Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gammalt folk overlever ofte dei unge.

Old people often survive the young.

Gift deg alltid av kjærleik - men det er like lett å forelske seg i ein riking som i ein fattig stakkar.

Always marry for love - but it's as easy to fall in love with

Gjer ikkje eit gjerde dyrare eller viktigare enn det som det gjerdar inn.

Don't make a fence more expensive or more important than what it is fencing.

Gjerningar tel; ord ikkje så mykje. [Mod]}

Deeds count; words not so much. [Mod]

Gode manerar overgår [ofte] læring.

Good manners [often] supersede learning.

Godgjersle og hovmod har ulike mål, men begge gir mat til fattige. [Kjendiseri gir også, og tar seg ut i særlege tv-innslag, til dømes. Det kan vere klok reklame.]

Charity and pride have different aims, yet both feed the poor.

Grunnlaust hat er ein alvorlig sjukdom.

Baseless hate is a serious disease.

Gråten til ein arving er tildekt latter. (Latin)

The weeping of an heir is laughter under a mask. (Latin)

Gud skapte mennesket i sitt eige bilde. [Mange ulike menneske, mange slags bilde?]

God created man in His own image.

Gå ikkje i skogen om du er redd for blad.

Don't enter the forest if you fear leaves.

Gå ikkje nær framsida av ei geit, baksida av ein hest, eller alle sidene til ein tosk.

Don't approach a goat from the front, a horse from the back, or a fool from any side.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]