Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Far ikkje fortare enn at du fer vel.

Make no more haste than good speed.

Fattigdom og alderdom reiser ofte saman.

Poverty and old age often travel together.

For dauden og armoda kan ein ikkje verje seg.

Vor dem Tod und vor dem Dalles [armoda] kann man sich nicht schützen.

For sanninga får ein slag og kutt.

Für die Wahrheit bekommt man Hiebe.

Forfedre planta for meg, og eg for eigne barn.

My fathers planted for me, and I planted for my children.

Frå den svarte jorda veks det finaste kornet.

From the black earth there grows the finest grain.

Fråtsing kan drepe fleire enn hungersnaud.*

Gluttony has killed more people than famine has.

Framtida til eit folk ligg i fortida til det.

A nation's future lies in its past.

Fred vil ikkje stige med makt. [Fork.]

Peace will not rise by force. [Abr.]

Frå dauden kan ingen gøyme seg. (Russisk)

From death one cannot hide. (Russian)

Frå Ikkje-ta-noko har ingen blitt rike.

Vom Nichtnehmen ist noch kein Mensch reich geworden.

Fullkommenskap er svært sjeldan alle stadar.

Perfection anywhere is very rare.

Førebu provet ditt før du diskuterer og hevdar noko.

Prepare your proof before you argue.

Først lære, og deretter forme kloke meiningar.

First learn, and then form opinions.

Få orden på deg sjølv først, og så andre.

First mend yourself, and then mend others.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]