Norsk del, Gullvekta
Irske ordspråk – Irish Proverbs
Seksjon › 30 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Same kva kunnskap, oppseding eller opplæring klovnen får seg, kjem hans eige vesen fram.

Whatever knowledge, education, or learning the clown acquires, his own congenial nature still appears [Abr.].

Same kven som dansar, må spelemannen få si betaling.*

No matter who dances, the piper will (= must) be paid.

Sanningar har ofte berre éin versjon.*

Truth has but one version.

Satire sårar eit stort menneske.

Satire wounds a great character.

Saumfar elva før du kastar deg uti straumen.

Take stock of the river before you plunge into the current.

Sei lite og sei det vel.

Say little and say it well.

Sei meg kven du er saman med, så skal eg seie deg kven du er.

Tell me your company and I'll tell you who you are.

Sett ikkje i gang med å hauste naboens korn før han ber om det.

Don't begin to reap your neighbour's corn till he asks you.

Sett ikkje mak føre flid.*

Don't put ease before exertion.

Sjå etter før du snakkar. Tenk før du talar.

Look before you speak. (Think before you speak.)

Sjå ikkje alt du ser og høyr ikkje alt du høyrer. [Ver diskret eller reservert nok til livet.]

Don't see all you see and don't hear all you hear.

Sjølv ein god hest lyt til sist stogge laupinga.

Even a good horse can't keep running.

Sjølv ein liten ting gler den fattige.

Even a trifling thing pleases a poor man.

Sjeldan er det nedslakting som ingen kjem unna frå. [Jf. eit engelsk ord: Det er eit hardt slag som ingen slepp vekk frå.]

Seldom is there a slaughter from which no one escapes. Cf. English: 'Tis a hard battle where none escapes..

Sjeldan finst det ein meister som ikkje får kjenne tilbakegang.

Seldom is there champion who does not meet with some reverse.

Sjøen blir ikkje mykje tyngd av svana, og kroppen blir ikkje tyngd av sunt vett.

The lake is not incumbered by the swan, and the body is not incumbered by good sense. [Abr.].

Sjå vel etter før du hoppar uti det.

Look before you leap.

Sky vondt selskap.

Shun evil company.

Slåss modig om du må slåss, men unngå det om du kan.

Fight manly if you must fight, but avoid it if you can.

Slik du har brent stearinlyset, får du også brenne lysestubben. [Gjer alt like eins heile vegen om det har gått rett og bra for seg så langt (til dømes).]

As you have spent the candle, spend the inch.

Slik du har reidd senge di, ligg i ho. [Du får berre som fortent.]

As you make your bed lie on it.

Slik som ein har reidd senga, slik lyt ein ligge der.

As you have made your bed, so you must lie on it (Solve troubles of your own making, unaided if you can.).

Snakk fyller ikkje magen.

Talk does not fill the stomach.

Snakk verken godt eller vondt om deg sjølv.

Speak neither well nor ill of yourself.

Som ein liten ting overlever ein mann. • Det er ein liten ting som ikkje overlever eit menneske. (Skotsk) [Ting kunne gå i arv i mange slektsledd før slit-og-sleng fekk bli skikk]

How small a thing outlives a man. Cf. the Scottish: It is a small thing that does not outlive a man.

Somme ordtak gir uttrykk for fordommar. Det er forskjell på prestar også. Det er det eine. Det andre er: "Andre tider, andre forhold (og griserasar)." Det er blitt fint med ◦ymse kjælegrisar over dammen, som ein seier. Grisar er ikkje dumme. Alt du kan lære ein hund kan du også lære ein minigris. Minigrisar er klokare enn hundar på enkelte punkt." (Mi attgiving frå Sorrow will pay no debt.

Stakkars den som brenn den gamle kvea si og dermed ikkje nokon reserve å falle tilbake på om den nye kvea sviktar. [Kve: inngjerding for fe, der dyra kan vere tryggare.] — Ein skulle ikkje brenne [alle] båtane sine.

Woe to him who burns his old hnaile (cattlefold),' and has thus no reserve to fall back on if the new huaile should fail him, i.e. One should not burn one's boats.

Stakkars den som fortel løyndommen sin til eit landsens gjerde. • Røp aldri løyndommen din for eit gjerde eller ein hekk.

Woe to him who lets his secret (known) to a fence. • Never reveal your secret to a fence or a hedge.

Stakkars den som ikkje gjer pliktene sine. • Det er ein elendig stakkar som ikkje gjer sine eigne pliktene.

Woe to him who fails in his obligations. • He is a sorry wretch who fails to keep his bonds.

Stakkars den som trur at meininga hans er visse.

Woe to him who deems his opinion a certainty.

Streifande hundar uroar sauane.

Idle dogs worry sheep.

Stum prest får ikkje prestegjeld.

A dumb priest never got a parish.

Sunn forstand blir betra av råd. [Gammalt ord]

Sense is bettered by counsel.

Sunt vett er ikkje mindre viktig enn mat.

Good sense is no less important than food.

Svart som ramnen er, reknar han sin eigen unge for vakker. [Ordspel: Ei dobbeltyding av fair (lys, vakker) gir dobbeltyding på engelsk.

Black as is the raven, he thinks his chick fair.

Synest du lite om enga, så ikkje kjøp graset.

If you think little of the meadow don't buy the grass.

Sørgeleg er den som er konelaus, men dobbelt så sørgeleg er han som har ei.

Woe to him who is without a wife, but doubly woeful is he who has one.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire, opp Seksjon Sett Neste

Irish proverbs, irske ordspråk, ordtak i Eire. BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]