Norsk del, Gullvekta
Britiske ordspråk – British Proverbs
Seksjon › 27 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

V

Varer av høg kvalitet treng lite og ingen reklame.

Good wine needs no bush.

Ved støtt å streve etter det beste, kastar somme vekk gode høve [Etter Fergusson (sjå boklista bak i innleiinga].

By continually striving for the best, one may waste good opportunities.

Veg rettferdig og sel dyrt.

Weigh justly and sell dearly.

Vegen ned til helvete er lett nok.

The descent to hell is easy.

Venleik og toskeskap går ofte i lag.

Beauty and folly go often in company.

Venleiken taler likande sjølv når den er stille.

Beauty is eloquent even when silent.

Ver gammal eller døy yngre.*

Old be, or young die.

Ver i lag med godtfolk, så er du ein av dei.

Keep good men company, and you shall be of the number.

Ver ikkje skrytsam; det kan gå nokon forbi som kjende deg som barn. [Kinesisk].

Never be boastful; someone may pass who knew you as a child.

Verda ligg enda for føtene til den gut som ikkje treng låne og låne ut.

The world still he keeps at his staff's end that needs not to borrow and never will lend.

Vett er betre enn rikdom.

Better wit than wealth.

Vil du høyre sladder og nytt, kan du dra til baksteovnen eller mølla [Det gjaldt hyppig før].

If you will learn news, you must go to the oven or the mill.

Vil du vite kva ein dukat er verdt, så prøv å låne ein.

If you would know the value of a ducat, try to borrow one.

Vismannen bryr seg ikkje om noko han ikkje kan få.

A wise man cares not for what he cannot have.

Vitsen til den rike er ikkje alltid festleg.*

A rich man's joke is not always funny.*

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk, opp Seksjon Sett Neste

British proverbs, English proverbs, britisk-engelske ordspråk BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 1999–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]