Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

De vise, ver varsame med kva de seier.

Ye wise, be guarded in your words [from Pirqe Aboth]

Dei gamle manglar entusiasme, dei unge manglar sløgd.

The old lack enthusiasm, the young lack shrewdness.

Dei rettvise seier lite og gjer mykje.

The righteous say little and do much.

Dei verkeleg rike nyt det dei har.*

The truly rich enjoy what they have. [Abr.]

Den beste visdommen er tolleg, og helst ikkje altfor vis [etter forholda, o.a.]*

The greatest wisdom is that a person should not be over-wise.

Den dyraste klokka kan ikkje vise meir enn seksti minutt kvar time.

The costliest clock can only show sixty minutes in every hour.

Den eine løgna avlar ei til.

One lie begets another.

Den same sola bleiker lin og gjer fjeset brunt.

Dieselbe Sonne bleicht die Leinewand, und bräunt das Gesicht.

Den siste skjorta skal ein settei pant og vere rikmann.

Das letzte Hemd soll man versetzen und ein Ojscher (reicher Mann) soll man sein.

Den som baktaler andre for noko dei er uskyldige i, blir fordømde for det gale dei har gjort.

Who slanders others for what they are innocent of will be damned for his own guilt.

Den som bur blant rettvise og syndar svært, kan vere verre enn den som bur blant vonde og syndar litt.*

A person who lives among the righteous and sins is worse than one who lives among the wicked and sins.

Den som er for god for denne verda, eignar seg ikkje for kona.

A man too good for the world is no good for his wife.

Den som finn ein trufast venn, finn ein skatt.

Who finds a faithful friend, finds a treasure.

Den som finn seg i fornærming innbyr til skade.

He who puts up with insult invites injury.

Den som flyttar til ein annan stad, endrar også lykka si.

He who changes his location, changes his luck.

Den som går hardt inn for å finne feil, klagar jamvel over at bruda er for pen.

A fault-finder complains even that the bride is too pretty.

Den som gifter seg for pengar blir betalt for det. • Den som gifter seg for pengar fortener det vel.*

He who marries for money earns it.

Den som græt og ber over fortida, ber fåfengt.

Whoever is crying for the past is praying in vain.

Den som går etter ull frå andre sine sauar, kan komme klipt heim. (Skotsk)

He that goes for wool may chance to come home shorn. (Scottish)

Den som har eit visst vesen, vil ikkje selje det. (Maurisk)

He who has a certain nature will not sell it. (Moorish) i

Den som har smakt frå gryta veit korleis suppa er.*

Who has eaten of the pot knows the taste of the broth.

Erfaring er den beste læraren (Cohen nr 98.)

Den som kjem først, mel først.

He who comes first, grinds first.

Den som med rette nyter livet sitt, gjer truleg som Skaparen ville det.*

Whoever enjoys his life is doing the Creator's will.

Den som nyter livet, gjer det Skaparen vil.

Whoever enjoys his life is doing the Creator's will.

Den som sit heime, slit ikkje på støvlane.

He who sits at home, does not tear any boots.

Den som sit på bakken er ikkje redd for å falle. (Slovakisk)

Who sits on the ground fears no fall. (Slovakian)

Den som utset seg for uverdig handsaming, får det vanskelegare i framhaldet.* [Fritt etter Cohen nr. 343]

Den som veit han er ein tosk er ikkje nokon stor tosk. (Kinesisk)

He who knows he is a fool is not a big fool. (Chinese)

Den største tjuven er han som stel hugane til folk.

The bigger thief is he who steals people's minds.

Der eg sit, der er fremste plassen. (Vanlegvis sagt av ein viktig person når han nektar å sitte fremst.

Wherever I sit, there is the front. (Usually said by an important person when he declines to sit up front.)

Der mange trakkar, gror ikkje gras.

Where many go, no grass will grow.

Dersom det alltid må bli betre, kan det aldri bli godt nok.

If it must always be better, it can never be good enough.

Dersom du har synda i buntevis, så gjer buntar med gode gjerningar for [om mogeleg] å oppvege syndebuntane.

If you built up bundles of sins, make bundles of good deeds to offset the former.

Dersom velgjerdsverk ingenting kosta, kunne verda vere full av velgjerarar. *

If charity cost nothing, the world could be full of philanthropists. *

Det ein gir i velgjerd mens helsa er god, er gull. Det ein gir som daud, er bly (Avstutta).

What you give for charity while you're in health is gold; what you give after death is lead [Abr.].

Det ein vil ha seg, har ein ikkje. • Det ein manglar, har ein ikkje.

What one wants, one doesn't have.

Det er betre å ete grønsaker og ikkje frykte kreditorar, enn å ete andebryst og gøyme seg for dei.

It is better to eat vegetables and fear no creditors than to eat duck and hide from them.

Det er betre å snakke med ei kvinne enn å slutte å leve. *

It's better to talk to a woman than stop living.*

Det er ei tid til å kaste, og ei tid til å samle steinar.

There's a time to throw and a time to gather stones.

Det er godt å håpe, men altfor mykje kan skjemme det.* • Det er godt å håpe: det er ventinga som øydelegg det.

It's good to hope, it's the waiting that spoils it.

Det er godt å trekke ormen ut av bolet med ei anna hand enn si eiga. (Spansk)

It is good to draw the snake out of the hole with another's hand. (Spanish)

Det er ingen avgrunn i Naturen

There is no chasm in nature.

Det er jamt betre å ikkje bu i by. [Det syner undersøkingar omkring trivsel]*

It is best not to live in a city run by scholars.

Det er lettare å vere kritikar enn forfattar.

It's easier to be a critic than an author.

Det er mange akademiske stillingar, men få storarta lærarar.

There are many academic chairs but few outstanding teachers.

Det er tidsnok å klage over ulykka di når ho er over deg.

Time enough to bewail your misfortune when it is here.

Det hender at folk innrømmer feil for å løyne brotsverka sine.

Sometimes people admit their mistakes, to mask their crimes.

Din venn har også ein venn. (Så ver varsam med å fortelje løyndommane dine, sjølv til vennane dine.)

Your friend also has a friend. (So be wary of telling your secrets even to your friends.)

Du har barbert ikkje-jøden og han er fornøgd. Sett så fyr på skjegget hans òg, så blir du aldri ferdig med å le av han.

Having shaven the gentile - and he is pleased - set fire to his beard also, and you will never be finished laughing at him

Tradisjonell meining: Den som utset seg for uverdig handsaming, får det vanskelegare i framhaldet. [Jf. Cohen nr. 343]

Dumme løysingar som lykkast, er like fullt dumme.

Stupid solutions that succeed are still stupid solutions.

Dårlege tenarar ber om råd først etter at gjerninga er gjort.

Bad servants ask for advice after the deed is done.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]