Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Saka går godt når visdommen gir råd.

Well goes the case when wisdom counsels.

Ordtaket er vel overoptimistisk der rettsvesenet er korrupt og feilinformert, men elles kan det vel hende rettferda vinn fram. Ikkje alle dommar her i landet har vore rettferdige.

Sakførerfrakkar er kanta med tverrskapen og stivsinnet til klientane.

Lawyers' gowns are lined with the wilfulness of their clients.

Advokatar gler seg kanskje ikkje tydeleg over tvistar og saker som fører til store advokatsalær - men saka er no ein gong at advokatar flest livnærar seg ved slikt, og at mange som har gått til sak, har blir ruinert ved det. Somme klientar som vann fram og blei tilkjent eit eller anna, fekk likevel ikkje pengar att når advokatane hadde fått salæret sitt. Det finst mange ordtak som vil åtvare mot at å gå til sak fordi det kan bli dyrt, tilmed ruinerande dyrt i langdrag, også om ein vinn fram. Det kjem i tillegg til mange belastningar som lett kan herje folk med saker over seg.

Saltvatn og fråvær vaskar vekk kjærleik. (Horatio Nelson [1758-1805].) ["Saltvann" viser her til sjøen, eller rettare: kva ei reise på førti år og anna langt fråvær kan føre til.]

Salt water and absence wash away love.

Sanninga er eit gjenferd som skremmer mange. [Forenkla. Det kjem helst an på korleis dei mange lever og kor farleg ei sanning verkar for dei.]

Truth is a spectre that scares many.

Sanninga har alltid sikker botn.

Truth has always a sure bottom.

Sanninga har eit oppklora fjes. [Kanskje.]

Truth has a scratched face.

Sanninga ottast inga rettvis og opplyst prøve.*

Truth fears no trial

Sanninga trenger ikkje pynte seg med for mange ord.*

Truth needs not the ornament of many words.

Sei aldri nei til eit godt tilbod. [Ein bør granske tilbod godt, for ikkje alt som lèt til å vere godt eller synest godt i starten, er godt i langdrag.]

Never refuse a good offer.

Seier du alltid nei, blir du aldri gift. [Det er vel så - Før i tida var det ikkje lett å vere ugift kvinne i sær. No er samfunnsforholda annleis.]

If you always say "No', you'll never be married.

Sett ein tigger på hesterygg, og han rir fanden i vald. [Om verknadar av plutseleg rikdom].

Set a beggar on horseback, and he'll ride to the devil.

Sett ikkje fyr på lin.

Put not fire to flax.

I overført tyding kan ordtaket vise til kjensler. Dei kan også kan flamme opp fort, brenne intenst og rasere litt av kvart om dei ikkje blir haldne under kontroll.

Linrådet er tufta på at lin gir frå seg mykje og sterk varme når det brenn. Kan ein ikkje handtere linelden trygt nok, får ein la vere å sette fyr på den halmen. Jf. If you cannot stand the heat, get out of the kitchen.

Reint praktisk finst det gode grunnar til å brenne lin like fullt: Linhalm kan pressast til linkubbar som gir intens varme som varer lenge. Linkubbar gir meir varme enn eik og brenn lenger, rundt 130 prosent så lenge, fortel dei i Canada. (◦Flaxfire)]

Sett ikkje seglet for stort for ballasten [for at ikkje skota skal kollsegle].

Make not your sail too big for the ballast.

Sinne kan gjere sprø ei tid.

Anger is a short madness.

Sinne tar til med dumskap og ender med anger. • Engelsk anger endar stundom med anger.

Anger begins with folly, and ends with repentance.

Sjeldan sett [blir], snart gløymt.

Seldom seen, soon forgotten.

Sjå til ditt eige når grannehuset står i brann.

Look to yourself when your neighbour's house is on fire.

Sjå vettig og reservert på både maling og slåssing.

On painting and fighting look aloof.

Skjorta mi er nær meg, men nærare er huda.

Near is my shirt, but nearer is my skin.

Småfuglar lyt ha kjøt.

Small birds must have meat.

Som byrjinga er, blir slutten.

Such beginning, such end.

Som rådgivaren er rådet hans.

Like counsellor, like counsel.

Somme sanningar kan komme for dagen.*

Truth will come to light.

Somme skyer har sølvrand. [Kan det vere rundt 5% av dei?]

Many a cloud has a silver lining.*

Somtid er nåden hjartelaus og hardferda hjartemild.

Sometimes clemency is cruelty, and cruelty clemency.

Store aner er eit stakkarsleg måltid ved bordet.

Great birth is a very poor dish at table.

Stygge ord er blåsebelgar til eit bål som kunne gått ut.

Ill words are bellows to a slackening fire.

Svak eld gir søt malt.

Soft fire makes sweet malt.

Svolten mann er glad for kokt kveite. [Kinesisk].

A hungry man is glad to get boiled wheat.

Syn deg i dine eigne fargar, så folk ser kven du er.

Appear in your own colours, that folk may know you.

Synd er rota til mange sorger [etter kinesisk].

Sin is the root of much sorrow.

Søstera til venleiken er fåfengd, og dottera lyst.

Beauty's sister is vanity, and its daughter lust.

Søk (leit) etter det du kan finne.

Seek that which may be found.

Søk mykje og få noko; søk lite og få ingenting.

Seek much, and get something; seek little, and get nothing.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]