Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

J

Jomfruer skulle vere spake til dei er vel gifte.

Maidens should be meek till they be married.

Jubeldagen ein lengta slik etter, er også over på ein dag.*

Easter so longed for is gone in a day.

K

Kan du gjere det sjølv, så bed ikkje nokon annan om hjelp.

If you yourself can do it, attend no other's help or hand.

Katten har ni liv. [Figurativt for "Katten er seigliva og viljesterk."]

A cat has nine lives.

Kjetteri kan ein lettare halde vekke enn å riste av.

Heresy may be easier kept out than shook off.

Kjetteriet er stivsinnet sin skole.

Heresy is the school of pride.

Kjærleik avlar kjærleik.

Love begets love.

Kjærleik er beste lønna for kjærleik.*

Love is the true reward of love.

Kjærleik til pengar og kjærleik til lærdom møter kvarandre sjeldan.

The love of money and the love of learning rarely meet.

Kjærleiken dekker over mange veikskapar.

Love covers many infirmities.

Kjærleiken er full av frykt.

Love is full of fear.

Kjærleiken er sterk som dauden [Høgsongen 8:6].

Love is as strong as death.

Kjærleiken frå dei vonde er farlegare enn hatet deira.

The love of the wicked is more dangerous than their hatred.

Kjærleiken ler av låsesmedar.

Love laughs at locksmiths.

Ordspråket kan vise til ulike former for innelåsing , til dømes innelåsing av kvinnas underliv ved kyskleikbelte. Desse belta var av metall, og hadde eit stengsel omkring underlivet, og var låst med nøkkel for å hindre samleie mens husbonden var lenge vekke. Slike innretningar blei truleg brukt frå mellomalderen og framover, som til dømes når korsfararar var vekke frå koner og døtrer i årevis og ikkje kunne passe på. — Ordtaket kan likeså vel vere mynta på innelåste, elskhuga kvinner og menn og oppfinnsame utvegar. (Sjå t.d. Wikipedia, "Kyskhetsbelter"]

Kjærleiken varer så lenge som pengane.

Love lasts as long as money endures.

Kjøt er mykje, men gode skikkar er meir.

Meat is much, but manners is better.

Knep lyt ha klede, men sanninga likar å gå naken.

Craft must have clothes, but truth loves to go naked.

Kone og barn er rekningar.

Wife and children are bills of charges.

Kone og barn gir rekningar som skal betalast.

Wife and children are bills of charges.

Koner lyt folk ha, om dei er leie eller bra.

Wives must be had, be they good or bad.

Kongar har mange øyre og mange auge.*

Kings have many ears and many eyes.

*Figurativt for angivarar, spionar, politi i gatene, og ganske vanleg folk som melder frå til styremaktene. I vår tid har ganske god overvaking frå satellittar, av kortbruk og mobilar komme til den "kontrollsporten", som kan ta overhand frå vogga til grava om ein ikkje klarer å verne privatlivet mot statlege kontrolltiltak.

Korleis kan føllet gå i passgang dersom hesten og hoppa traver?

How can the foal amble if the horse and mare trot?

Kranglevorne bikkjer får [gjerne] rivne skinn.*

Quarrelsome dogs get dirty coats.

Kroner har bekymringar [Dei også].

Crowns have cares.

Kunden lyt helst få det som han vil.

The customer is always right.

Kunnskap utan praksis gjer ein berre halvt til kunstnar.

Knowledge without practice makes but half an artist.

Kva for brotsverk er verre enn tidstap?

What greater crime than loss of time?

Kvar stamp må stå på sin eigen botn.

Every tub must stand on its own bottom.

Kvinna og kirsebæret blir måla til skade for seg.

A woman and a cherry are painted for their own harm.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]