Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

M

Mange får høyre dei skal døy, utan at det verkar som dei trur det.*

Every man knows that he must die, but no one believes it.

Manglar ein visdom, kva har ein då? Har ein visdom, kva manglar ein då?

If you lack wisdom, what have you got? If you have got wisdom, what do you lack?

Ibn Gabirol seier: "Ein kropp utan visdom er som eit hus utan fundament." (Choice of Pearls, nr. 17); "Visdom utgjer den finaste stamtavla." (Nr. 24); "Verdet til eit menneske blir anslått etter kor vist mennesket er." (Nr. 33). . . . Blant jødane i oldtida og mellomalderen var det eit lærdomsaristokati og ikkje eit pengearistokrati, utdjupar Cohen (nr. 93).

Med alderen endrar ein utsyn.

As men age, their views change.

Med mykje rikdom følger gjerne ank.

With much wealth comes many worries [easily].

Med visdom aleine kan ein ikkje gå til marknaden.

With wisdom alone you cannot go to market.

Medkjensle gir ikkje mat, men det hjelper ein å halde ut svolten litt til.*

Sympathy doesn't provide food, but it makes hunger more endurable.

Meiningane er få, men meiningsskilnadane er mange.

Opinions are scanty, but differences of opinion abound.

Menneskehjartet kan liknast med ei pølse; få veit kva som er inni der.*

The heart of a man may be compared to a sausage; few know exactly what's inside it.*

Mens ein underviser, lærer ein. Også: Som ein underviser, lærer ein. ("Den som har elevar, får vel sjå -")

As you teach, you learn.

Mild nok tale aukar sjansane for fleire vennar.

Gentle speech increases the number of friends.

Moral og venleik er i hovudsak det same.

Morality and beauty are essentially the same.

Mål ikkje halen til ein levande ulv. (Bulgarsk)

Do not measure the tail of a live wolf. (Bulgarian)

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]