Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gamle visdomsord seier sant.

Old saws speak truth.

Gammal kjærleik blir ikkje gløymt [rustar ikkje].

Old love will not be forgotten.

Gi kreditt der kreditt er på sin plass.

Give credit where credit is due.

Gi ordre til din mann, og gjer det sjølv.

Command your man, and do it yourself.

Gift bort sonen dykkar når de vil og dottera dykkar når de kan.

Marry your son when you will, your daughter when you can.

Gift deg med din like.

Marry your like.

Gift er gift jamvel om den kjem i ein gullkopp.

Poison is poison though it comes in a golden cup.

Gjeld varer dag etter dag. [Etter kinesisk].

Debts remain from day to day.

Gjelda vekk, fare vekk.

Out of debt, out of danger.

Gjesten som blir lenger enn medgjestane, mister frakken sin [Kinesisk].

The guest who outstays his fellow-guests loses his overcoat.

Gjer ingen forretning med ein slektning. [Indisk].

Do no business with a kinsman. (Indian)

Gjer på bakketoppen som du ville gjort i hallen.

Do on the hill as you would do in the hall.

Gleder kortar ned keisame kveldar.

Pleasures shorten tedious nights. (Thomas Campion abr.)

God jurist, dårleg granne.

A good lawyer, an evil neighbour.

God poding er på ein god rotstokk.

It is good grafting on a good stock.

Gode gjerder gjer gode grannar.

Good fences make good neighbours.

Gode menn lir mykje [Kinesisk].

Good men suffer much.

Gode ord koster ingenting.

Good words cost nought.

Gode råd skal ein følge, ikkje berre prise.

Counsel must be followed, not praised.

Godt ry er betre enn eit fint fjes.

Good fame is better than a good face.

Godt råd skal ein ta vel imot.*

Sound advice had better be welcome. *

Gras veks ikkje på riksvegen.

Grass grows not upon the highway.

Grunnlause skikkar er vel gamle "sauefeil".

Custom without reason is but ancient error.

"Dersom" øydelegg mangt eit elles godt dokument.

"If" spoils many a good charter.

Dei som ikkje er til stades, kan ein vel skulde på [Dårleg mentalitet kjem fram].

The absent party is always to blame.

Grådigheita drep fleire enn sverdet.

Gluttony kills more than the sword.

Gull er del av ei samansverjing.*

Gold is part of a plot.*

Gullstøv blindar alle auge.

Gold dust blinds all eyes.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]