Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

D

Dauden er ein kamel som legg seg ned ved kvar ei dør.

Death is a camel that lies down at every door.

Dei beste menneska er menneske på sitt beste.*

The best of men are but men at best.

Den beste måten å undervise på er å gjere som ein preikar.

The best mode of instruction is to practise what we preach.

Den kloke som ikkje nyttar kunnskapen sin i praksis, er som ei bie som ikkje leverer honning.

The wise man who does not put his knowledge into practice is like a bee that gives no honey.

Den som vil ha rosa, lyt akte tornane.

He who want a rose must respect the thorn.

Der kamelen blir seld for ei krone, kostar eselet ingenting.

Where the camel is sold for a cent, the ass is worthless.

Dess større [flatt] tak, dess meir snø legg seg oppå.

The larger a man's roof, the more snow it collects.

Det du har tatt med til meg, ta det med til tanta di.

What you've brought for me, take for your aunt.

Det du sår, får du kanskje hauste.*

Whatever you sow, you reap.

Det er fire ting ein tok har meir av enn han overblikkar: auspisiar, historikk, skikkar, og tap av mynde ved juristars verk.* [Tillempa til norske forhold]

There are four things every person has more of than they know . . .

Det er ikkje Guds kjærleik som får katten til å fange mus.

It is not from the love of God that the cat catches mice.

Ein kan håpe, også i litt motgang.*

In the hour of adversity be not without hope.

Det er tre slags fiendar: fiendar ein har sjølv, fiendars vennar og fiendar av vennane dine.

There are three kinds of enemy: the enemy himself, the friends of your enemy, and the enemies of your friends.

Det gode eg gjorde, blei klandra eller straffa. [Utakk er verdas lønn.]

My good deed was blamed or punished.

Det kan vere ein ekte kompliment som kjem frå ein fiende.*

It is a real compliment that comes from an enemy.

Det som hender oss, kjem kanskje frå oss sjølve.* [Så: Vakt ryggen din godt.]

It's from us, what's upon us.

Det som renn ut av muggen er det som er inni. [Ein kjenner treet på frukta, får ein vel håpe.]

What percolates out of the jug is what's inside it.

Det tjuven stal, kallar mange dyrt.*

What the thief stole has always been called expensive.

Du kan ikkje henge alt på éin spikar.

You cannot hang everything on one nail.

Du set nok ikkje eit trekar over open varme to gongar. [Ein får lære av erfaring.]

You don't put a wooden pot on the fire twice.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]