Norsk del, Gullvekta
Russiske ordspråk ≍ Russian Proverbs
Seksjon › 15 Sett Søk Førre Neste

Finn ordbøker

Reservasjonar Innhald  

G

Gamle nevar opnar ugjerne pengepungen. • Gamle fuglar slepper ikkje fjøra så lett.*

Old hands don't easily untie the purse strings. Cf. The older the bird, the more unwillingly it parts with its feathers.

Uria lomvia - Lomvi Guillemots at Hornøya bird cliff / lomvi, Hornøya, ved Tormod Amundsen. Lite utsnitt, lett modifisert
Foto: Tormod Amundsen

Gamle narrar er verre enn unge.

Old fools are worse than young fools.

Gamle oksar har stive horn.

Old oxen have stiff horns.

Gammal kjærleik rustar ikkje.

Garanterer ikkje for ei klokke, ein hest, eller ei kone.

Do not guarantee a watch, a horse, or a wife.

Gi eit barn sju barnejenter, så blir det sikkert neglisjert.

Give a child seven nannies, and it is sure to be neglected.

Gi kona di for mykje spelerom, så stel du frå deg sjølv.

Give your wife too much leeway and you'll steal from yourself.

Gi nøtta til den vakre og rosa til den vise.

Give the nut to the beauty, and the rose to the sage.

Gift bort sonen din når du vil og dottera di når du kan.

Marry off your son when you will, your daughter when you can.

Gift deg med ei kone som kan lese, og ho finn alle heilagdagane i kalenderen.

Marry a wife who can read, and she'll find all the holidays on the calendar.

Gir du gjesten godt å ete, lyt du mate hunden hans også.

If you feast the guest you must feed his dog.

Gjekk toskar i kvite pelskapper, kom vi alle til å sjå ut som ein saueflokk.

If fools wore white fur caps, we'd all look a flock of sheep.

Gjeld og elende bur langs same vegen.

Debt and Misery live on the same road.

Gjer aldri vondt håper at det godet vil kome ut av det.

Never do evil hoping that good will come of it.

Gjesten skulle ikkje trenge å heidre verten; det er verten som skulle heidre gjesten.

A guest should not have to honour his host; a host should honour his guest.

Gled deg ikkje over grannens ulykke. Di eiga kan vere ganske nær.

God graut blei aldri skjemt av smør.

Good porridge was never spoiled by butter.

God helse kan ikkje berre kjøpast.*

Good health is priceless.

God vin treng ofte inga buske.* • (Det var vanleg mange stadar å henge ein vinranke eller ei buske utanfor offentlege bygg der det fanst drikkevarer. Underforstått: God kvalitet trengte ikkje mykje marknadsføring før.)

Good wine needs no bush.

Godt og billeg, det er kjært.

Good cheap is dear.

Grådige auge, trivande hender.

Grannens småting ser alltid stor ut.

The neighbour's little things always look big.

Gras veks ikkje på ein sterkt trafikkert veg.

Grass doesn't grow on a busy street (highway).

Grav ikkje eit hol for andre, så fell du ikkje i det sjølv.*

Do not dig a hole for somebody else, lest you fall in it yourself.

Gravlegg minnet som ein stein i vann • ein ser berre ei boble eller to.

Bury memory like a stone in water • only a bubble or two will show.

Gud er for høgt oppe og tsaren er for langt vekke.

God is too high and the czar is too far.

Gud har mange dagar att • det er nok av tid til å arbeide.

God has many days left • there's plenty of time to work.

Gud sender korte horn til ei forbanna ku.

God sends short horns to a cursed cow.

Gull blir prøvt i varme, og menn ved gull.

Gold is tested by fire, men by gold.

Gull er tungt, men stig til toppen.

Gold is heavy, but it rises to the top.

Gå fort og du kan innhente ulykka; gå sakte og ho vil innhente deg.

Walk fast and you can overtake misfortune; walk slowly and it will overtake you.

Gå ikkje jorda rundt etter ein snarveg.

Don't go round the world for a shortcut.

Gåver er billige, sann kjærleik kosteleg og kjær.

Presents are cheap, true love is dear.

Innhald


Høyet i hus

På somme sider er det små teikn i teksten: parentesar, symbol, tilvisingar og anna til nytte for mykje "høyberging": (1) Teiknforklaringar; (2) Handtering av tørka fôr.

∼ Kjelder: [Bøker]

English follow-up: [Gain-Ways]

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog, opp Seksjon Sett Neste

Russian proverbs in English, Russiske ordspråk, ordsprog BRUKARGAID: [Lenke] - User's Guide: [Link]
© 2013–2016, Tormod Kinnes. [Email]  ᴥ  Disclaimer:  [Link]