Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Fagre ord får ikkje gryta til å koke. [Vink om å halde seg til noko handfast.]

Fair words will not make the pot boil.

Far ikkje over brua før du kjem til ho. [Ord mot å foregripe unødig. Det er likevel jamt godt å planlegge fint og i rimeleg tid og i langdrag. Ein får balansere omsyna.]

Don't cross the bridge till you get to it.

Fattigdom er ein fiende av gode manerar.

Poverty is an enemy to good manners.

Fattigdom er inga skam, men eit stort besvær.

Poverty is no disgrace, but it is a great inconvenience.

Fattigdommen vil ha mange ting, og grådigheita alle.

Poverty wants many things, and avarice all.

Fattige drar til himmelen like fort som rike.

Poor men go to heaven as soon as rich.

Fattigmanns bord blir kvikt dekt.

A poor man's table is soon spread.

Fem dekar [5000 kvm] gjort er verd hundre i løfteland.

One acre of performance, is worth twenty of the land of promise.

Fisken som nappar i kvar agn, blir snart fiska.

That fish will soon be caught that nibbles at every bait.

Fjernt frå retten er fjernt frå bekymring.

Far from court, far from care.

Fjeset syner ikkje korleis hjartet er.

The face is no index to the heart.

Fly den gleda som piner etterpå.

Fly that pleasure which pains afterward.

For mange kokkar øydelegg suppa.

Too many cooks spoil the broth.

For mykje "vi bør" er ikkje godt for noko.

Too much of ought is good for nought.

For mykje håp bedrar.

Too much hope deceives.

For mykje pengar gjer ein arg eller gal.*

Too much money makes one mad.

Forretning er forretning.

Business is business.

Fortel ikkje alt du veit, alt du har, eller alt du kan gjere.

Tell not all you know, all you have, or all you can do.

Fred gir overflod.

Peace makes plenty.

Friske kan gi råd til sjuke.

The healthful man can give counsel to the sick.

Fråver er mora til desillusjonering.

Absence is the mother of disillusion.

Fuglar kjem overeins i småreira sine.*

Birds in their little nests agree. (Isaac Watts)

Fyrigheit hos ein blind hest er farleg.

Mettle is dangerous in a blind horse.

Før ein gris til Rhinen, og han held fram å vere ein gris.

Lead a pig to the Rhine, it remains a pig.

Først teste og så stole på.

First try and then trust.

Førsteting først.

First things first.

Få sakførarar døyr godt, få legar lever godt.

Few lawyers die well, few physicians live well.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]