Norsk del, Gullvekta
Jødiske ordspråk ≍ Jewish Proverbs
Seksjon › 38 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

N

Noko velkjent treng ikkje prov.

Well-known things do not need proof.

Når det trengst hjerne, duger ikkje musklar. • Når det trengst hjerne, duger ikkje grisesylte (Hum.)

When brains are needed, brawn won't help.

Når dottera di blir moden, så gift ho bort!

When your daughter matures, marry her off!

Når drinkar går inn, går dømmekrafta ut.

When schnapps goes in, judgment goes out.

Når ein fattiglem et ein kylling, er han sjuk - eller kyllingen var det.

When a pauper eats a chicken, either he is ill - or the chicken was.

Når ein forsongar blir gammal, bjeffar han som ein hund og et som eit svin.

Wenn ein Kantor alt wird, bellt er wie ein Hund und frißt wie ein Schwein.

Når ein gjest bringar ein ubedd gjest, er det ikkje heilt rett gjort.

When one guest brings an uninvited guest, that is improper.

Når ein høgg ved, blir det fliser.

When wood is chopped splinters fall.

Når ein tosk blir send til marknaden, er alle seljarane fornøgde.

When a fool is sent to market, all the merchants are happy.

Når ein vane tar til å koste pengar, blir han kalla hobby.

When a habit begins to cost money, it's called a hobby.

Når eitt band er brote, er to brotne.

When one band is broken, two are broken.

Påminning om at i ein vev vil øydelegging av ein dra andre med seg eller blande inn andre, heilt som ved seriekonkursar i forretningsverda.

Når Gud vil, skyt ein sopelime.

Wenn Gott will, schießt ein Besen.

Når lykka kjem, så by ho ein stol.

When luck comes, offer him a chair.

Når nokon døyr, følger Lova og dei gode gjerningane han.

In the hour a man dies, the Law and his good works accompany him.* [Mod. from Pirqe Aboth]

Når nokon gjer krav på arv, lyt vedkommande somtid betale for gravferda.

When someone claims an inheritance, he sometimes has to pay for the funeral.

Når oksen fell, kvesser dei knivane [for å slakte, partere og utnytte alt dei vinn].

When the ox falls, they sharpen their knives

"Når du trekker på foten, kjem hyenene settande", sa forretningsmannen.

Når svindlarar møter ein retteleg ærlig mann, blir dei så overraska at dei reknar han som ein større svindlar enn seg sjølv.e

When swindlers meet a genuinely honest man, they're so astonished they regard him as a greater swindler than themselves.

Når to skilte gifter seg, er det mest som fire går til sengs.*

When two divorced people marry, four people get into bed.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Jødiske ordspråk, Jewish proverbs, ordtak, opp Seksjon Sett Neste

Jødiske ordspråk, ordtak, Jewish proverbs BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]