Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Sant verd ligg i å vere, og ikkje i liksom.

True worth is in being, not seeming.

Sei aldri ja berre for å glede andre.

Never assent merely to please.

Seks fot jord gjer alle like.

Six feet of earth makes all men equal.

Ser det ut som ei and og vraltar som ei and og snadrar som ei and, kan det jo vere ei and. ["Andetesten"]*

If it looks like a duck, walks like a duck, and quacks like a duck, it's a duck.

Sett førsteting først.

Put first things first.

Sjølv den tristaste hunden lograr av og til.

The saddest dog sometimes wags its tail.

Sjølv eit esel fell ikkje to gongar i same hengemyra.

Even an ass will not fall twice in the same quick sand.

Skal ein pløye ei snorrett fure, skal ein ikkje sjå seg attover.

To plough a straight furrow, never look back.

Skryt ikkje av noko før det er ferdig.

Do not boast of a thing until it is done.

Slutten for tjuven brukte å vere galgen.*

The end of the thief is the gallows.

Sløy ikkje fisken før han er fanga.*

Don't clean your fish before you catch it.

Smiger er ikkje smør til nepene.

Flattery butters no parsnips.

Små gryter har store øyre.

Little pitchers have big ears.

Småfolk gler seg over å snakke om kva storfolk gjer.

Little folks are fond of talking about what great folks do.

Somme talar av erfaring; andre taler ikkje, av erfaring.

Some folks speak from experience; others, from experience, don't speak.

Spedbarnet som alltid blir bore, lærer ikkje å gå.

The baby who always gets carried will never learn to walk.

Start i tide for å avslutte makeleg.

Begin in time to finish without hurry.

Stol ikkje på smigrarar.

Do not trust flatterers.

Streik mens arbeidsgivaren har ein stor kontrakt.

Strike while your employer has a big contract.

Sunn fornuft er geni i arbeidsklede.

Common sense is genius dressed in its working clothes.

Sving ikkje på porten min om du ikkje liker han.

Don't swing on my gate if you don't like it.

Søppel inn, søppel ut (Søppel, garbage, er dataslang for "tilrota innputt").

Garbage in, garbage out).

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]