Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

L

La fylliken vere; han dett av seg sjølv.

Leave the drunkard alone; he will fall by himself.

Det er eit ord mot å gjere narr av og plage den fulle, eit ord som nok ikkje gjeld nemneverdig for hjelpande hender. Tanken som jødar legg i ordtaket er om lag slik: "Unngjelding kjem nok i si eiga tid. Prøv ikkje å framskynde ho." (Jf. Cohen nr. 198). Det er hyppig mange måtar å forstå ordspråk på om vi oppfattar dei figurativt, i overført meining.

La vere å fryde deg openlyst når fienden stuper.

When your enemy falls, don't rejoice overtly. [Mod.]

Lag ikkje berre eitt stykke av osten.

Do not put all your cheese into one fritter.

Lag rom for nytt. [Fork.]

Make room for the new. [Abr.]

Lediggang er årsak til mykje ugagn.

Idleness causes much mischief.

Legendene til eit folkeslag avslører folkekarakteren tydeligare enn handlingane og hendingane.

A people's legends reveal its character more clearly than its acts and events.

Ligg ein på bakken, kan ein ikkje falle.

If you lie on the ground, you cannot fall.

Lykka er meir enn gull.*

Happiness is more than gold.*

Lykkeleg er ho som fer fram ærefullt.

Happy is she who conducts herself honorably.

Lyset til éin gir lys til mange.

One person's candle furnishes light for many.

Lyst gjer kjærleik.

Lust [easily] leads to love.

Lærdom er betre enn varer. (Maurisk)

Learning is better than goods. (Moorish)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]