Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Same korleis De snittar pølsevev, er det tøys og tull like fullt.

No matter how you slice it, it's still baloney.

Sammenlikningar gjer fiender av vennar.

Comparisons make enemies of our friends.

Samtykk i felles skikk og bruk, men ikkje felles dumskap.

Consent to common custom, but not to common folly.

Sank roseblad mens de kan.

Gather rosebuds while you may.

Sanne vennar polerer ikkje kvarandre.*

True friends never polish each other.*

Sanninga er betre enn ei løgn.

The truth is better than a lie.

Sant verd ligg i å vere, og ikkje i liksom.

True worth is in being, not seeming.

Sei aldri ja berre for å glede andre.

Never assent merely to please.

Sei helst ingenting om fiendar av deg (Stuttta)

Of your enemies say nothing.

Seks fot jord gjer alle like.

Six feet of earth makes all men equal.

Selskap i nøden får vanskar til å slakke taket.*

Company in distress makes trouble less.

Send ein tulling til marknaden, og som tulling kjem han att.

Send a fool to the market, and a fool he'll return.

Sett alltid bestefoten framst.

Always put your best foot forward.

Sett ein frosk på gullkrakk, og vekk hoppar den for å komme til dammen sin igjen [Det er klokt].

Set a frog on a golden stool, away it hops to reach the pool.

Sett førsteting først.

Put first things first.

Sett ikkje foten så langt fram at du ikkje kan trekke den til deg igjen.

Do not put your foot further than you can draw it back again.

Silke og fløyel skal ein sløkke kjøkkenbrannen med.

Silks and satins, scarlet and velvet, put out the kitchen fire.

Sinne døyr kvikt i ein god mann.

Anger dies quickly in a good man.

Sit litt etter middagen og rusl ein tur etter kveldsmaten.

After dinner sit awhile; after supper walk a mile.

Sjukdommar er skatten på fornøyingar.

Diseases are the tax on pleasures.

Sjølv den lengste dagen sluttar.

The longest day will come to an end.

Sjølv den tristaste hunden lograr av og til.

The saddest dog sometimes wags its tail.

Sjølv eit barn gir seg til kjenne ved kva det gjer.

Even a child makes himself known by his doings.

Sjølv eit esel fell ikkje to gongar i same hengemyra.

Even an ass will not fall twice in the same quick sand.

Sjølv store bøtter kan ein fylle ved småbekkar.

Big buckets can be filled at small streams.

Sjå til at auga ikkje blir større enn magen.

Guard lest the eyes be bigger than the stomach.

Skal ein pløye ei snorrett fure, skal ein ikkje sjå seg attende.

To plough a straight furrow, never look back.

Skandale skulle ein kunne gni av som søle når den blir tørr.*

Scandal will rub out like dirt when it is dry.

Skikk og bruk overgår naturen.

Custom surpasses nature.

Skikkar er den store guiden.

Custom is the great guide.

Skikkeleg innsats fører faktisk somme til framgang.*

Earnest effort leads some to success.*

Skit ser skitnast ut på den klaraste flekken.

Dirt is dirtiest upon the fairest spot.

Skit ser skitnast ut på reint, kvitt tøy.

Dirt is dirtiest upon clean white linen.

Skiten flamme gir ikkje rein sveising.

A dirty fire never made a clean weld.

Skitne hender gjer reine pengar.

Dirty hands make clean money.

Skryt ikkje av det før det er gjort.

Do not boast of a thing until it is done.

Skryt ikkje av morgondagen, for du veit ikkje kva dagen vil bringe.

Boast not of tomorrow, for you know not what the day may bring forth.

Sku ikkje det som brenn, med eit sverd.

Never stir the fire with a sword.

Skuffelse skader meir enn smerte.

Disappointment hurts more than pain.

Skuld ikkje andre for feila i deg.

Blame not others for the faults that are in you.

Skuldig hund bjeffar støtt.

A guilty dog always barks.

Skyt ikkje før de ser det kvite i auget hans (ordre gitt under slaget ved Bunker Hill i den amerikanske-revolusjonen).

Don't fire until you see the white of his eye.

Slik den gamle hanen gjel, lærer hanekyllingen å gale også.

As the old cock crows, the young cock learns.

Slutt å gjere vondt, lær å gjere gagn.

Cease to do evil, learn to do well.

Slutten for tjuven brukte å vere galgen før.*

The end of the thief is the gallows.

Slutten kronar all.

The end crowns all.

Slå ikkje vekk det skitne vatnet før du er rein.

Don't throw away your dirty water until you get clean.

Smak og behag har ikkje fasit (Men: Professor Hans Eysenck seier faktoren "smak" er eit statisktisk gyldig fenomen).

There is no accounting about tastes.

Smartleik er tenleg til alt, men aleine er det ikkje nok til noko som helst.

Cleverness is serviceable for everything, sufficient for nothing.

Smiger gir ikkje smør til nepene.

Flattery butters no parsnips.

Smiger skal ein lukte godt på men ikkje svelje, akkurat som parfyme (Shakespeare, Henry V).

Flattery, like perfume, should be smelled, not swallowed.

Små bekkar gjer store elver.

Little brooks make great rivers.

Små gryter har store øyre.

Little pitchers have big ears.

Små økeshogg feller store eiketre.

Little strokes fell great oaks.

Småfolk gler seg over å snakke om kva storfolk gjer.

Little folks are fond of talking about what great folks do.

Snakk når snakka til.*

Speak when you are spoken to.

Somme talar av erfaring; andre taler ikkje, av erfaring.

Some folks speak from experience; others, from experience, don't speak.

Somme toskar har lykka med seg.*

Fortune favours fools.

Son min er son min til han får seg ei kone; dotter mi er dotter mi så lenge ho lever.

My son's my son till he gets him a wife; my daughter's my daughter all of her life.

Sovande rev fangar ingen kyllingar.

The sleeping fox catches no chickens.

Sovande rev fanger ingen eskimo [Det blir helst omvendt].*

The sleeping fox catches no Eskimo.*

Spar ved kanten [av bingen], ikkje på botnen.

Spare at the brim, not at the bottom.

Spark ikkje ein hund når han er nede.

Don't kick a dog when he is down.

Spedbarnet er mora sitt anker (forankring). [p Ap 17).

A babe is a mother's anchor.

Spedbarnet som alltid blir bore, lærer ikkje å gå.

The baby who always gets carried will never learn to walk.

Stadige drypp slit vekk stein.

Constant dripping wears away stone.

Start i tide for å avslutte utan hastverk.

Begin in time to finish without hurry.

Start ikkje å spare når alt du har att er ein tikrone.

Don't start economizing when you are down to your last dollar.

Stille er beste svaret til dei dumme.

Silence is the best answer to the stupid.

Stol ikkje på ein fiende sjølv når han fortel sanninga.

Don't believe your enemy even when he's telling the truth.

Stol ikkje på smigrande.

Do not trust flatterers.

Stoltheita etteraper ofte audmjukna.

Pride often apes humility.

Stor fare avlar varsemd.

Danger begets caution.

Storarta gjerningar er for store sjeler.

Great deeds are reserved for great souls.

Storhende gir rom for store dyder og evner.

Great events give scope for great virtues.

Storprosjekt kan våge meir; småbåtar lyt halde seg ved stranda.

Great estates may venture more; little boats must keep near shore.

Streik mens arbeidsgivaren har ein stor kontrakt.

Strike while your employer has a big contract.

Strev jamvel om du mislykkast med somt.*

Strive though you fail.

Studer fortida for å gjette [prognostisere] framtida.

Study the past if you would divine the future.

Større plikter vil seie større ansvar.

Higher duties mean greater responsibilities.

Stå opp tidleg, lev sobert, og ver flittig nok.*

Rise early, live soberly, and apply yourself with industry.

Suksess treng aldri noka orsaking.

Success never needs an excuse.

Suksess øydelegg ein tulling.

Success ruins a fool.

Sunn fornuft er geni i arbeidskleda.

Common sense is genius dressed in its working clothes.

Sunn fornuft er høgst uvanleg hos mange.

Common sense is very uncommon with a lé of people.

Svar ein tulling så det svarer til toskeskapen hans.

Answer a fool according to his folly.

Svarte høns kan også legge kvite egg.

Black fowl can lay white eggs.

Sving ikkje på porten min om du ikkje liker den.

Don't swing on my gate if you don't like it.

Svolten driv ulven ut av skogen.*

Hunger fetches the wolf out of the woods.

Syndene dine når deg nok før eller seinare.

Your sins will find you out.

Søk ikkje å bli trøysta så mykje som å trøyste.*

Seek not to be consoled but to console.

Søppel inn, søppel ut (Søppel, garbage, er dataslang for "tilrota innputt").

Garbage in, garbage out).

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]