Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

E

Egg ikkje opp flere djevlar enn du kan stille.

Raise no more devils than you can lay.

Ei fæl tunge kan utrette mykje.

An ill tongue may do much.

Ei gammal vogn som blir godt brukt, kan vare lenger enn ei ny misbrukt.

An old cart well used may outlast a new one abused.

Ei god teneste er prisen for den andre [motytinga].

One kindness is the price of another.

Ei krones kjærleik er verd femti kroners lov.*

A penny-weight of love is worth a pound of law.

Ei lenke er ikkje sterkare enn veikaste lekken.

A chain is no stronger than its weakest link.

Ei svale gjer ikkje ein sommer. [Esop]

One swallow does not make a summer.

Ei svart plomme er like søt som ei kvit.

A black plum is as sweet as a white.

Eigedom er ni tideler av lova.*

Possession is nine points of the law.

Eigen eld er god.

One's own fire is pleasant.

Ein bein stokk kan sjå krokete ut i vatnet.

A straight stick looks crooked in the water.

Ein dårleg saueklippar har aldri god sigd.*

A bad shearer never had a good sickle.

Ein flott kone og eit slott ved grensa avlar kranglar.

A fair wife and a frontier castle breed quarrels.

Ein god betalar manglar aldri arbeidarar.

A good paymaster never wants workmen.

Ein god skyttar kjenner ein på siktet, ikkje pilene.

A good archer is not known by his arrows, but his aim.

Ein gong bruk, og sidan skikk.

Once a use and ever a custom.

Ein gudnektar [ateist] er eitt punkt forbi fanden.

An atheist is one point beyond the devil.

Ein handfull godt liv er betre enn 35 liter lærdom.

A handful of good life, is better than a bushel of learning.

Ein hjortehær leidd av ei løve ville vere farlegare enn ein løvehær leidd av ein hjort.

An army of stags led by a lion would be more formidable than one of lions led by a stag.

Ein kan elske og vere vis.*

One can love and be wise.*

Ein kan ikkje avgjere korleis boka er ut frå omslaget aleine.

You can't tell a book by its cover.

Ein kan ikkje fange gamle fuglar med agner.

You cannot catch old birds with chaff.

Ein kan ikkje springe med haren og jakte med hundane.

You cannot run with the hare and hunt with the hounds.

Ein kan knekke ein hesterygg, same kor sterk hesten er.

You may break a horse's back, be he never so strong.

Ein kan seie for mykje, sjølv om dei beste emna.

A man may say too much, even upon the best subjects.

Ein kirurg eksperimenterer på hovuda til foreldrelause.

A surgeon experiments on the heads of orphans.

Ein krone er ingen kur for hovudverk.

A crown is no cure for the headache.

Ein liten kropp kan huse ei storarta sjel.

A little body often harbours a great soul.

Ein lyt måle og telle etter skal ein handle skikkeleg.

Ell and tell is good merchandise.

Ein lærer lite av suksess, men mykje av fiasko. [Arabisk].

Man learns little from success, but much from failure. (Arabic)

Ein mann kan beile der han vil, men giftar seg der lykka hans ligg.

A man may woo where he will, but he will wed where his luck lies.

Ein mann med god hugs utan lærdom, har rokkehode og spole, men ingenting å spinne.

A man of great memory without learning. has a distaff and a spindle, and no stuff to spin.

Ein mann som bryt sitt ord, innbyr andre til å vere falske mot han.

A man that breaks his word, bids others be false to him.

Ein mann utan vett og forstand blir som eit dyr med tid og stunder.*

A man without reason is a beast in season

Ein manns studier glir over i karakteren hans.

A man's studies pass into his character.

Ein munter kone er ei glede i livet.*

A cheerful wife is a joy of life.*

Ein raggete fole kan bli ein god hest.

A ragged colt may make a good horse.

Ein skal ta seg i vare for "Hadde eg visst".

Beware of "Had I known".

Ein skrubbsvolten mage gjer andakta kort.

A sharp stomach makes short devotion.

Ein skulle klare å teie stilt når ein må.

It is good to have a hatch before the door.

Ein tiggar kan aldri gå konkurs.

A beggar can never be bankrupt.

Ein tomme gull kan ikkje kjøper ein tomme tid. [Kinesisk].

An inch of gold will not buy an inch of time.

Ein treng ikkje synest synd i den sjuke som har kuren i jakkeermet sitt.

That sick man is not to be pitied who has his cure in his sleeve.

Ein tung pung gjer hjartet lettare.*

A heavy purse makes a light heart.

Ein vinn somme, ein taper somme.

You win some, you lose some.

Ein vismann er eit stort under.

A wise man is a great wonder.

Ein ål etter sporden, ein ire etter det han har lovt.

An eel by his tail, an Irishman at his word.

Eit delt problem er eit halvert problem.

A problem shared is a problem halved.

Eit ekte, stort menneske legg aldri vekk enkelheita til eit barn. [Kinesisk].

A truly great man never puts away the simplicity of a child.

Eit godt utstyrt hus gjer ei kvinne vis.

A house well-furnished makes a woman wise.

Eit halvt kilo hell tilsvarer sju kilo visdom.

An ounce of luck is worth a pound of wisdom.

Eit halvt kilo mor er verd eit tonn med prest.

An ounce of mother is worth a ton of priest.

Eit halvt kilo sut kan ikkje betale tretti gram gjeld.

A pound of care will not pay an ounce of debt.

Eit hus er eit fint hus når godtfolk er i det.

A house is a fine house when good folks are within.

Eit kvinneråd er ikkje noka stor sak, men den som ikkje følger det, er ein gap.

A woman's advice is no great thing, but he who won't take it is a fool.

Ei tom tru - det løner seg ikkje.

A vain belief, unprofitable. [fritt etter William Wordsworth, Lines . . .]

Eit ord til det vise er nok. [Latin: Verbum sapienti sat est].

A word to the wise is enough [med rim: will suffice].

Eit ærleg manns ord er så godt som ei lenke for han.

An honest man's word is as good as his bond.

Ekteskap halverer sorgene våre, doblar gledene våre og firdoblar kostnadane våre.

Marriage halves our griefs, doubles our joys, and quadruples our expenses.

Elende elskar selskap.

Misery loves company.

Elsk meg litt, elsk meg lenge.

Love me little, love me long. [Gammal song]

Er det i synsfeltet, er det i sinnet.

Present to the eye, present to the mind.

Er du gammal og vis, så gi likevel råd.

Though old and wise, yet still advise.

Er ikkje hunden heime, bjeffar den ikkje.

- If the dog is not at home, he barks not.

Erfaring er visdommens mor.

Experience is the mother of wisdom.

Er puddingen god, går den godt unna.

The proof of the pudding is in the eating.

Et ikkje kalven i kumagen.

Don't eat the calf in the cow's belly.

Etter ein syklon er det pærer å samle opp.

After a typhoon there are pears to gather up.

Etter gjort gjerning kjem råda for seint.

When a thing is done, advice comes too late.

Ettervett er dyrkjøpt.

After-wit is dear bought.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]