Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

La agnet gøyme kroken.

Let the bait hide the hook.

La den som betaler rekninga velje losjiet.

Let him that pays the reckoning choose the lodging.

La kvar sau henge etter si eiga skank [sitt eige skinnebein, dvs. etter å ha blitt slakta].

Let every sheep hang by his own shank.

La lampen min bli sett i midnattstimen i eit høgt, einsamt tårn.

Let my lamp at midnight hour be seen in some high lonely tower. (John Milton, Il Penseroso)

Lag høy mens sola skin.

Make hay while the sun shines.

Lange vitjingar bringer korte kompliment. [Kinesisk].

Long visits bring short compliments.

Langt borte frå hoffet [vil seie], langt borte frå bekymringar.

Far from court, far from care.

Langt fråvær og skuld kan endre ein venn*.

Long absence and guilt can change a friend.*

Lasta er ofte kledd i dydens klede.

Vice is often clothed in virtue's habit.

Latskapen går så seint at fattigdommen innhentar den.

Laziness goes so slowly that poverty overtakes it.

Ledige folk har minst fritid. [For dovne kan det vere hardt arbeid unngå arbeid].

Idle folks have the least leisure.

Legg aldri sorg på hjartet når andre legg det på hælane [ved å forlate deg, ved takkløyse oa.].

Never lay sorrow to your heart when others lay it to their heels.

Lei motgang kjem somtid med søte fjes.*

Sweet are the uses of adversity. (William Shakespeare [1564-1616])

Leitt kjem ofte på ryggen til verre.

Ill comes often on the back of worse.

Lite innblanding gjer gode vennar.

Little intermeddling makes good friends.

Lite og ofte fyller pungen.

Little and often fills the purse.

Liten lekkasje senkar eit stort skip.

A small leak will sink a great ship.

Litteratur er ein god stav men ei dårleg krykke. [Åtvaring mot å bli sørgeleg avhengig av litteratur].

Literature is a good staff but a bad crutch.

Livet er ikkje berre øl og tøys.

Life is not all beer and skittles.

Livet er kort og tida går fort.

Life is short and time is swift.

Lova er ein lickpenny.

Law is a lickpenny.

Lydigheit ser ein oftare i små ting enn i store.

Obedience is much more seen in little things than in great.

Lykka er trøytt av støtt å bere same mannen.

Fortune is weary to carry one and the same man always.

Lykka har bind for augene.*

Fortune is blind.

Lynet slår aldri ned to gongar på same staden [Som tommelfingerregel].

Lightning never strikes twice in the same place.

Lær ikkje besta å syge egg. [Belær ikkje nokon som alt kan • Uerfarne skulle ikkje ta erfarne i skole. [Råd mot å gi seg til å dosere plagsamt og dumt.]

Don't teach your grandmother to suck eggs.

Ordtaket speglar forhold der rett mange blei tidleg tannlause og både tannlegar og tannstell var mangelvare. Ikkje alle fekk seg gebiss heller. Rå egg kunne tannlause likevel supe i seg utan å plagast fælt, så dei kunne nok kunsten der det fanst fuglar og egg. Den amerikanske presidenten George Washington fekk seg elles tretenner etter han blei tannlaus, og sameleis Nicolo Paganini.

Lær opp barnet ditt til slik det bør gå.

Train up a child in the way he should go.

Lån aldri ut det du treng mest sjølv.

Never lend that thing you most need.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]