Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

F

Fagre ord fyller ikkje magen.

Fagre ord gjer ikkje kålen feit. (også: reddiken)

Fine words don't fatten the cabbage.

Fakta er gjenstridige ting.

Facts are stubborn things.

Fattigdom er jo inga synd.*

Poverty is no sin.

Fattigdom gjer oppfinnsam.

Poverty makes inventive.

Fedrane åt tranebæra og barna fekk ettersmaken.

The fathers ate the cranberries and the children are left with the aftertaste.

Filosofen fryktar ikkje å døy; heile livet hans er ei førebuing på det.

The philosopher does not fear death. Cf. The whole Iife of a philosopher is a preparation, for death.

Finn du noko godt, gled deg ikkje. Mister du noko godt, fortvil ikkje.

If you find a good thing, do not rejoice. If you lose a good thing, do not despair.

Fisk søkjer djupare vatn, menn eit betre liv.

Fish seek deeper water, men a better life.

Fjeset er innhaldsliste for hugen bakom.* •: Fjeset syner mykje av kva ein bryggar på.

The face is the index of the mind.

Folk blir lagde i kista, som ser betre ut. — Han ser likbleik ut.

For å ete godt, sitt ved sida av vertinna; for å drikke godt, sitt ved sida av verten.

To eat well sit next the hostess; to drink well sit next the host.

For den heldige døyr fienden, for den uheldige døyr bestevennen.

With the lucky man his enemy dies; with the unlucky man his best friend dies.

For éin mann er to fiendar i lag eit regiment.

To one man, two enemies together are a regiment.

For kvar kortsvindlar blir det er født sju toskar.

To every cardsharp there are born seven fools.

For musa er katten ei løve.

To the mouse the cat is a lion.

For mykje smør har aldri skjemt suppa.

Too much butter never spoiled the broth.

For somme ser jamvel hanane ut til å legge egg.

With some people even their roosters seem to lay eggs.

Forsvar deg mot ranaren med ei klubbe og mot funksjonæren med ein rubel.

Defend yourself against the robber with a club; against the official with a rouble.

Framtida høyrer til den som kan å vente.

The future is his who knows how to wait.

Fryktar du ulven, så hald deg ute av skogen.

If you fear the wolf, keep out of the forest.

Fuglen er liten, men nebbet er skarpt.

The bird is small, but the beak is sharp.

Fuglen kjenner ein på songen, og mannen på snakket sitt.

The bird is known by its note, the man by his words.

Fødsel, dåp, bannlysing og gravlegging har ein ting til felles •: den utstrekte handa til ein prest.

Birth, baptism, banns, and burial have one thing in common •: the outstretched palm of a priest.

Før du døyr, betal presten.

Before you die, first pay the priest.

Før ein nevekamp er det to som skryt; etterpå berre éin eller ingen.*

Before a fight two men are boasters; afterwards, only one.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]