Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Deg sjølv først, andre etterpå. [Kinesisk].

Yourself first, others afterward.

Dei bundne lyt lystre.

They that are bound must obey.

Dei dyktigaste blir forakta når dei manglar pengar.

The skilfullest wanting money is scorned.

Dei gamle skulle ikkje overforast.

The old should not be overfed. - RF

Dei som er langt, langt vekke, ser ein sjeldan som det dei verkeleg er.*

Those far, far away are seldom seen for what they really are.*

Dei som er vekke, "har alltid feil" [Det viser ein mentalitet].

The absent are always in the wrong.

Dei som aldri har sett ei ku, trur ein kalv er eit stort dyr.

They think a calf a large beast that never saw a cow.

Den beste betalinga er utan sommel.

The best payment is on the peck bottom.

Den beste generalen gjer færrast feil.

He is the best general who makes the fewest mistakes.

Den eine tenesta er den andre verdt.

One good turn deserves another.

Den eine tjuven røver ikkje den andre.

One thief will not rob another.

Den er vis som passar seg i tide.

He is wise that is ware in time.

Den parten som er langt vekke, kan ein stadig skulde mangt på [Mentalitet skildrast].

The absent party is always to blame.

Den grå hoppa [kona] er den beste hesten.

The grey mare is the better horse.

Den helgenen som er borte, får ikkje nokon lys [Katolsk etterdønning].

The absent saint gets no candle.

Den leikar (speler) best som vinn.

He plays best that wins.

Den pleier vegen sin godt nok som blir kvitt dårleg selskap.

He keeps his road well enough who gets rid of bad company.

Den rike bruker pengane sine, og den fattige kreftene sine. [Kinesisk].

The rich man spends his money, the poor man his strength.

Den rike får is om sommaren, og den fattige om vinteren.

The rich man has his ice in the summer and the poor man gets his in the winter.

Den rike kan ete når han vil, den fattige når han kan.

The rich man may dine when he will, the poor man when he may.

Den som arbeider begynner godt; den som økonomiserer endar betre.

He who works begins well; he who economises ends better.

Den som beilar til ei enke lyt beile dag og natt.

He that woos a widow must woo her day and night.

Den som blir i dalen, kjem aldri over åsen.

He that stays in the valley, shall never get over the hill.

Den som bringer godt nytt, bankar hardt [på døra].

He that brings good news, knocks hard.

Den som bur for seg sjølv, er enten beist eller engelmann.

A solitary man is either a beast or an angel.

Den som drar til Roma som dyr, kjem att som dyr.

Who goes a beast to Rome, a beast returns.

Den som eig krydderet, kan bruke det som han lystar.

He that has the spice, may season as he list.

Den som er dårleg mot seg sjølv blir god mot ingen.

He that is ill to himself will be good to nobody.

Den som er gift har mange bekymringar, den ugifte mange fleire.

The married man has many cares, the unmarried one many more.

Den som er klar til å låne ut, er bror til tiggaren.

The man who is ready to lend is the beggar's brother.

Den som finn beheld, den som mister leitar (græt).

Finders keepers, losers seekers (weepers).

Den som fortel kona nyheiter, er berre nygift.

He that tells his wife news, is but newly married.

Den som gaper til han blir mata, kan godt gape til han er daud.

He that gapes until he be fed, well may he gape till he be dead.

Den som giftar seg før han er vis, kjem til å døy før han trivast.

He that marries ere he be wise, will die ere he thrive.

Den som gløtter gjennom eit hol, kan komme til å sjå noko som vil plage han.

He who peeps through a hole, may see what will vex him.

Den som har ei kvinne held ein ål om sporden.

Who has a woman has an eel by the tail.

Den som har ikkje noko godt yrke, taper på det.

He that has no good trade, it is to his loss.

Den som ikkje har barn, oppdrar dei godt. [Beisk kommentar - det er ikkje lett.]

He that has no children brings them up well.

Den som ikkje kan gjere noko betre, lyt bli munk.

He that cannot do better, must be a monk.

Den som ikkje kan tvile, lærer for lavt.*

He that nothing questions, nothing learns.

Den som ikkje kan tvile, lærer ingenting.

He that nothing questions, nothing learns.

Den som ikkje vil ha råd, kan ikkje hjelpast ved det.*

He that will not be counselled, cannot be helped.

Den som kjem utan å bli invitert, sit utan å bli servert.

Who comes uncalled, sits unserved.

Den som krigar verkeleg godt, lagar ein god fred også.

He that makes a good war, makes a good peace.

Den som lever i håp, dansar til ein dårleg melodi.

He that lives in hope dances to an ill tune.

Den som lever ved sverdet døyr ved sverdet.

He who lives by the sword dies by the sword.

Den som lever vel er lærd nok.

He that lives well is learned enough.

Den som samtykker mot sin vilje, har enno si eiga meining.

He that complies against his will, is of his own opinion still.

Den som sel pungen til kona si, får gi buksene med på kjøpet [Åtvaringa er at den kona som kontrollerer pengane til mannen, har full kontroll i hushaldet].

If you sell your purse to your wife, give your trousers into the bargain.

Den som ser etter hest eller kone utan feil, får verken gangar i stallen eller engel i senga.

He that seeks a horse or a wife without fault, has neither steed in his stable nor angel in his bed.

Den som sit lengst ved elden, blir mest kjensleg for kulda. [Dei som blir mest vant til rikdom og komfort, kan li mest i trengsel].

The longest at the fire soonest finds cold.

Den som snakkar stygt om hoppa vil kanskje kjøpe ho.

He that speaks ill of the mare would buy her.

Den som spør alle til råds, møter snart vanhellet.

He that enquires all opinions, comes ill speed.

Den som står opp seint, lyt trave heile dagen.

He that rises late, must trot all day.

Den som synest synd på ein annan, hugsar på seg sjølv.

He that pities another remembers himself.

Den som tar på seg ein offentleg frakk lyt ta av seg å vere privatperson. ["Dei med offentleg myndigheit skal ikkje la private interesser påverke det dei vedtar og gjer, men vere 'uhilda', sa Hilda.]

He that puts on a public gown must put off a private person.

Den som vil bli gammal lenge, må bli gammal tidleg.

He that would be old long, must be old betimes.

Den som vil bli rik før natta, kan bli hengt før middag [Somme kjelder til rikdom er utanfor lova].

He that will be rich before night, may be hanged before noon.

Den som vil ha egg lyt halde ut kaklinga til hønene.

He that would have eggs must endure the cackling of hens.

Den som vil ha eit muldyr utan feil, lyt gå til fots.

He who wants a mule without fault, must walk on foot.

Den som vil slutten, vil midla til det.

He who wills the end, wills the means.

Den sterke og fossen lagar veg for seg.

The strong man and the waterfall channel their own path.

Den vesle kan ikkje bli stor utan å sluke mange.

The little cannot be great unless he devour many.

Der alderdommen er vond, lærer unge neppe nok bra.*

Where old age is evil, youth can learn no good.

Der det er ekteskap utan kjærleik, finst det kjærleik utan ekteskap.

Where there's marriage without love, there will be love without marriage.

Der det ikkje er tillit, er det ikkje kjærleik nok.*

Where there is no trust there is no love.

Der folk ikkje har pengar, kan forråda bli knappe.*

Where coin is not common, provisions can be scant.*

Der viljen er parat, er føtene lette.

Where your will is ready, your feet are light.

Dess færre ord, dess betre bønn.

The fewer the words, the better the prayer.

Dess lenger vi lever, dess fleire under ser vi.

The longer we live, the more wonders we see.

Dess meir kostnad, dess meir ære.

The more cost, the more honour.

Det auget ikkje ser, sørger ikkje hjartet [så mykje] over.

What the eye doesn't see, the heart doesn't grieve over.

Det biskaste steget er ut av døra.

The greatest step is that out of doors.

Det er aldri for seint å lære [angre] eitkvart.

Never too late to learn.

Det er alltids rom på toppen.

There's always room at the top.

Det er best å ha kvitta seg med gamlekjærasten før du er i gang med den nye.

It is best to be off with the old love before you are on with the new.

Det er best å vere på den sikre sida.

It is best to be on the safe side.

Det er betre å vere tiggar enn tosk.

It is better to be a beggar than a fool.

Det er djup fåkunne som kveiker den dogmatiske tonen.

It is profound ignorance that inspires the dogmatic tone.

Det er ein dårleg ektemann som ikkje blir sakna.

He is an ill husband who is not missed.

Det er ein dårleg fugl som skit i sitt eige reir. [Ein få gjerne prøve å unngå å kritisere og sverte eigen familie offentleg].

It is an ill bird that fouls its own nest.

Det er ein laber skog der det aldri er ei vissen grein.

It is a poor wood that has never a withered bough in it.

Det er ein stolt hest som ikkje vil bere sitt eige f�r.

It is a proud horse that will not bear his own provender.

Det er ein sørgeleg flokk der hosauen ber bjella. (Det er ei sørgeleg hushaldning der kona er sjefen).

It is a sorry flock where the ewe bears the bell. (It is a sorry household where the wife is in command)

Det er for seint å kalle tilbake igår.

It is too late to call back yesterday.

Det er godt ly under ein gammal hekk.

It is good sheltering under an old hedge.

Det er godt å gifte seg seint eller aldri.

It is good to marry late or never.

Det er høgda som gjer Grantham-spiret skeivt. [Spiret på St. Wulframs kyrkje i Grantham er nesten 70 meter høgt. Ei tyding: Misunning får somme til å finne feil hos dei som rakar opp, same kor heiderlege dei er).

It is height makes Grantham steeple stand awry.

Det er ikkje alt tapt som er i fare.

All is not lost that is in danger.

Det er ikkje arbeid som drep, men sut.

It is not work that kills, but worry.

Det er ikkje skjegget som gjer filosofen.

It is not the beard that makes the philosopher.

Det er ikkje synd å selje dyrt, men det er synd å gi gale mål.

It is no sin to sell dear, but a sin to give ill measure.

Det er ikkje tida for å bøye seg når hovudet er av.

It is no time to stoop when the head is off.

Det er ille å sitte i Roma og streve mot paven.

It is ill sitting at Rome and striving against the Pope.

Det er ingen vennar att for daude og dei som ikkje er til stades.

- To dead men and absent there are no friends left.

Det er lett å tole andre sine ulykker.

- It is easy to bear the misfortunes of others.

Det er tungt å seile over havet i eit eggeskal.

It is hard to sail over the sea in an egg-shell.

Det finst ei råd mot alt, kunne ein berre finne den.*

There is a remedy for everything, could men find it.

Det kan gå best å klandre vennar på avstand.*

It should be better to blame friends at a distance.*

Det kjem ikkje noko ut av sekken som ikkje var i den.

There comes nothing out of the sack but what was there.

Det skal to til tango.

It takes two to tango.

Det som kyrkja ikkje tar, ber statskassa bort.

What the church doesn't take, the exchequer carries away.

Det stikk tidleg som skal bli torn.

It early pricks that will be a thorn.

Det tiltrengte er mora til oppfinningar.

Necessity is the mother of invention.

Dra deg noko tilbake frå ein sinnatagg, og heilt vekk frå den som ikkje seier noko som helst.

From a choleric man withdraw a little; from him that says nothing for ever.

Drep ikkje gåsa som legg gullegget. [Etter ein Esopsfabel].

Kill not the goose that lays the golden egg.

Driv forretninga, la ikkje den drive deg.

Drive your business, do not let it drive you.

Drog ingen toskar til marknad, blei det ikkje seld dårlege varer.

If fools went not to market, bad wares would not be sold.

Døyande karar snakkar sant.

Dying men speak true.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]