Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

H

Hadde Judas svike Kristus i Skottland, kunne han angra seg før han fann eit tre å henge seg i [Frå då det var få tre i Skottland som følge av snauhogst av veldige areal, følgd av nedbeiting som hindra skog i å vekse til att].

Had Judas betrayed Christ in Scotland he might have repented before he could have found a tree to hang himself on.

Han er livlaus som er feilfri.

He is lifeless that is faultless.

Han er vis som er ærleg.

He is wise that is honest.

Han er vis som har vett nok til eigne saker.

He is wise that has wit enough for his own affairs.

Han lyt få tale som ikkje kan teie.

He must have leave to speak who cannot hold his tongue.

Harme fortærer ofte det godleik forvaltar. [Islandsk].

Wrath often consumes what goodness husbands.

Heis segl når vinden er god.

Hoist your sail when the wind is fair.

Heller blokke ut skoen enn å gå med foten i klemme.*

Better cut the shoe than pinch the foot.

Helse blir ikkje verdsett før sjukdom kjem.

Health is not valued [full well] till sickness comes.

Helvete har ikkje noko raseri som kan måle seg med ei forsmådd kvinne [William Congreve].

Hell has no fury like a woman scorned.

Herremannen bør reise i utlandet men bu heime.

A gentleman ought to travel abroad, but dwell at home.

Hjartegleda gjer fjeset fagert.

The joy of the heart makes the face fair.

Hjarteglede gjer fjeset kjekt.

The joy of the heart makes the face fair.

Hornskeia inneheld neppe gift.

A horn spoon holds no poison.

Hornskeier - av horn av storfe, geiter og vêrar - er lette å forme, men det er vond smak av nye skeier. Treskeier og hornskeier har vore rekna som betre å ete med enn metallskeier. (Wikipedia, "Hornskei")

Hugens skattar kan gjere ein glederik.*

The riches of the mind may make a man rich and happy.*

Høge stadar har sine skrentar.*

High places have their precipices.

Høyr to gongar før du taler éin.

Hear twice before you speak once.

Høve gjer tjuv.

Opportunity makes the thief.

Håp det beste og bu deg på det verste.

Hope for the best and prepare for the worst.

Håp narrar den dumme rett som det er.

Hope often deludes the foolish man.

Håpet er godt til frukost men dårleg til kveldsmat.

Hope is a good breakfast but a bad supper.

Håpet er sorgas beste musikk.

Hope is grief's best music.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]