Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Mager lønn passar for lat kontorist.

A lean fee is a fit reward for a lazy clerk.

Mang ei god ku har ein vondlynt kalv.

Many a good cow has an evil calf.

Mang ei(n) tar dumrian i hand for land. [Med mykje pengar blir ein nok gift.]

Many a one for land takes a fool by the hand.

Mang ein skuldar på kona for driftigheita han vantar.

Many a one blames his wife for his own unthrift.

Mang ein som tenker ilt, taler vel.

Many a one says well that thinks ill.

Mange fåmælte gjer ikkje mykje framgang i livet.*

Spare to speak and spare to speed.

Mange herrar, mange lover.

Many lords, many laws.

Mange hundar kan lett bekymre ein hare.

Many dogs may easily worry one hare.

Mange kvinner, mange ord; mange gjess, mange fuglelortar.

Many women, many words; many geese, many turds.

Mangt eit sant ord blir sagt i spøk.

Many a true word is spoken in jest.

Mauren fekk vengar til skade for seg. [Åtvaring mot å streve til høgare posisjonar enn ein klarer skikkeleg. Langs den vegen blir ein først stillingsspirrevipp].

The ant had wings to her hurt.

Med latin, ein hest, og pengar kan ein reise verda over. [Men klokt er det kanskje ikkje utan eit nyare språk som folk forstår.]

With Latin, a horse, and money, you may travel the world.

Med mange ord drar sanninga forbi.

In many words, the truth goes by.

Med skikkar lever vi godt, men lover spretter oss opp [øydelegg oss].

With customs we live well, but laws undo us.

Med stor lærdom, ein hest og penger, kan ein reise verda rundt.

With great learning, a horse, and money, you may travel the world.

Med tolmod blir morbærblad ein silkekjole. [Kinesisk].

With patience the mulberry leaf becomes a silk gown.

Medisinar er ikkje kjøt å leve av. [Åtvaring mot å lite tungt på piller og medisin].

Medicines are not meat to live by.

Menn blir best elska når dei er lengst vekke.

Men are best loved furthest off.

Menn er ikkje englar.

Men are not angels.

Menn skaffar seg rikdom og kvinner beheld han.

Men get wealth and women keep it.

Menn lagar hus, kvinner lagar heimar.

Men make houses, women make homes.

Morskjærleiken eldast ikkje.

A mother's love never ages.

Motgang er dydens prøvestein [Dyd kan også tyde 'dugande evne'].

Adversity is the touchstone of virtue.

Motvind i fjeset gjer ein vis. ["Motvind i fjeset" gir vink om motgang og strabasar.]

The wind in one's face makes one wise.

Munkekutta gjer ikkje munken.

The cowl does not make the monk.

Mykje mynt, mange suter.

Much coin, much care.

Mykje reising trengst for å modne råskapen hos ein mann [Persisk].

Much travel is needed to ripen a man's rawness.

Mykje vitskap, mange sorger.

Much science, much sorrow.

Myndigheit syner kva slags mann det er.

Authority shows the man.

Møt ikkje vanskar på halvvegen.

Don't meet troubles half-way.

Måtar og skikkar fremmer ofte formuar.

Manners make often fortunes.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]