Norsk del, Gullvekta
Amerikanske ordspråk – American Proverbs
Seksjon › 32 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

T

Ta alt du vil ha, men et alt du tar.

Take all you want, but eat all you take.

Ta ein venn for det han gjer, ei kone for det ho har, og varer for det dei er verdt.

Take a friend for what he does, a wife for what she has, and goods for what they are worth.

Ta kvar dag som den kjem.

Take each day as it comes.

Takk er dårleg betaling å halde ein familie i live på.

Thanks is poor pay on which to keep a family.

Takt er kunsten å gjere eit poeng utan å få ein fiende.

Tact is the art of making a point without making an enemy.

Tal lyg ikkje, men somtid tenker løgnarer seg ut noko. [Uoversettleg]

Figures don't lie, but sometimes liars figure.

Tankane når ikkje så ofte vidare enn vokabularet.

Your thoughts go no farther than your vocabulary.

Tell ikkje kyllingane før dei er utklekt.

Don't count your chickens before they are hatched.

Tell ikkje kyllingane før dei er utklekt.

Don't count your chickens before they are hatched.

Tenk over i kva grad moroa di er opphav til ein annans ulykke. ("Tenk over i kva grad mora di er opphav til ein annans ulykke", fortener kanskje også å komme med?*)

Consider whether your fun will cause another's unhappiness.*

Ten på andres dumskaper.

Profit by the folly of others.

Tenn ikkje ein brann som du ikkje kan slokke.

Kindle not a fire that you can't extinguish.

Tid som blir spart så ei ulykke skjer, er ikkje vel spart.

Time saved at the cost of an accident is no saving.

Til alderdom og nød, spar mens du kan, for ingen morgon varer heile dagen.

For age and want, save while you may, for no morning lasts all day.

Til ein kokande kjele kjem ikkje flugene.

To a boiling pot flies come not.

Til kappa lyt ein kutte som ein har tøy til.

You must cut your coat according to your cloth.

Tilgi, og angre det lenge etter.*

Forgive and regret much later.*

Tilgjorte grimaser er ein større fiende av fjeset enn vasskoppar.

Affectation is a greater enemy to the face than smallpox.

Tiltru er ein plante som veks seint.

Confidence is a plant of slow growth.

Tjuvlyttarar høyrer [kanskje] aldri noko godt om seg sjølv.

Eavesdroppers never hear any good of themselves.

To auge kan sjå betre enn eitt.

Two eyes can see better than one.

To bikkjer over eitt bein blir sjeldan samde.

Two dogs over one bone seldom agree.

To ur går ikkje likt, og to menneske tenker ikkje likt heller.

Two clocks don't run alike; two men don't think alike.

Tomme tallerkenar klirrar høgt.

Empty dishes rattle loudly.

Tomsar treng råd mest, men berre kloke drar fordel av det.

Fools need advice most, but wise men only are the better for it.

Tomsekken står ikkje aleine.

An empty sack won't stand alone.

Tomsingar klarer ikkje velstand.*

Fools never prosper.

Toskar går inn der modige er redde for det.

Fools enter where brave men fear to tread.

Toskar held festar som klokingar et av.*

Fools make feasts and wise men eat them.

Toskar uroar seg ikkje gjerne.*

Fools are never uneasy.

Tosken vandrar omkring; den kloke reiser høveleg.*

The fool wanders; the wise man travels.

Traust læring gjer ein skikka til eige selskap.

Solid learning makes a man fit company for himself. *

Tre trufaste vennar: ei gammal kone, ein gammal hund, og pengar ein har.

Three — friends: an old wife, an old dog, and ready money.

Tru aldri det som er umogeleg.

Never believe the impossible.

Tru er den eigenskapen som set ein i stand til å stå på det vi veit er mest ute på viddene.*

Faith is that quality which enables us to believe what we know to be at least far out.*

Trua på suksess er nesten suksess.

Confidence of success is almost success.

Truga folk kan leve lengst når dei går inn for å sikre tryggleiken i mangt.

Threatened folks may live the longest: they take numerous precautions.

Truskap er edel vare, men rettvise er enda betre.

Fidelity is a noble virtue, yet justice is nobler still.

Tullingane fell tyngst.

Fools fall the hardest.

Tullingar blei skapt for å formere seg (i Eden).

Fools were made to multiply.

Tullingar døyr unge og ser sjuklege ut.

Fools die young and look sickly.

Tullingar og barn skulle aldri sjå på uferdig arbeid.

Fools and children should never look at unfinished work.

Tvillingfjols: Den eine tviler på ingenting, den andre tviler på alt.

Twin fools: one doubts nothing, the other everything.

Innhald


American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, litteratur  

Tilvisingar: [Kjelder]
    Skarpe klammer, teiknet *, og nokre andre teikn forklart: [Hjelpeteikn]
    Vidare ordspråklæring: [Slik kunst]

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i USA og Canada, opp Seksjon Sett Neste

American Proverbs, amerikanske ordspråk, ordtak i Canada og USA BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2002–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]