Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

B

Barn er visse suter, men usikker trøyst.

Children are certain cares, but uncertain comforts.

Barn lærer å krype før dei kan gå.

Children learn to creep before they can go.

Barnet si teneste er lita, men det er ingen liten tosk som foraktar ho.

A child's service is little, yet he is no little fool that despises it.

Behald noko for den såre foten. [Den "såre foten" vil seie behov i alderdommen].

Keep something for the sore foot.

Behald noko til ein regnvêrsdag.

Keep something for a rainy day.

Beste middelet mot ein dårleg fyr er mykje mark imellom.

The best remedy against an ill man, is much ground between.

Betal det du skuldar, så får du vite kva du er verdt.

Pay what you owe and you'll know what you're worth.

Betre med handa fri enn ille tjora. [Åtvaring mot uheldig ekteskap].

Better hand loose than in an ill tethering.

Betre seint enn aldri.

Better late than never.

Betre å behalde no enn å leite ut i eitt.

Better keep now than seek anon.

Betre å betale og har lite enn å har mykje og vere i gjeld.

Better to pay and have little than have much and be in debt.

Betre å fare til himmelen i filler enn til helvete i pynt og stas.

Better go to heaven in rags than to hell in embroidery.

Betre å ha enn å ønske.

Better to have than wish.

Betre å spare og ha sitt eige enn å bede frå andre.

Better spare to have of your own, than ask of other men.

Betre å spørje seg fram enn å gå vill.

Better to ask the way than go astray.

Bier med honning i munn har brodd i andre enden.*

Bees that have honey in their mouths have stings in their tails.

Bland deg ikkje borti ein annans sak utan vidare.

Meddle not with another man's matter.

Blygskap er fattigdoms fiende.

Bashfulness is an enemy to poverty.

Brenn ikkje ned huset for å skremme vekk musa.

Burn not your house to fright the mouse away.

Burkes Peerage er engelskmannens bibel. [Ei ordbok frå 1826 over adelege og slektene deira].

The Peerage is the Englishman's Bible.

Både helse og munterheit gjer ein ven å sjå.

Health and gaiety foster beauty.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]