller ikkje beina.

If the goat would not jump around, she wouldn't break her leg.

Om hua passar, så sett den på * [bruk den].

If the cap fits, wear it.

Om hua passar, ta den på.

If the cap fits, wear it.

Om jakka passar, så ta den på.

If the coat fits, put it on.

Om nokon svik deg ein gong, er det hans feil. Svik han deg to gongar, er det din feil.

If someone betrays you once, it is his fault. If he betrays you twice, it is your fault.

Om skoen passar, sett den på.

If the shoe fits, put it on.

Om våren vender ein ung manns hug seg til det kvinna har tenkt på heile vinteren.

In spring a young man's fancy lightly turns to what the woman has been thinking all winter.

Omslaget på pakken fortel neppe det som løyner seg i den.

You can never tell what's in a package by its cover.

Operaen er ikkje over før den feite dama syng.

The opera isn't over till the fat lady sings.

Oppvaktheita til ein vanleg borgar når lavmålet når han går inn på ein jernbanestasjon (32).

The intelligence of the average individual reaches its lowest ebb when he enters a railroad station.

Ord og gjerningar blir ikkje vegne i same vekta.

Words and deeds are not weighed in the same balance.

Ordboka er den einaste staden der suksess kjem føre verksemd [arbeid].

The dictionary is the only place where success comes before work.

Oske til oske, støv til støv; får ikkje Herren deg, må fanden.

Ashes to ashes, dust to dust, if the Lord doesn't get you, the devil must.

Overflod, akkurat som trong, øydelegg mange.

Abundance, like want, ruins many.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]