Norsk del, Gullvekta
Persiske ordspråk ≍ Persian Proverbs
Seksjon › 36 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

S

Sjå mot himmelen for å finne månen, ikkje i dammen.* [Ein del av eit større ordtak. Ei utleiing blant mange: Gå rakt på sak. Ei anna utleiing: Sjå etter kjelda der ho er, først og fremst.]

Look in the sky to find the moon, not in the pond.

Småvers kan lykkast der storslåtte epos mislykkast. *

Epigrams might succeed where epics fail. *

Somme gode diktarar er som englar i himmelen.*

Some good poets are like angels of Heaven.*

Spør du eselet om når det er onsdag?

You ask the donkey when's Wednesday?

Sjå nøye på den ordknappe og tilbakehaldne.* D.e. Den ordknappe og tilbakehaldne kan bli farlegare enn den larmande. Gøyande bikkjer bit sjeldan.

Cf. Be afraid of he who holds his head down [fragment].

Spenn ikkje bogen før målet er i sikte.

Draw not thy bow before thy arrow be fixed.

Stå så dugeleg at graset veks fram rundt deg.*

Stand so much until grass grows under your foot.

Stol på Gud, men bind kamelen din stramt.

Trust in God -- but tie your camel tight.

Stortromma er god å lytte til berre på avstand.

The big drum only sounds well from a distance.

Strekk foten berre så langt som dyna rekk.*

Stretch your foot to the length of your blanket.

Sådd bygg veks ikkje opp til å bli kveite.*

Who sows barley cannot reap wheat.

Innhald


Høyet i hus

På mange sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte ved læringsarbeid: (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av livslærdommar.

∼ Kjelder: [Bøker]

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia, opp Seksjon Sett Neste

Persiske ordspråk og munnhell, ordtak frå Persia BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2017, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Lenke]